ม.ศิลปากร รับป.ตรี วิศวะ

ลบ แก้ไข

ม.ศิลปากร รับป.ตรี วิศวะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบแรกและรอบสอง) โดยการรับนักศึกษาจะไม่กระทบต่อจำนวนรับนักศึกษาภาคปรกติ และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้สำหรับนักศึกษาประเภทปรกติด้วย ดังนั้นจึงเห็นสมควรประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบสอง) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 จำนวน 50 คน ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ม.ศิลปากร รับป.ตรี วิศวะ
มหาวิทยาลัยศิลปากรรับป.ตรี วิศวะ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบแรกและรอบสอง) โดยการรับนักศึกษาจะไม่กระทบต่อจำนวนรับนักศึกษาภาคปรกติ และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้สำหรับนักศึกษาประเภทปรกติด้วย ดังนั้นจึงเห็นสมควรประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบสอง) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 จำนวน 50 คน ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          คุณสมบัติทั่วไป
          1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2551 ในประเทศไทย
          3.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          6.ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
          7.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1 ถึง 7 ข้อใดข้อหนึ่ง และหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา

          คุณสมบัติเฉพาะ
          1.ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-50 ของสายวิทยาศาสตร์ เมื่อเรียงตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.5รวม 4 ภาคการศึกษาของโรงเรียน
          2.ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
          -กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          -กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
          -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
 ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารรับรองลำดับที่ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนและแสดงรายละเอียดสาระการเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
          3.ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
          -ตาบอดทั้งสองข้าง
          -ตาบอดสี
          -หูหนวกทั้งสองข้าง
          -มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
          -ติดยาเสพติดให้โทษ
          -โรคพิษสุราเรื้อรัง
          -โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
          4.ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา

          ขั้นตอนการสมัคร
          -ผู้สมัครเข้าสู่ Website http://www.eng.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัครโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
          -ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร
          -พิมพ์ใบสมัคร และเมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วย ข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
          -ชำระเงินค่าสมัคร โดยธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือชำระเงินโดยตรงที่คณะ ในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง
          -ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง Website http://www.eng.su.ac.th หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว 5 วัน
          -ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือเป็นสิ้นสุดการสมัคร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้อีก
          หมายเหตุ ในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเองที่คณะ จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับให้บริการสมัครสอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัคร ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบ ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
          2.ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือเอกสารการโอนเงิน ค่าสมัครสอบ 400 บาท สั่งจ่าย“ประธานโครงการพิเศษสาขาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์” ปทฝ.สนามจันทร์ 73001 เท่านั้นหรือการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม หรือตั๋วแลกเงิน (Draft) นำเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี “สมัครสอบโครงการพิเศษ สาขา ปิโตรเคมีฯ”
บัญชีเลขที่ “352-2-25237-2” หรือชำระเงินค่าสมัครสอบโดยตรงที่คณะ ในกรณีที่มาจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบด้วยตนเอง
          3.ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) 4 ภาคการศึกษา
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5.หนังสือรับรองลำดับที่ที่แสดงรายละเอียดสาระการเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนดและรับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
          ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานอีกครั้งกับต้นฉบับในวันที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในกรณีสอบคัดเลือกได้ หากพบว่าไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติทั่วไปจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์
          หมายเหตุ รูปถ่ายที่ใช้ติดใบสมัครใช้ขนาด 1 นิ้ว ที่เหมือนตัวจริงในวันสมัคร หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
          -การส่งใบสมัคร
          1.ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึงโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
          สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eng.su.ac.th หรือสอบถามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ในเวลาราชการ โทร.0-3421-9364-6 ต่อ 1707-8

 โดย เทพเพ้อฝัน ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ส.ค. 51 19:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,233 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,233 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์