พุทธสาวก สาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง ม.6

ลบ แก้ไข

พุทธสาวก สาวิกา

 

1. พระอานนท์

- พระอานนท์มีศักดิ์เป็นน้องของพระพุทธเจ้า

- ทรงออกบวชพร้อมกับเจ้าชายในราชสกุลศากยะอีก 5 องค์

- หลังจากบวชไม่นานได้ฟังโอวาทของ พระปุณณมันตานีบุตร ได้บรรลุโสดาบัน

- ทรงเป็น พุทธอุปฐาน ( คนใกล้ชิด คอยรับใช้ ) ของพระพุทธเจ้า

- ก่อนรับตำแหน่งได้ขอพรจากพระพุทธเจ้า 8 ประการ

- ข้อที่ 8 ถ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโดยที่ท่านไม่ได้อยู่ด้วย ขอให้มา

แสดงธรรมเรื่องนั้นให้ท่านฟังภายหลัง

- พระอานนท์เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธองค์มากที่สุด ได้ฟังคำสอนมากที่สุด

- มีความเป็นเลิศ ( เอตทัคคะ ) หลายด้าน เช่น เป็นพหูสูต มีสติ มีความเพียร

- เป็นคนที่กราบทูลอ้อนวอนขอให้พระพุทธองค์อนุญาตให้พระนางมหาปชาโคตรมี

ออกบวช

- ในการทำสังคายานา พระองค์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้วิสัชนา เกี่ยวกับพระสูตร

พระอภิธรรม

- มีอายุถึง 120 ปี ก็ทรงนิพพาน

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทรงเป็น ภัณฑาคาริก คือ ขุนคลังแห่งความรู้และ

วิทยากรทางธรรมะ

- เป็นผู้มีสติเสมอ เป็นคนคอยจัดการพุทธกิจประจำวันของพุทธองค์

- มีหลักการจดจำพุทธวจนะ ( มีคติ )

- มีความเพียรมาก

- รู้จักกาลเทศะอย่างยิ่ง

- มองการณ์ไกล

- มีความเมฆตากรุณามาก * ช่วยเหลือพระนางปชาโคตรมีให้ได้บวช *

- มักน้อย ไม่โลภมาก ทรงมีคุณธรรมข้อนี้เด่นชัด

 

2. พระปฏาจาราเถรี (ประพฤติเปลือยกาย)

- เป็นบุตรเศรษฐี เป็นที่รักและหวงแหนของบิดามารดา

- หนีออกจากบ้าน เพราะไม่รักคนที่พ่อแม่หามาให้ แต่รักกับคนใช้ในบ้าน

- สามี ถูกงูกัดตาย ลูกคนแรก ถูกเหยี่ยวคาบไป ลูกคนที่สอง ถูกน้ำพัดไป

- กลายเป็นคนบ้า สติฟั่นเฟือน

- ทรงบรรลุโสดาบัน และได้ขอบวชเป็นภิกษุณี

- ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เคร่งครัดในพระวินัย

- สตรีที่มีปัญหาชีวิตมักมาขอคำแนะนำจากนางอยู่เสมอ

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- มีความตั้งใจจริง และ เป็นผู้แนะแนวทางชีวิตที่ดียิ่ง

 

3. นางจูฬสุภัททา

- เป็นธิดาของ อนาถบิณฑิก ( คนที่สร้างวัดเชตะวัน ถวายพระพุทธเจ้า )

- แต่งงานกับอุคคเศรษฐี ( ตอนแรกนับถือลัทธิเดียร์ถีย์ ภายหลังเปลี่ยนมา

นับถือพุทธศาสนา )

- นางไม่ชอบพวกชีเปลือย พ่อสามีจึงโกรธ

- นางเลื่อมใสพระพุทธองค์มาก ภายหลัง พ่อสามีก็มาเลื่อมใสพระพุทธองค์

- มีส่วนช่วยในการเผยแผ่ศาสนามาก

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- เป็นบุตรที่ดี เห็นได้จากรับโอวาท 10 ข้อของบิดา

- เป็นแบบอย่างที่ดีของบรรพชน ยึดมั่นในคุณธรรม

- มั่นคงในพระรัตนตรัย ปกป้องพระพุทธศาสนา

- เป็นพุทธสาวิกาตัวอย่างตัวอย่าง ชอบให้ ธรรมทาน

 

