ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)

ลบ แก้ไข

ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)

ระบบรับตรง(วิชาเฉพาะ) ปีการศึกษา 2552

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2552 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการ

สอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น กสพท. จะตัดสิทธิ์ในการสอบ หรือไม่พิจารณาให้คะแนน

คำตอบทุกฉบับ

ข้อปฏิบัติในการสอบมีดังนี้

1. ห้ามกระทำการทุจริตใดๆ ในการสอบครั้งนี้ไม่ว่าก่อนขณะ หรือหลังการสอบ

2. ควรจะไปถึงสนามสอบก่อนเวลารายงานตัวเข้าห้องสอบประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบตึก ห้องสอบ และผังที่นั่งสอบ

3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ยกเว้นหัวหน้าสนามสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าสอบได้โดยผู้เข้าสอบต้องไปรายงานตัวที่กองอำนวยการสอบของสนามสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบและกรรมการคุมสอบอนุญาต

4. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (กสพท.11) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีภาพถ่ายที่ทางราชการออกให้ โดยบัตรที่นำมาแสดงนั้นต้องไม่หมดอายุ วางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบหรือแสดงต่อกรรมการคุมสอบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

(กสพท.11) ที่มีการขีดเขียนข้อความหรือสัญลักษณ์ใดๆไว้ จะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

5. ห้ามพกกระดาษใดๆ เครื่องบันทึกภาพทุกชนิด เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากมีให้ปิดเครื่องแล้ววางในที่ที่กรรมการกำหนด หากตรวจพบในห้องสอบ จะถือว่าเจตนาทุจริต

6. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้คุมสอบหรือกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ หรือโดยวิธีที่ผู้เข้าสอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาให้คะแนนการสอบทุกฉบับ นอกจากนี้จะเสนอชื่อให้พิจารณาตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาของกสพท. ตลอดไป รวมทั้งอาจดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

7. ห้ามนำข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

8. ในการเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีไม่ฉูดฉาด กางเกงขายาวสีและแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมถุงเท้าและใส่รองเท้าหุ้มส้น สำหรับผู้หญิงใส่เสื้อมีแขนสีไม่ฉูดฉาด สวมกระโปรงคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

9. เมื่อได้รับสัญญาณให้เข้าห้องสอบแต่ละคาบของการสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีภาพถ่ายที่ทางราชการออกให้โดยบัตรที่นำมาแสดงนั้นต้องไม่หมดอายุให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบทุกครั้งเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้านั่งให้ตรงที่นั่งซึ่งมีเลขรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบติดอยู่ ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนอนุญาตโดยเด็ดขาด ให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านกติกาที่ปกข้อสอบอย่างละเอียดรอบคอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

10. การสอบแต่ละคาบจะไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ จึงควรทำกิจธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ

ข้อมูลจาก http://www9.si.mahidol.ac.th/

สนใจติววิชาเฉพาะแพทย์ออนไลน์เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบที่ http://www.ictutors.com/shopping/detail.php?id_subject=73

 

 loading...


โดย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ต.ค. 51 11:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,059 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,059 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement