ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

ลบ แก้ไข

ระบบเครือข่ายไร้สาย
          ระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ ระบบเครือข่ายแบบ Wireless LAN หรือ WLAN  เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายแบบไร้สาย (ไม่จำเป็นต้องเดินสายเคเบิ้ล) เหมาะสำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่ไม่สะดวกในการเดินสาย หรือในสถานที่ที่ต้องการความสวยงาม เรียบร้อย และเป็นระเบียบ เช่น สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น

หลักการทำงานของระบบ Wireless LAN
          การทำงานจะมีอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณ และกระจายสัญญาณ หรือที่เราเรียกว่า Access Point และมี PC Card ที่เป็น LAN card สำหรับในการเชื่อมกับ access point โดยเฉพาะ การทำงานจะใช้คลื่นวิทยุเป็นการรับส่งสัญญาณ โดยมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ 2.4 to 2.4897 Ghz และสามารถเลือก config ใน Wireless Lan (ภายในระบบเครือข่าย Wireless Lan ควรเลือกช่องสัญญาณเดียวกัน)

ระยะทางการเชื่อมต่อของระบบ Wireless LAN
         
ภายในอาคาร 
          1. ระยะ 50 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 11 Mbps 
          2. ระยะ 80 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 5.5 Mbps 
          3. ระยะ 120 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 2 Mbps 
          4. ระยะ 150 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 1 Mbps 
          ภายนอกอาคาร 
          1.ระยะ 250 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 11 Mbps 
          2. ระยะ 350 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 5.5 Mbps 
          3. ระยะ 400 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 2 Mbps 
          4. ระยะ 500 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 1 Mbps

การเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย Wireless LAN มี 2 ลักษณะ ดังนี้
          1. การเชื่อมโยงระบบแบบ Ad-hoc (Peer to Peer) 
          โครงสร้างการเชื่อมโยงระบบแบบ Ad-hoc หรือ Peer to Peer เป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป โดยที่ไม่มีศูนย์กลางควบคุมอุปกรณ์ทุกเครื่องสามารถสื่อสารข้อมูลถึงกันได้เอง ตัวส่งจะใช้วิธีการแพร่กระจายคลื่นออกไปในทุกทิศทุกทางโดยไม่ทราบจุดหมายปลายทางของตัวรับว่าอยู่ที่ใด ซึ่งตัวรับจะต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่ให้บริการที่คลื่นสามารถเดินทางมาถึงแล้วคอยเช็คข้อมูลว่าใช่ของตน หรือไม่ ด้วยการตรวจสอบค่า Mac Address ผู้รับปลายทางในเฟรมข้อมูลที่แพร่กระจายออกมา ถ้าใช่ข้อมูลของตนก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลต่อไป
การเชื่อมโยงเครือข่ายไวร์เลสแลนที่ใช้โครงสร้างการเชื่อมโยงแบบ Ad-hoc ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายอีเธอร์เน็ตได้ เนื่องจากบนระบบไม่มีการใช้สัญญาณเลย
          2. การเชื่อมโยงระบบแบบ Infrastructure (Client/Server)
          โครงสร้างการเชื่อมโยงระบบแบบ Infrastructure หรือ Client / Server มีข้อพิเศษกว่าระบบแบบ Ad-hoc ตรงที่มีแอ็กเซสพอยน์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง (ทำหน้าที่คล้ายฮับ) และเป็นสะพานเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายอุปกรณ์ไวร์เลสแลนเข้าสู่เคลือข่ายอีเธอร์เน็ตแลนหลัก (Ethernet Backbone) รวมถึงการควบคุมการสื่อสารข้อมูลอุปกรณ์ไวร์เลสแลน

อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
          1. แลนการ์ดไร้สาย (Wireless LAN Card)
          ทำหน้าที่ในการ แปลงข้อมูล ดิจิตอล ที่ได้จากการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นคลื่นวิทยุแล้วส่งผ่านสายอากาศให้กระจายออกไป และทำหน้าที่ในการรับเอาคลื่นวิทยุที่แพร่กระจายแปลงเป็น ข้อมูลดิจิตอล ส่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล Wireless LAN ที่ผลิตออกมาจำหน่าย มีหลายรูปแบบแบ่งตามลักษณะช่องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้
- แลนการ์ดแบบ PCI
- แลนการ์ดแบบ PCMCIA
- แลนการ์ดแบบ USB
- แลนการ์ดแบบ Compact Flash (CF)
          2. อุปกรณ์เข้าใช้งานเครือข่าย (Wireless Access Point)
          ทำหน้าที่เสมือน ฮับ เชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ไวร์เลสแลนแบบต่าง ๆเข้าด้วยกัน อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมต่อ เครื่องไวร์เลสแลนเข้ากับเครื่องอีเธอร์เนตทำให้ระบบทั้งสองสามารถสื่อสารกันได้ 
          3. สะพานเชื่อมโยงไร้สาย (Wireless Bridge) 
          ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระบบ เครือข่ายอีเธอร์เน็ตแลนตั้งแต่สองระบบขึ้นไปเข้าด้วยกันแทนการใช้สายสัญญาณ ข้อมูลที่สื่อสารระหว่างเครือข่ายอีเธอร์เน็ตจะถูกแปลงเป็นคลื่นวิทยุแล้วถูกแปลงไปยังปลายทาง
          4. Wireless Broadband Router
          ทำหน้าที่ในการต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านคู่สายโทรศัพท์ (ADSL) หรือ เคเบิลทีวี (UBC) ด้วยเทคโนโลยี Broadband Router ซึ่งมีฟังชันการทำงานเป็นตัวค้นหาเส้นทาง, NAT (Network Address Translation) , Firewall , VPN ๆลๆ มาผสมผสานเข้ากับ Access Point ทำให้ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายสามารถสื่อสารข้อมูลไปยังระบบอินเทอร์เน็ต
          5. Wireless Print Server 
          อุปกรณ์การแชร์เครื่องพิมพ์บนระบบเครือข่าย Wireless LAN
          6. Power Over Ethernet Adapter 
          ทำหน้าที่แยกสาย UTP ที่มีสายทองแดงตีเกลียวอยู่ข้างใน 4 คู่โดยสายทองแดงสำหรับใช้สื่อสารข้อมูลใช้เพียง 2 คู่เท่านั้น ส่วนสายทองแดงอีก 2 คู่สามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้นำมาใช้เป็นเส้นทางสำหรับส่งแรงดันไฟฟ้าไปให้กับตัว Access Point ได้ 
          7. สายอากาศ (Antenna) 
          ทำหน้าที่เปลี่ยนข้อมูลในรูปของกระแสไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากภาคส่งของอุปกรณ์ไวร์เลสแลนให้กลายเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแพร่กระจายออกไปในอากาศและสายอากาศยังทำหน้าที่รับเอาคลื่นที่อุปกรณ์ไวร์เลสแลนเครื่องอื่น ๆ ส่งออกมาแปลงกลับให้อยู่ในรูปของกระแสไฟฟ้าส่งให้ภาครับต่อไป

ประโยชน์ของระบบ Wireless LAN
          1. สะดวกในการเคลื่อนย้าย ติดตั้ง เนื่องจาก WLAN ไม่จำเป็นต้องมีสายเคเบิ้ลในการต่อพ่วง 
          2. ง่ายในการติดตั้ง เพราะไม่จำเป็นต้องเดินสายเคเบิ้ล 
          3. ลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องจำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษา ในระยะยาว 
          4. สามารถขยายเครือข่ายได้ไม่จำกัด

ข้อเสียของระบบ Wireless LAN
          1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
          2. มีสัญญาณรบกวนสูง
          3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
          4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้มีปัญหาในการใช้งานร่วมกัน
          5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย 
          6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

 

