ม.มหิดล ระเบียบการรับตรง

ลบ แก้ไข

ขั้นที่ ๑ : การสมัครสอบวิชาสามัญ

๑ . กำหนดการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครในระบบโควตา

ระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ทางออนไลน์ พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยถือประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

๒. วิธีการสมัคร

๒.๑ สมัครออนไลน์ (online) ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ผู้สมัครดำเนินการคีย์ข้อมูลด้วย ตนเองเท่านั้น ผู้สมัครออนไลน์แทนผู้อื่นถือว่าทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดลิขสิทธิ์ส่วน บุคคลอันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

การสมัครออนไลน์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) เข้าสู่เว็บไซท์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2009

(๑.๒) เลือกที่เมนู สมัคร o­nline

(๑.๓) คีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซท์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง ผู้ที่ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ตรงกับชื่อผู้สมัครจะถือว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ซึ่งจะหมดสิทธิ์ในการสมัครและหมดสิทธิ์สอบ หรือถ้าเข้าสอบไปแล้วจะถือว่าการสอบนั้นเป็นโมฆะ

ข้อมูลหลักที่ต้องคีย์ในการสมัครออนไลน์ (หมายเลข ๑-๙ ตามเมนู) มีดังนี้

๑. ชื่อ-สกุลผู้สมัคร และสถานภาพของผู้สมัคร เลขบัตรประจำตัวประชาชน

๒. สถานศึกษา

๓. คณะและหลักสูตรที่ต้องการสมัครสอบ

ผู้สมัครไม่ว่าโควตาใดๆ มีสิทธิ์สมัครได้เพียง ๑ หลักสูตร ของคณะเดียว และในโควตาเดียวเท่านั้น ขอให้ศึกษาว่าหลักสูตรนั้นเปิดรับในโควตาใด ในตารางหน้า ๑๐ และศึกษาข้อมูลของหลักสูตรที่สนใจสมัครซึ่งจัดพิมพ์ไว้ในส่วนท้ายของ ระเบียบการ (หน้า ๔๑-๑๐๓)

๔. ประเภทโควตาการสมัคร

สมัครได้เพียงโควตาเดียว และเลือกกลุ่มจังหวัด/ โครงการ / หลักสูตร ให้ถูกต้อง

๕. สนามสอบที่ต้องการเลือก

ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบตามที่ระบุในใบเมนู ยกเว้น

- ผู้สมัครในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ต้องเลือกสนามสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (รหัสสนามสอบ ๐๑) เท่านั้น

- ผู้สมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการ พสวท.) และแพทยศาสตรบัณฑิตของศูนย์แพทย์ฯ ๔ แห่ง ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทให้เลือก £ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำหนดให้เข้าสอบ ณ สถานที่ ดังนี้

โครงการ พสวท. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สอบที่ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท และ/หรือมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หากสนามสอบใดมีผู้แจ้งความจำนงเข้าสอบเกินจำนวนที่นั่งสอบที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะจัดให้สอบในโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย

๖. วิชาสามัญที่สอบและค่าธรรมเนียมในการสอบ £ ๕๕๐ บาท สำหรับ ๓-๔ วิชา และ £ ๔๕๐ บาท สำหรับ ๑-๒ วิชา

๗. หลักฐานที่ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร ให้คลิกหน้าหลักฐานที่หลักสูตรกำหนดให้ส่ง และจัดส่งให้ครบตามที่คลิกไว้

๘. คุณสมบัติทางการศึกษา

๘.๑ คุณวุฒิทางการศึกษา ชื่อโรงเรียนชั้น ม.๔-ม.๕

๘.๒ คะแนนเฉลี่ยสะสม ม.๔-๕ (๔ ภาคการศึกษา) และคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้แต่ละวิชา

๙. ประวัติส่วนตัว

๙.๑ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกระหว่างการสอบคัดเลือก

๙.๒ ข้อมูลบิดา

๙.๓ ข้อมูลมารดา

๙.๔ ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา)

หลังจากใส่ข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลใบสมัคร

หมายเหตุ : เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะได้รับรหัสผ่านสำหรับตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลใบสมัคร (ถ้าจำเป็น) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถแก้ไขใบสมัครผ่านเว็บไซท์ได้ภายใน ๓ วันนับจากวันที่บันทึกข้อมูล แต่ไม่เกินวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

(๔) สั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่ถูกต้อง (รวมทั้ง แบบฟอร์มใบนำฝากค่าสมัคร หากผู้สมัครเลือกชำระเงินโดยวิธีนำฝากผ่านธนาคาร) โดย

พิมพ์จากหน้าเว็บไซท์ได้ทันทีภายหลังการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบสมัคร และหากต้องการชำระเงินโดยวิธีนำฝากผ่านธนาคาร ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบนำฝากได้โดยคลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบนำฝาก

บันทึกเป็นแฟ้มข้อมูลในรูปแบบเอกสาร MS-Word เพื่อสั่งพิมพ์ภายหลัง โดยคลิกที่ปุ่ม บันทึกเป็น MS-Word (กรณีที่ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลในแฟ้มเอกสารนี้โดยไม่ได้แก้ไขผ่านเว็บไซท์ มหาวิทยาลัยจะไม่รับรองและจะใช้ข้อมูลที่ผู้สมัครบันทึกผ่านหน้าเว็บไซท์ครั้งล่าสุดเท่านั้น)

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนสมัคร และดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบนำฝากค่าสมัครสอบ หรือ (๒) ชำระทางธนาณัติ หรือ (๓) ชำระโดยตั๋วแลกเงินไปรษณีย์

(๕) แนบแบบฟอร์มใบสมัครที่ถูกต้องพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของใบสมัครส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๕๑-๘ หรือ ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๔-๕

หมายเหตุ  : ผู้สมัครในโควตาโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มภาคผนวก ก และส่งใบสมัครไปยังสาธารณสุขจังหวัด

๒.๒ การสมัครด้วยตนเอง

เฉพาะผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโควตาโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของศูนย์แพทย์ฯ ทั้ง ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ราชบุรี และศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ให้ใช้ใบสมัคร มม.๐๒ (ดูตัวอย่างหน้า ๓๕-๓๖) ให้ไปสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยกเว้นผู้สมัครของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้สมัครที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โดยตรง ทั้งนี้โครงการฯ จะจัดสนามสอบให้โดยไม่ต้องเลือกดังนี้

ศูนย์แพทย์ฯโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สอบที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์แพทย์ฯโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สอบที่โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์แพทย์ฯโรงพยาบาลราชบุรี สอบที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศูนย์แพทย์ฯโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สอบที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๒.๓ เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมติดรูป ๑ ใบ

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนบัตรประจำตัวประชาชน

(๓) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่ลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) แบบฟอร์มใบส่งเงินฝากธนาคารผ่านบริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่วนที่เขียนไว้ว่า “สำหรับผู้สมัครทุกรหัสคณะ/รหัสหลักสูตร ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงนามรับเงินเรียบร้อยแล้ว (ฉบับจริง ไม่ใช้ฉบับสำเนา) หรือส่งเป็นธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่าย ปณ. พุทธมณฑล ในนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” (ยกเว้นผู้สมัครรหัสคณะ ๗๐ รหัสหลักสูตร ๑๑,๒๑,๓๑,๔๑ ให้จ่ายเงินค่าสมัครที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือที่ศูนย์แพทย์ฯ)

(๕) ใบรับรองผู้สมัครตามแบบ ภาคผนวก (ค) ออกโดยโรงเรียนที่มีผู้อำนวยการหรือผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียนโดยให้ การรับรองดังนี้

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนจริง

รายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นไปตามคุณสมบัติทางการศึกษาที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกำหนดไว้

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ รวม ๔ ภาคการศึกษา

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ เป็นไปตามคุณสมบัติการศึกษาที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกำหนดไว้

อื่นๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด ให้จัดส่งภายหลังการสอบผ่านข้อเขียนวิชาสามัญ

(๖) เอกสารเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรหรือโควตากำหนด เช่น

ก. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้องส่งสำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย กสพท.

ข. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพัฒนาเภสัชกร ต้องส่งสำเนาใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันของบิดาหรือมารดา และโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ ต้องส่งเรียงความ ๑ หน้ากระดาษ

ค. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค) ซึ่งรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามที่ระบุในข้อกำหนดของหลักสูตร และให้ใช้ใบรับรองผู้สมัคร ตามแบบภาคผนวก (ค)

ง. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพัฒนาสาธารณสุขสู่ท้องถิ่นต้องส่งหนังสือรับรองของบิดาหรือมารดา ว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเป็นบุคลากรที่ทำงานด้านสาธารณสุขในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข

จ. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามที่ระบุในข้อกำหนดของหลักสูตร และให้ใช้ใบรับรองผู้สมัคร ตามแบบ ภาคผนวก (ค)

ฉ. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชนวิทยาเขตกาญจนบุรีต้องส่งหนังสือรับรองการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามแบบใบรับรองผู้สมัครในภาคผนวก (ค)

๒.๔ ค่าสมัครสอบข้อเขียนวิชาสามัญ

(๑) ค่าสมัครสอบ ๑-๒ ฉบับ จำนวน ๔๕๐ บาท และ ค่าสมัครสอบ ๓-๔ ฉบับ จำนวน ๕๕๐ บาท

(๒) ) วิธีการชำระเงิน มี ๒ วิธี คือ

ผู้สมัครออนไลน์ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้แบบฟอร์มตามแบบภาคผนวก (ข) ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในระเบียบการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซท์www.mahidol.ac.th/admission/quota2009 หรือขอแบบฟอร์มจากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ และนำหลักฐานการชำระเงิน ส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ธนาคารลงนามรับเงินเรียบร้อยแล้ว (ฉบับจริง) ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร และหลักฐานอื่นๆ หรือ

ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่าย ปณ.พุทธมณฑล ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล และส่งมาพร้อมกับใบสมัครและหลักฐานอื่นๆ

สำหรับผู้สมัครในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของ ๔ ศูนย์ ในโควตาปกติ ให้สมัครที่สาธารณสุขจังหวัดที่ตนเองมีสิทธิ์ ยกเว้นจังหวัดนครสวรรค์ ให้สมัครที่ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และชำระเงินเป็นเงินสด ณ สถานที่ที่สมัคร ส่วนโควตา ODOD ศูนย์แพทย์จะเป็นผู้ออกค่าสมัครให้

สำหรับค่าสอบวิชาเฉพาะ/วิชาความถนัดทางวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์ และ ค่าตรวจร่างกาย จะประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียน หรือดูที่รายละเอียดแต่ละหลักสูตร

๒.๕ การส่งใบสมัคร

(๑) ระบบโควตาทุกประเภทยกเว้นโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของ ศูนย์แพทย์ฯ ๔ แห่ง

ให้ส่งใบสมัครที่พิมพ์จากการสมัครระบบออนไลน์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัคร ตามข้อ ๓ (๑)-(๖) ดังนี้

ผู้สมัครสอบสามารถคีย์ข้อมูลในใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ และจะต้องจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๓ (๑)-(๖) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ด้วย โดยให้วงเล็บที่มุมซองว่า “สมัครโควตา”

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปที่

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

๙๙๙ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

โรงเรียนที่จัดส่งใบสมัครให้นักเรียนหลายคน กรุณาจัดเอกสารแยกเป็นชุดๆ ของแต่ละคนด้วย

โควตาโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

สมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัคร(เงินสด) ที่สาธารณสุขจังหวัด/ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ของจังหวัดที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม - วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ หากพ้นกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ

๒.๖ การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวิชาสามัญ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวิชาสามัญพร้อมกับสนามสอบในเว็บไซท์ www.mahidol.ac.th/admission/quota2009

หมายเหตุ :

๑. ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน หากมหาวิทยาลัยมหิดลตรวจพบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะไม่ประกาศชื่อให้เข้าสอบ หรือหากได้เข้าสอบแล้วพบในภายหลังว่าไม่ครบถ้วนหรือ ไม่ถูกต้อง จะถือว่าการสอบทุกขั้นตอนเป็นโมฆะถึงแม้จะประกาศผลการสอบไปแล้วก็ตาม และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แต่อย่างใด

๒. ผู้สมัครที่ส่งเอกสารและหลักฐานครบถ้วน แต่ไม่ปรากฏชื่อในประกาศเว็บไซท์ให้เข้าสอบข้อเขียน ขอให้ติดต่อที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทางโทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๕๑-๘ หรือ ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๔-๕ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๕๙ หรือ E-mail : admission@mahidol.ac.th โดยด่วน ทั้งนี้จะต้องแจ้งภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มิฉะนั้นอาจไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากไม่มีข้อสอบและที่นั่งสอบจัดไว้ให้

top

ขั้นที่ ๒ : การสอบวิชาสามัญ

๑ . กำหนดสอบวิชาสามัญ

สอบวิชาสามัญพร้อมกันทุกสนามสอบในวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

