มาแล้ว!! เนื้อหาการสอบ GAT PAT ครั้งที่1/2556

ลบ แก้ไข

มาแล้ว!! เนื้อหาการสอบ GAT PAT ครั้งที่1/2556

UploadImage

ปีนี้ GAT PAT รอบแรก (ครั้งที่1/2556) ยังไม่เปิดให้รับสมัครกันเลยนะคะ
(เปิดรับสมัครวันที่ 2-30 ก.ค.55) ดูกำหนดการ
>>
GAT PAT ครั้งที่1/2556

แต่เนื้อหาการออกข้อสอบ ออกมาเร็วมากกกกกก ดีใจแทนน้องๆ ด้วยนะคะ จะได้มีรเวลาในการเตรียมตัวอ่านหนังสือกันเยอะๆ เพราะน้องๆมีโอกาสในการสอบ GAT PAT เพียงแค่ 2 ครั้ง และโครงการรับตรงของบางมหาวิทยาลัย ก็ใช้แค่คะแนน GAT PAT รอบแรก เท่านั้นค่ะ เพราะฉะนั้นการสอบครั้งนี้จึงสำคัญมาก เอาล่ะ ไปดูกันว่า น้องๆจะต้องเตรียมตัวอ่านอะไรกันบ้าง ลุย!!!

GAT : ความถนัดทั่วไป วัดศักยภาพการเรียนในมาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ข้อสอบแยกเป็น 2 ส่วน คือ
          
ส่วนที่ 1  การอ่านเชิงวิเคราะห์ เขียนเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ส่วนที่ 2   การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
                      
PAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์
              
เนื้อหาที่ออกสอบ :  1) ตรรกศาสตร์             2) เซต   
                           3) ระบบจำนวนจริง        4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
                           5) ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ      6) เรขาคณิตวิเคราะห์  
                           7) ฟังก์ชั่นเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอกิริทึม                       8) เมทริกซ์ 
                           9) เวกเตอร์                  10) จำนวนเชิงซ้อน  
                           11) กำหนดการเชิงเส้น   12) ลำดับและอนุกรม 
                           13) แคลคูลัสเบื้องต้น     14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
                           15) ความน่าจะเป็น        16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
                           17) การแจกแจงปกติ      18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล

วัดอะไร?? : การคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
 
 
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
               PAT2 เป็นข้อสอบรวมนะคะ ยังไม่ได้แยกออกมาเป็น 3 วิชา
 
            เนื้อหาข้อสอบ : 1) เคมี         2) ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม                                   3) ฟิสิกส์       4) โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
            วัดอะไร?? :      1) คิดแบบนักวิทยาศาสตร์          
                                  2) แก้ปัญหาแบบนักวิทยาศาสตร์
                                  3) ทักษะการอ่านบทความแบบนักวิทยาศาสตร์
                                  4) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
            เนื้อหาข้อสอบ :   1) กลศาสตร์(แรง มวล และการเคลื่อนที่)  
                                    2)ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง เสียง
                                    3) เคมี (สาร และสมบัติของสาร)          
                                    4) พลังงาน ความร้อนและของไหล 
                                    5) คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
            วัดะไร?? :  1) การคิดวิเคราะห์                      
                            2) ความถนัดเชิงช่าง  
                            3) ความคิดเชิงตรรกะ                
                            4) สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 
                            5) การแก้ปัญหา                    
                            6) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
PAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
            เนื้อหาข้อสอบ :  1) ตรรกศาสตร์ และการคิดแก้ปัญหา
                                   2) วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
                                   3) ความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
             วัดอะไร?? :     1) การรับรู้และการสื่อสารด้วยภาพสองมิติและสามมิติ  
                                  2) การออกแบบ
                                  3) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ                            
                                  4) การเขียนทัศนียภาพ
 
PAT5 : ความถนัดทางวิชาชีพครู
               เนื้อหาข้อสอบ : ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู  ((กว้างมาก!!!))
               วัดอะไร?? :   1) ความสามารถในการเรียนรู้            
                                  2) คุณลักษณะความเป็นครู
 
PAT6 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
               เนื้อหาข้อสอบ :  1) ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและวัฒนธรรม    
                                     2) ทัศนศิลป์ และการออกแบบ
                                     3) ดนตรีไทย - ดนตรีสากล                        
                                     4) นาฏศิลป์ไทย - ศิลปะการแสดง    
               วัดอะไร??  :  1) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ    
                                  2) การคิดวิเคราะห์ - การสังเคราะห์
                                  3) การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และจักษุภาษา
                                  4) ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ การสื่อสาร ภาษาเสียง ภาษาภาพ และการสื่อสารทางการออกแบบ
 
            PAT7.1 : ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
                 เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์พื้นฐาน                      
                                       2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
                                       3) สำนวนในสถานการณ์ต่างๆ      
                                       4) วัฒนธรรมฝรั่งเศสและฝรั่งเศสปัจจุบัน  
                                       5) การออกเสียง
                วัดอะไร?? :  1) ความสามารถในการอ่านจับใจความ ตีความ ขยายความและสรุปความ  
                                  2) ความสามารถในการสื่อสาร
                                  3) ทักษะการเขียน
 
             PAT7.2 : ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
                 เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย        
                                        2) ไวยากรณ์
                                        3) วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
                 วัดอะไร?? :   1) ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันและสำนวนในสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสม
                                    2) ความสามารถในการอ่านจับใจความ ตีความ ขยายความและสรุปความ
 
             PAT7.3 : ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
                  เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน            
                                         2) คันจิขั้นพื้นฐาน  
                                         3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน          
                                         4) สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน  
                                          5) ญี่ปุ่นศึกษา
                 วัดอะไร?? : ความสามารถในการสื่อสาร การเขียนและการอ่าน
 
               PAT7.4 : ความถนัดทางภาษาจีน
                  เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์            
                                          2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง 
                                          3) สำนวน
                  วัดอะไร?? : ความสามารถในการสื่อสาร การเขียนและการอ่าน
 
                PAT7.5 : ความถนัดทางภาษาอาหรับ
                  เนื้อหาข้อสอบ : 1) ไวยากรณ์          
                                           2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ - ไทย 
                                           3) คำศัพท์        
                                           4) ความเข้าใจภาษา
                  วัดอะไร?? :   1) ความสามารถในการสื่อสารตามสถานการณ์  
                                        2) ความสามารถในการแยกแยะ
                                        3) ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความ
 
               PAT7.6 : ความถนัดทางภาษาบาลี
                   เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์พื้นฐาน  
                                         2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง 
                                         3) ความเข้าใจภาษา
                   วัดอะไร?? : ความสามารถในการอ่านเขียน แปลความ วิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความ

ดูรายละเอียดแบบเต็มๆ >> การสอบ GAT/PAT ครั้งที่1/2556

รู้แล้วว่าจะออกอะไรบ้าง อย่าลืมไปฝึกทำข้อสอบกันเยอะๆนะคะ อย่ามัวแต่เล่น facebook เพลินล่ะ ตุลาคมนี้ก็จะสอบแล้ว
ตั้งใจกันหน่อยนะคะ พี่ชะเอมเชื่อว่า น้องๆต้องทำได้แน่นอน เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ สู้ๆ ^ ^ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ eduzones ได้ที่

ร่วมพูดคุยกับพี่ชะเอมได้ที่นี่ค่ะ


 
 โดย Chaaim Anisada ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 มิ.ย. 55 10:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 79,265 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 79,265 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Anong Thai
IP : 125.24.78.***
ติวข้อสอบPAT ศิลปกรรม โดยรุ่นพี่ทีม ป.โท จากคณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์
สอนตัวต่อตัวที่บ้านของน้องๆ ในเวลาหรือสถานที่ ที่น้องๆสะดวก
รับรองผลสอบติดคณะศิลปกรรมและสถาปัตย์ จุฬาทุกคน กว่า 5 รุ่นเเล้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tutor-land.com หรือ 083-816-6872 true หรือ 082-672-1222 อื่น

ลบ แจ้งลบ
โดย Tiw Kan
IP : 171.101.196.***
GAT PAT | gatpat | สอบ gat pat | o net | ข้อสอบ gat pat

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , เจนี่ , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , เจนี่ , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