ออกแล้ว! ระเบียบการ กสพท 55

ลบ แก้ไข

ปธ.ทปอ.เผย กสพท.จัดสอบร่วมกับ ทปอ.ในระบบรับตรง  หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2555  โดยจัดสอบวิชาเฉพาะและวิชาการ 7 วิชา  โดยการสอบวิชาการจัดสอบโดยสทศ. เป็นปีแรก
       
       ศ.ดร.ประสาท สืบค้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  และในฐานะประธาน ทปอ.  เปิดเผยว่า กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  ได้ร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรงของ ทปอ.(Clearing House) เพื่อเป็นการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง  ลดปัญหาในการมอบตัวเข้าศึกษาซ้ำซ้อนหลายสถาบันในปีการศึกษาเดียวกัน  อันเป็นเหตุให้มีการสละสิทธิ์  และมีที่นั่งว่างในแต่ละสถาบัน โดยมีสถาบันเข้าร่วมในระบบรับตรงนี้ในคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน  และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน ได้แก่
       
       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (20 คน) / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (200 คน) / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (50 คน) /  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (72 คน) / คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร (30 คน)/ คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล (156 คน)/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล (250 คน)/ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (40 คน) / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (165 คน) / คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (30 คน)/ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (70 คน)  / คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศชาย (60 คน) / คณะทันตแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศหญิง (40 คน)  / คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (80 คน) / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (70) / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (30 คน) / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (20 คน)  และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (25 คน)  รวมทั้งสิ้น 1,408 คน โดยประมาณ
** จำนวนที่รับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

       ศ.นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี  เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  จุดประสงค์หลักในการสอบระบบตรงนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน โดยที่จัดสอบให้มีความยุติธรรมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในขณะเดียวกันกระบวนการในการจัดสอบ ก็ได้สอดแทรกกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป ข้างหน้า โดยปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้ว คือ เรามีการจัดสอบวิชาทั่วไปหรือด้านวิชาการ 7 วิชา โดย สทศ.เป็นปีแรก ส่วนทาง กสพท.ก็ทำหน้าที่จัดสอบวิชาเฉพาะอย่างเดิม 
             
       ด้าน ศ.พญ. บุญมี  สถาปัตยวงศ์ประธานอนุกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 ด้วยระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เผยว่า  ในกรณีเรื่องการส่งรูปถ่ายของนักเรียนที่มีปัญหาเมื่อปีที่แล้วนั้น  ในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนการส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบใหม่ โดย ปีนี้นักเรียนไม่ต้องส่งรูปถ่าย แต่ใช้การสแกนรูปถ่ายเป็นไฟล์นามสกุล .JPG  แล้วแนบไฟล์รูปถ่าย พร้อมไฟล์เอกสารประกอบที่ต้องสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .JPG เช่นกัน อัปโหลดแล้วส่งมาทางเว็บไซต์ของ กสพท.  รวมถึงนำเอกสารทั้งหมดที่เป็นเปเปอร์ใส่ซองส่งไปรษณีย์มาที่ กสพท.อีกทางหนึ่งด้วย

       

UploadImage

     กำหนดการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555  ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  มีดังนี้
       
1-31 ส.ค. 2554       สมัครผ่านInternet โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ
                                  ได้แก่  www9.si.mahidol.ac.th (เว็บ กสพท.) / www.md.kku.ac.th (มข.) /   www.md.chula.ac.th (จุฬาฯ) / www.med.cmu.ac.th (มช.) / www.med.tu.ac.th  (มธ.) / www.med.nu.ac.th    (มน.) / www.ra.mahidol.ac.th  (รามา ม.มหิดล) / www.si.mahidol.ac.th  (ศิริราช ม.มหิดล) / www.rsu.ac.th (ม.รังสิต) / www.med.swu.ac.th (มศว) / medinfo.psu.ac.th (ม.อ.) / www.vajira.ac.th (วชิรพยาบาล) /  www.pcm.ac.th (ว.แพทย์พระมงกุฎ) / www.dent.chula.ac.th (จุฬาฯ) / www.dt.mahidol.ac.th (ม. มหิดล) /www.dent.cmu.ac.th (มช.) / www.dent.psu.ac.th (ม.อ.) / www.dent.swu.ac.th 

1 ส.ค. - 5 ก.ย. 2554          ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์

1 ส.ค. - 5 ก.ย. 2554            ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
       
7 - 15 ก.ย. 2554                  ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ทางเว็บไซต์

ประมาณ 1 ต.ค.-5 พ.ย.2554     ปริ้นท์แบบฟอร์ม กสพท.11 เพื่อใช้เป็นบัตรเข้าห้องสอบ

วันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 2554            สอบวิชาเฉพาะ
       
ประมาณเดือน ธ.ค. 2554           ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
       
ประมาณเดือน ม.ค. 2555       สอบวิชาการ 7 วิชา   จัดสอบโดยสทศ. ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบและเข้าสอบตามประกาศของ สทศ.(ให้ติดตามประกาศของ สทศ.ที่ http://www.niets.or.th)