4. นายสุมนมาลาการ

- ชื่อเดิม คือ นายสุมนะ มีอาชีพเก็บดอกไม้

- ไม่เกรงกลัวอาญา กล้าถวายดอกไม้แก่พระพุทธเจ้าแทนการถวายแด่

พระเจ้าพิมพิสาร

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- ซื่อตรงต่อหน้าที่ คิดเป็นและทำเป็น เป็นคนกล้าหาญ

 

ชาวพุทธตัวอย่าง

 

1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- นามเดิม คือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์

- ขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนม์มายุเพียง 15 พรรษา

- โปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้น เพื่อปกครองคณะสงฆ์

- ทรงตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่วัดมหาธาตุ และมหามกุฏราชวิทยาลัย

ที่วัดบวรนิเวศ

- เพื่อเป็นที่เล่าเรียนพระไตรปิฏกและวิชาชั้นสูง

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- อุบาสกที่เคร่งครัด

- อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา เห็นได้จาก การตั้งสถานศึกษาพระพุทธศาสนา

- มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

- มีความรู้ในหลายๆด้าน

 

2. พระโพธิญาณเถร ( ชา สุภทฺโท )

- พระอุปัชฌาย์ ตอนบวชสามเณร คือ พระครูวิจิตรธรรมภาณี

- พระอุปัชฌาย์ ตอนบวชภิกษุ คือ พระครูอินทราสารคุณ

- จบนักธรรมเอก จบบาลีไวยากรณ์

- ตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นที่ ดงหนองป่าพง

- หลวงพ่อเน้น เรื่อง สติ และ การละทิฐิมานะ

- มีฝรั่งมาขอบวชจากท่าน

- ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระโพธิญาณเถร

- เน้นความถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติ

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- เป็นผู้ฝึกตนอย่างดียิ่ง ชอบสนทนาธรรม

- มีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คิดเพื่อให้เกิดปัญญา

- มีความขยันหมั่นเพียร สรรหาเทคนิคมาสอนธรรมได้ดี

 

3. พระธรรมปิฏก ( ป.อ.ปยุตฺโต )

- มีนามเดิมว่า ประยุทธ์ อารยางค์กูร

- สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค ได้ขณะเป็นสามเณร อายุแค่ 22 ปี เท่านั้น

- ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระศรีวิสุทธิโมลี

- ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นราชาคณะชั้นราช ที่พระราชวรมุนี

- ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นราชาคณะชั้นเทพ ที่พระธรรมปิฏก

- ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นราชาคณะชั้นรองสมเด็จ ที่พระพรหมคุณากรณ์

- งานนิพนธ์ของท่านมีมากกว่า 300 เรื่อง ทั้งไทยและอังกฤษ

- งานนิพนธ์ของท่าน ถือเป็น มรดกธรรมอันล้ำค่าแห่งยุค

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- มีความเพียรเป็นเลิศ

- มีวินัยในตัวเอง+ฝึกฝนตนอย่างดี

- มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

- ปกป้องพระพุทธศาสนา

 

4. ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ

- นามเดิมว่า เดวิด เทวะวิตถรณะ ชาวศรีลังกา

- มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกา

- อนาคาริก แปลว่า ผู้ไม่ครองเรือน

- ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิ์ขึ้น ที่ศรีลังกา

- ก่อนมรณภาพได้ตั้งปณิธานว่า จะขอเกิดเป็นวรรณะพราหมณ์อีก 25 ชาติ

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- มีความมุ่งมั่นสูงมาก - - - ก

- ปกป้องศาสนาอย่างแท้จริง

- มีความรอบรู้ในหลายด้าน

 

                     

                                       P'ต้อม

                                            นิสิตคณะสังคมศาสตร์ เอกสังคมศึกษา กศบ.5 ปี

                                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ

 โดย ToMNaRak ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ก.พ. 52 20:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 118,300 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 118,300 ครั้ง ตอบ 7 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย pp
IP : 49.228.17.***
ขอบคุณคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ฐิติมา
IP : 203.172.248.***

พระพุทธ

ลบ แจ้งลบ
โดย ฐิติมา
IP : 203.172.248.***
รักษาวัฒนธรรม
ลบ แจ้งลบ
โดย อันดา
IP : 58.10.96.***

ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆๆๆๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย sodawan@hotmaill.com
IP : 222.123.233.***
good idea                  
ลบ แจ้งลบ
โดย blame
IP : 124.121.201.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ยุ้ย
IP : 124.121.86.***

ต้อม ฤว.เปล่า เก่งๆ 55+

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ

เรื่องมาใหม่