๒ . สถานที่สอบวิชาสามัญ

มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดสอบวิชาสามัญตามสนามสอบต่างๆ โดยผู้สมัครสามารถเลือก สนามสอบ ได้ดังนี้

ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา/พญาไท/บางกอกน้อย)
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี)

ภาคเหนือ

โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนมงฟอร์ด จังหวัดเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคใต้

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สมัครที่ไม่ต้องเลือกสนามสอบ ได้แก่หลักสูตรต่อไปนี้

๑. โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) กำหนดให้สอบในจังหวัดที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกตั้งอยู่

๒. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี กำหนดให้สอบที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

๓. โครงการ พสวท. กำหนดให้สอบที่คณะวิทยาศาสตร์ เขตพญาไท / วิทยาเขตศาลายา

๔. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต กำหนดให้สอบที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา (รหัสสนามสอบ ๐๑)

มหาวิทยาลัยจะประกาศสถานที่สอบ และห้องสอบ ทางเว็บไซท์ www.mahidol.ac.th/admission/quota2009 ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายละเอียด หากสนามสอบใดมีผู้แจ้งความจำนงเข้าสอบเกินจำนวนที่นั่งสอบที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะจัดให้สอบในโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนอื่นของจังหวัดนั้นๆ ตามความเหมาะสม

๓. วันเวลา และวิชาสามัญที่สอบ

มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดสอบวิชาสามัญ ๖ วิชา โดยจัดเป็น ๔ ฉบับ ตามกำหนดวันและเวลา ดังนี้

วันที่สอบ

เวลาสอบ

ฉบับที่

รายวิชาที่สอบ

วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

 

 

๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

เคมี และ ฟิสิกส์ (รวม ๒ ชม.)

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

คณิตศาสตร์ ๑ หรือ คณิตศาสตร์ ๒* (รวม ๑ ชม.)

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย-สังคมศึกษา (รวม ๒ ชม.)

๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ชีววิทยา (รวม ๑ ชม.)

* วิชาคณิตศาสตร์ ๑ สำหรับหลักสูตรที่ใช้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน และวิชาคณิตศาสตร์ ๒ เป็นวิชาที่จัดสอบเฉพาะหลักสูตรการจัดการบัณฑิต (วิทยาเขตกาญจนบุรี) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ของวิทยาลัยการจัดการ เท่านั้น ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบว่าหลักสูตรกำหนดให้สอบวิชาใด ซึ่งอยู่ในส่วนท้ายของระเบียบการ

หมายเหตุ การขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ กรณีสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ที่สนามสอบและ/หรือคณะกรรมการของคณะที่สมัคร

๔. คำแนะนำในการเข้าสอบ

(๑) เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการสอบทุกวิชา ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ และบัตรประจำตัวประชาชน (กรณียังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านไปแสดง)

(๒) อุปกรณ์ที่อนุญาตให้ใช้ในการสอบมีดังนี้

ก. ปากกา สำหรับเขียนชื่อ-สกุล และเซ็นชื่อ

ข. ดินสอดำ เบอร์ 2B สำหรับระบายกระดาษคำตอบ กบเหลาดินสอ

ค. ไม้บรรทัดซึ่งมีสเกลนิ้วและเซนติเมตรเท่านั้น

ง. น้ำยาลบคำผิดหรือยางลบหมึก ยางลบดินสอ

ให้ผู้สมัครเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้หยิบยืมอุปกรณ์ใดๆ ใน ห้องสอบเด็ดขาด

(๓) อุปกรณ์ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

ก. เครื่องคิดเลข เครื่องคำนวณ เครื่องช่วยคิดคำนวณทุกชนิด

ข. วิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

ค. กระดาษจด / พิมพ์ กระดาษเปล่าทุกชนิด ทุกขนาด หรือเอกสาร / ข้อความทุกชนิด

(๔) ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที และห้ามออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ

(๕) ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการสอบ ตามที่ระบุในระเบียบการ และที่จะแจ้งเพิ่มเติมในเอกสารข้อสอบในภายหลัง และ/หรือ ที่จะประกาศ ณ สนามสอบในภายหลัง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