        
รายะละเอียดทั้งหมด http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/consort2555_ann01_25540713.pdf
 
 โดย Chaaim Anisada ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ค. 54 15:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 50,662 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 50,662 ครั้ง ตอบ 25 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Dek Doi
IP : 202.12.97.***
ถ้าเราจบ ม.6 แล้วเราจะสมัคร เค้าจะดูคะแนน O-NET เป็นเกณฑ์การสมัครมั้ยคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ผมนาย ทินกร ชูเสน ครับผม
IP : 110.49.233.***
อยากสอบเข้าแพทย์ครับ แต่เกรดเฉี่ลยแค่2.73ครัฟ 4 เทอม แล้วจะสมัครได้ไหมคัฟผม และคุณสมบัติจะผ่านไหมคัฟผม
ลบ แจ้งลบ
โดย dear
IP : 202.60.207.***
และถ้าจะสอบเข้าแพทย์ มีให้เทียบรายวิชาไหมค่ะ พอดีจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาค่ะ แต่อยากเรียนแพทย์
ลบ แจ้งลบ
โดย Chatty
IP : 110.168.59.***
ขอบคุณมากๆนะคะ สู้ ">.
ลบ แจ้งลบ
โดย Chaaim Anisada
IP : 58.8.154.***
ยินดีค่ะ น้องChatty
ยังไงก็ขอให้สอบให้ได้นะคะ เตรียมตัวให้พร้อม แต่ไม่ต้องเครียดน๊า
พี่ชะเอมเป็นกำลังใจให้ค่ะ ^ ^
ลบ แจ้งลบ
โดย Chatty
IP : 124.121.235.***
ขอบคุนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Chaaim Anisada
IP : 58.8.154.***
ตอบน้อง Chatty
ถ้าต้องการเปลี่ยนสถาบัน หรือลำดับที่เลือก ไม่ทันแล้วค่ะ
หมดเขต 31 ส.ค. จ้า
ลบ แจ้งลบ
โดย Chatty
IP : 124.121.235.***
ถ้าต้องการเปลี่ยนสถาบัน ตอนนี้เปลี่ยนไม่ทันแล้วใช่ไหมคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Chaaim Anisada
IP : 183.89.155.***
ขอบคุณค่า
ลบ แจ้งลบ
โดย ayeweb
IP : 202.12.97.***
แวะมาเยี่ยมครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Chaaim Anisada
IP : 58.8.153.***
ตอบน้อง Sirirat และ น้อง Kanyanat
หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ กสพท. ปีการศึกษา 2555 โทรไปที่ 02-4196446, 02-419646 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น.-12.00 น. และ เวลา 14.00 น. - 16.00 น. โทรสาร 02-4114142, 02-4115038
email: cotmes.info@gmail.com
ลบ แจ้งลบ
โดย Kanyanat
IP : 14.207.225.***
สงสัยว่าเด็กซิ่วคิดคะแนนโอเนตไหมคะ พอดีปีที่แล้วคะแนนบางวิชาไม่ถึง60เปอร์เซน อย่างนี้จะมีผลอะไรไหมคะ และมีอะไรที่จะดูเกณฑ์เด็กซิ่วอีกอ่ะคะอย่างเกรดรึอะไรประมานนี้
ลบ แจ้งลบ
โดย Sirirat
IP : 49.49.35.***
แล้วโอนเงินค่าสมัครนี่คือ โอนค่าวิชาเฉพาะรวมกับค่าวิชาสามัญ (7วิชา) พร้อมกันเลยรึเปล่าคะ หรือโอนแค่ 700 บาทค่าวิชาเฉพาะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Chaaim Anisada
IP : 27.130.81.***
ตอบน้อง ศิโรเวฐน์ แซะอาหลี
ค่าสมัครวิชาเฉพาะ 700 บาทค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Chaaim Anisada
IP : 27.130.81.***
ตอบน้อง 37777
คะแนนโอเน็ตไม่มีค่าน้ำหนักคะแนนในการคิดค่ะ
แต่คิดคะแนน5วิชา ต้องมีคะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่า 60% ค่ะ
สรุปคือ คิดแค่ผ่านไม่ผ่าน แต่ไม่ได้มีค่าน้ำหนักของคะแนนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ศิโรเวฐน์ แซะอาหลี
IP : 118.173.165.***
ค่าสมัครเท่าไหรครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย กนกพร
IP : 223.205.10.***
เด็กซิ้วเอาคะแนนโอเน็ตไหมคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย กนกพร
IP : 223.205.10.***
ปีที่แล้วไม่ได้ ปีนี้จะซิ่วมาสอบอีกคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Abrza
IP : 1.47.165.***
เราก็เป็นคนนึงที่ซิ่วค่ะ แหะๆ ^^
ลบ แจ้งลบ
โดย Abrza
IP : 1.47.165.***
เด็กซิ่วปี1 สมัครได้โดยไม่ต้องลาออกสถาบันค่ะ ^^

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์