(๖) คำเตือนสำหรับผู้ทุจริตในการสอบ ผู้ทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนนและ/หรือถูกยกเลิกการสอบ และจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดไป รวมทั้งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

top

ขั้นที่ ๓ : การประกาศผลการสอบวิชาสามัญ

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ โดยประกาศทางเว็บไซท์ www.mahidol.ac.th/admission/quota2009 และทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะประกาศจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนรับจริง ๒-๓ เท่า โดยประกาศตามรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ ส่วนการสอบวิชาเฉพาะ และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามจำนวนประกาศรับ หรือตามจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและจะประกาศจำนวนสำรองไว้จำนวนหนึ่งเพื่อรองรับในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์

top

ขั้นที่ ๔ : การสอบวิชาเฉพาะ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสอบความสามารถ เฉพาะด้าน
(โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ/หรือสุขภาพจิต

ในวันเข้าสอบในขั้นตอนนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ / ความถนัดทางวิชาชีพ การสอบความสามารถเฉพาะด้าน (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ/หรือสุขภาพจิต จะต้องยืนยันการเข้าสัมภาษณ์และยืนยันว่าหากผ่านการคัดเลือกจะยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดลส่งชื่อไปยัง สกอ.และ กสพท. (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) เพื่อตัดสิทธิ์ในการสมัครรับการคัดเลือกในระบบกลางที่ สกอ. และ กสพท. ดำเนินการ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าสอบวิชาเฉพาะ / ความถนัดทางวิชาชีพ / การทดสอบความสามารถเฉพาะด้าน (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ/หรือสุขภาพจิต

๑. กำหนดการสอบวิชาเฉพาะ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสอบความสามารถเฉพาะด้าน (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ/หรือสุขภาพจิต

ประมาณวันที่ ๑๒-๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ หรือตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนในภายหลัง โดยจะใช้เวลาสอบคนละประมาณ ๑-๒ วัน ส่วนโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ๔ แห่ง ใช้เวลา ๓ วันรวมทั้งการสัมภาษณ์ (ให้ดูประกาศของหลักสูตรข้างท้าย)

หมายเหตุ : ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์และ/หรือสอบวิชาเฉพาะตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกในระบบโควตาครั้งนี้

๒. อัตราค่าธรรมเนียมการสอบวิชาเฉพาะ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสอบความสามารถเฉพาะด้าน (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ/หรือสุขภาพจิต

ประมาณ ๕๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศผลการสอบวิชาสามัญ

top

ขั้นที่ ๕ : การประกาศผลสอบคัดเลือก

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซท์ www.mahidol.ac.th/admission/quota2009 และแจ้งผลไปยังผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางไปรษณีย์ด้วย

top

ขั้นที่ ๖ : การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

เมื่อประกาศผลแล้ว ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องตอบรับทราบผลการสอบและยืนยันการเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือก และให้คำยินยอมต่อมหาวิทยาลัยมหิดลในการส่งชื่อไปให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) พิจารณาตัดสิทธิ์การรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบแอดมิชชันกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ หากไม่ได้รับการยืนยันครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะถือว่าการยืนยันก่อนเข้ารับสัมภาษณ์มีผลใช้ได้ และส่งไปตัดชื่อในระบบแอดมิชชันกลางด้วย

โดยเฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อยืนยันการเข้าศึกษาแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งอื่นๆ อีก เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จะแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศ (อบทท.) เพื่อพิจารณาตัดสิทธิ์การรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งอื่นๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

top

ขั้นที่ ๗ : การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกต้องไปชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่กองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งจำนวนเงินของแต่ละหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ไม่ชำระค่าธรรมเนียมในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบโควตาของมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ และหากไม่มีการติดต่อใดๆ มหาวิทยาลัยจะไม่แจ้งยกเลิกชื่อที่ส่งไปที่ สกอ. และ กสพท. แต่อย่างใด

สำหรับบางหลักสูตรที่มีการทำสัญญาในวันลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาล่วงหน้า

top

ขั้นที่ ๘ : การส่งหลักฐานผลการศึกษา

ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ส่งหลักฐานผลการศึกษาที่เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) และ/หรือคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ๖ ภาคการศึกษา ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังคณะที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา หรือไปยื่นด้วยตนเอง

คำเตือน

เนื่องจากมีหลายหลักสูตรได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไว้ด้วย ผู้สมัครที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์จะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะที่สมัคร ดังนั้นนักเรียน จะต้องตั้งใจศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จนจบ และให้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรถึงเกณฑ์ที่กำหนด และเพื่อความไม่ประมาท ควรสมัครสอบ O-NET ที่จัดโดย สทศ. และ A-NET ที่จัดโดย สกอ. ที่จะสอบในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ล่วงหน้าไว้ด้วย และคะแนนสอบในบางรายวิชาจะนำไปใช้ในการจัดกลุ่มเรียนด้วย

top

ขั้นที่ ๙ : การลงทะเบียนและ/หรือการทำสัญญา

ประมาณวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบโควตาของมหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องไปลงทะเบียนและ/หรือทำสัญญาเพื่อเข้าศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ

ก. ผู้ไม่ไปลงทะเบียนตามกำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ข. ผู้ที่มีชื่อปรากฏในหลักสูตรต่างๆ กับของมหาวิทยาลัยมหิดล มากกว่า ๑ หลักสูตร จะถูกตัดสิทธิ์ในทุกหลักสูตร

ค. หลักสูตรที่ต้องทำสัญญาเข้าศึกษา อาจทำสัญญาในวันชำระค่าธรรมเนียมหรือในวันลงทะเบียน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียมเอกสารหลักฐาน ผู้ค้ำประกันสัญญา และอื่นๆ ให้พร้อม โดยศึกษารายละเอียดการทำสัญญาซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดส่งไปให้

ง. ในการลงทะเบียนเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น หอพัก กำหนดการศึกษา และอื่นๆ

การสมัคร : ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน หากมหาวิทยาลัยมหิดลตรวจพบในภายหลังไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการคัดเลือกในทุกขั้นตอนเป็นโมฆะถึงแม้จะประกาศผลและเข้ามาศึกษาแล้วก็ตาม มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แต่อย่างใด

การสอบ : ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนทุกวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด สอบวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง จะหมดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในระบบโควตาในการคัดเลือกครั้งนี้

การชำระค่าธรรมเนียม : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว หากมีผลการศึกษา (GPAX) และ/หรือคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ ๖ ภาคการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา และคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำระไว้แล้วให้

top

 

ข้อกำหนดในการสมัครระบบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล

๑.

ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียงหลักสูตรเดียวในโควตาใดโควตาหนึ่งเท่านั้น

๒.

ผู้สมัครในหลักสูตรของโควตาวิทยาเขต/พื้นที่/โครงการพิเศษ/โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ จะต้องศึกษาและรับทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติทางการศึกษา คุณสมบัติเฉพาะ ขั้นตอนการสมัคร การสอบ ซึ่งจะระบุในส่วนต่อไป รวมทั้งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในข้อกำหนดของแต่ละ
หลักสูตร ซึ่งจัดพิมพ์ไว้ในส่วนท้ายของระเบียบการอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วย

๓.

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติทางการศึกษา หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้

๔.

ผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นสุดท้ายจะต้องส่งหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) และคะแนนเฉลี่ยสะสมของสาระการเรียนรู้ที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไปยังคณะที่ได้สิทธิ์เข้าศึกษา รวมทั้งยืนยันการเข้าศึกษาในคณะที่สอบผ่าน ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒ มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลในการคัดเลือกครั้งนี้

การสมัคร : ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน หากภายหลังมหาวิทยาลัยมหิดลตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือ ไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสอบทุกขั้นตอนเป็นโมฆะถึงแม้จะประกาศผลการสอบไปแล้วก็ตาม และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แต่อย่างใด

การสอบ : ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบโควตานี้จะต้องเข้าสอบข้อเขียนทุกวิชาที่กำหนด รวมทั้งเข้าสอบวิชาเฉพาะและ/หรือวิชาความถนัดทางวิชาชีพ (บางหลักสูตร) สอบสัมภาษณ์ และ/หรือตรวจร่างกายอย่างครบถ้วน ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะหมดสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาระบบโควตาในการคัดเลือกครั้งนี้

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว หากมีผลการศึกษา (GPAX) และ/หรือคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ ๖ ภาคการศึกษา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดจะหมดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำระไปแล้วคืนให้

กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี
ระบบโควตา ปีการศึกษา
๒๕๕๒

๑.รับสมัครทางออนไลน์
และส่งใบสมัครที่พิมพ์จากระบบออนไลน์พร้อม
หลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
๑๑ สิงหาคม - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑
๒.ประกาศสถานที่สอบและรหัสประจำตัวสอบบนเว็บไซท์

http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2009

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
๓.สอบข้อเขียนวิชาสามัญ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๔.ประกาศผลสอบวิชาสามัญ

http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2009

๗ มกราคม ๒๕๕๒
๕.สอบสัมภาษณ์ / สอบวิชาเฉพาะ / ความถนัดทางวิชาชีพ
ความถนัดเฉพาะด้าน
ตรวจร่างกาย / สุขภาพจิต
พร้อมยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา และยินยอมให้
ตัดสิทธิ์การคัดเลือกของ สกอ. และ กสพท.
๑๒ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒
๖.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซท์

http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2009

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๗.ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และทำสัญญา
(กรณีรับทุน)
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒
๘.ส่งหลักฐานการจบ ม.๖ และ GPAX๖ เมษายน ๒๕๕๒
 

ข้อกำหนดของหลักสูตรที่รับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๕๒

                                                                                                                            เลือกหัวข้อที่ต้องการทราบ  

การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในระบบโควตา ครอบคลุมหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัยต่างๆ  ดังต่อไปนี้

.

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ๐๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  ๐๒ หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
  ๐๓ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

.

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
  ๐๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  ๐๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

๓.

 คณะเภสัชศาสตร์
  ๐๑ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

๔.

 คณะทันตแพทยศาสตร์
  ๐๑ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

๕.

 คณะวิทยาศาสตร์
  ๐๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ๐๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการ พสวท.)
  ๐๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการศรีตรังทอง)
  ๐๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)
  ๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
  ๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
  ๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
  ๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

๖.

 คณะเทคนิคการแพทย์
  ๐๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
  ๐๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) (รับผู้มีประสบการณ์การทำงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)
  ๐๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
  ๐๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)(รับผู้มีประสบการณ์การทำงานวิชาชีพรังสีเทคนิค)

๗.

 คณะสาธารณสุขศาสตร์
  ๐๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
  ๐๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

๘.

 คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์
  ๐๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
  ๐๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

๙.

 คณะพยาบาลศาสตร์
  ๐๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ๐๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ)

๑๐.

 คณะสัตวแพทยศาสตร์
  ๐๑ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

๑๑.

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  ๐๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

๑๒.

 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  ๐๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
  ๐๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา)

๑๓.

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ๐๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
  ๐๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
  ๐๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
  ๐๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
  ๐๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  ๐๖ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  ๐๗ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

๑๔.

 วิทยาลัยการจัดการ
  ๐๑ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
  ๐๒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

๑๕.

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  ๐๑ หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต

๑๖.

 คณะศิลปศาสตร์
  ๐๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
  ๐๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

๑๗.

 วิทยาลัยศาสนศึกษา
  ๐๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)

๑๘. 

 โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
  ๑๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา
  ๒๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์
  ๓๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี
  ๔๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

ดูข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบวิชาสามัญ การสอบวิชาเฉพาะ/การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย และ/หรือสุขภาพจิต รวมทั้งข้อมูลการเรียนการสอนโดยสังเขปของคณะวิชาและหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรส่วนใหญ่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษาละประมาณ ๙,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าหอพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ดังนี้

๑. ค่าธรรมเนียมที่เก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร

 

 

๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

๕๐๐

บาท

๑.๒ ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา

๑๐๐ 

บาท

๒. ค่าธรรมเนียมที่เก็บปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง

 

 

๒.๑ ค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่

๑๐๐

บาท

๒.๒ ค่าบริการสุขภาพ

๗๐๐

บาท

๓. ค่าธรรมเนียมที่เก็บภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง

 

 

๓.๑ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

๘๕๐

บาท

๓.๒ ค่าบำรุงคณะ

๘๕๐

บาท

๓.๓ คำบำรุงห้องสมุด

๒๕๐

บาท

๓.๔ ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

๓๕๐

บาท

๓.๕ ค่ากิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑๐๐

บาท

๓.๖ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

๓๐๐

บาท

๓.๗ ค่าธรรมเนียมบริการ ครั้งละ

๑๕

บาท

๔. ค่าหน่วยกิต

 

 

๔.๑ รายวิชาบรรยาย สัมมนาหรือปฏิบัติทางคลินิก หน่วยกิตละ

๒๐๐

บาท

๔.๒ รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ

๔๐๐

บาท

๔.๓ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล หน่วยกิตละ

๑,๐๐๐

บาท

๕. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง

 

 

ทันตแพทยศาสตร์ / เภสัชศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ / สัตวแพทยศาสตร์ / กายภาพบำบัด

๕,๐๐๐

บาท

พยาบาลศาสตร์

๒,๕๐๐

บาท

๖. ค่าอุปกรณ์การศึกษาและกิจกรรมพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา

 

 

ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (เฉพาะนักศึกษาใหม่)

๘,๐๐๐

บาท

อนึ่ง สำหรับหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มีค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษาละประมาณ ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท รวมตลอดหลักสูตรประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

ค่าเรียนหน่วยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร จำนวน ๑๓๘ หน่วยกิต รวม ๒๐๗,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงการศึกษา ปีละ ๒๔,๐๐๐ บาท ๔ ปี รวม ๙๖,๐๐๐ บาท

ค่าประกันของเสียหาย ๔,๐๐๐ บาท (คืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษา)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวม ๓๒,๐๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมปฏิบัติเครื่องดนตรี หน่วยกิตละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๒ หน่วยกิต)

หมายเหตุ : ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลง ได้ในภายหลัง

 

๑.๔

โควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

 

เป็นโครงการที่ส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่นและสนใจจะเข้าศึกษาในคณะที่เลือกสมัครอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะต้องมีในศักยภาพในสาขานั้น เพื่อจะได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีจำนวนรับ ๙๓๑ คน จาก ๒๕ หลักสูตร แต่ละหลักสูตรแสดงจำนวนรับในวงเล็บ ดังต่อไปนี้

(๑)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (๓๐ คน)

(๒)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๗๐ คน)

(๓)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๓๕ คน)

(๔)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พญาไท (๑๕๐ คน)

(๕)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาเขตกาญจนบุรี (๒๐ คน)

(๖)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี (๒๐ คน)

(๗)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาเขตกาญจนบุรี(๒๐ คน)

(๘)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี (๒๐ คน)

(๙)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (๕๐ คน)

(๑๐)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (๓๐ คน)

(๑๑)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (๕๔ คน)

(๑๒)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด (๑๔ คน)

(๑๓)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (๑๕๐ คน)

(๑๔)

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (๑๐ คน)

(๑๕)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (๓๕ คน)

(๑๖)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (๑๐ คน)

(๑๗)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา (๑๐ คน)

(๑๘)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (๓๕ คน)

(๑๙)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (๔๐ คน)

(๒๐)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (๔๐ คน)

(๒๑)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (๒๔ คน

(๒๒)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (๒๔ คน)

(๒๓)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (๑๖ คน)

(๒๔)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (๑๐ คน)

(๒๕)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา (๑๔ คน)

 

หมายเหตุ :  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยังมีการรับผู้เข้าศึกษาเพิ่มเป็นพิเศษอีกจำนวน ๑๗ คน โดยมีวิธีการคัดเลือกคือ ภายหลังจากคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจ ร่างกายในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากโควตาวิทยาเขต โควตาพื้นที่ – โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โควตาพิเศษ – โครงการการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ได้ครบตามจำนวนแล้ว จะนำคะแนน รวมวิชาสามัญของผู้ที่เหลือจากการคัดเลือก และมีคุณสมบัติครบของแต่ละโควตามาประมวล รวมทุกโควตาและจัดเรียงตามลำดับคะแนนใหม่ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๑๗ คนแรก จะได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิตพร้อมกับผู้ได้รับสิทธิ์โควตาอื่น ๆ

 โดย เทพเพ้อฝัน ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ก.ย. 51 20:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 70,160 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 70,160 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH370 , เครื่องบินตก  , ประกาศผลเภสัช ม.ศิลปากร , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , วันโกหก , April fool's day , วันจักรี , วันเลิกทาส , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH370 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , เภสัช ม.ศิลปากร , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , April fool's dayวันออมสินวันข้าราชการพลเรือน , บริจาคโลหิตวันจักรีวันอนุรักษ์มรดกไทย , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่