 โดย banban ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ก.พ. 51 13:49 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 372,752 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 372,752 ครั้ง ตอบ 25 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อุษณีย์ แต้สุวรรณ
IP : 182.52.154.***
เปิดอบรมแล้วหลักสูตรการใช้งาน Mikrotik
(มีการสอบเพื่อรับ Certified จาก Mikrotik โดยตรง )

ThaiMikrotik Training Classes :

อาจารย์ผู้อบรมเป็น Trainer ชาวต่างชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากไมโครติกโดยตรง (การอบรมจะมีผู้ช่วยบรรยายชาวไทยร่วมบรรยายด้วย) การจัดอบรมนี้ ทำเพื่อยกระดับความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ Mikrotik รวมทั้งการทดสอบความสามารถเพื่อรับ Certified จาก Mikrotik โดยตรง
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.thaimikrotik.com
หลักสูตรที่สามารถเปิดได้ MTCNA , MTCRE , MTCWE MTCTCE , MTCUME และ MTCINE

***สำหรับบริษัท สถานศึกษา หรือ หน่วยงานต่างๆ ต้องการให้จัดอบรม สามารถนัดตารางเวลาล่วงหน้าได้ ***
ลบ แจ้งลบ
โดย อุษณีย์ แต้สุวรรณ
IP : 182.52.154.***
ThaiMikrotik Training Classes :

อาจารย์ผู้อบรมเป็น Trainer ชาวต่างชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากไมโครติกโดยตรง (การอบรมจะมีผู้ช่วยบรรยายชาวไทยร่วมบรรยายด้วย) การจัดอบรมนี้ ทำเพื่อยกระดับความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ Mikrotik รวมทั้งการทดสอบความสามารถเพื่อรับ Certified จาก Mikrotik โดยตรง
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.thaimikrotik.com
หลักสูตรที่สามารถเปิดได้ MTCNA , MTCRE , MTCWE MTCTCE , MTCUME และ MTCINE

***สำหรับบริษัท สถานศึกษา หรือ หน่วยงานต่างๆ ต้องการให้จัดอบรม สามารถนัดตารางเวลาล่วงหน้าได้ ***
ลบ แจ้งลบ
โดย www.bangkokwireless.net
IP : 58.9.34.***
ต้องการ เสาอากาศ wireless lan, wifi antenna, omni antenna, ubiquiti, 2.4 GHz หรือ 5 GHz เชิญที่ www.bangkokwireless.net นะครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย นิ่ม
IP : 122.155.5.***
ช่างคอมสมัครเล่นขอบคุณทุกความคิดเห็นได้ประโยชน์มากครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย หหหหหหหหหหหห
IP : 61.90.98.***
เน็ทเน่าฮ่ะ ฝนตก มีใช้ไม่ได้
ลบ แจ้งลบ
โดย Kirana
IP : 118.172.22.***
ลบ แจ้งลบ
โดย กล้าณรงค์
IP : 125.26.65.***
อยากขอบคูณอีกสักคั้ง
ลบ แจ้งลบ
โดย กล้าณรงค์
IP : 125.26.65.***

มันก็ดีเหมือนกัน หัวใจจะได้ใช้บ้าง

ลบ แจ้งลบ
โดย เสกศึก
IP : 125.26.124.***

ใช้usb wireless แล้วเข้าเน็ตไม่ได้ หน้าจอจะขึ้นว่าไม่ได้เชื่อมต่อDSLจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

ลบ แจ้งลบ
โดย พิเศษ
IP : 203.172.247.***
kongaom99@hotmail.com
ลบ แจ้งลบ
โดย nahm_lee_m@hotmail.com
IP : 125.26.117.***

สวัสดีค่ะ

ดิฉันมีคำถามเรื่องหนึ่งน่ะค่ะ ว่า ที่สำนักงงานน่ะค่ะ ช่องรับสํญญาณไวร์เรส นั้นไม่ตรงกันกับเครื่องของดิฉัน แต่เครื่องของคนอื่นก็สามารถรับได้ วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคืออะไรคะ?  ควรไปเปลี่ยนช่องรับสัญญาณในคอมพิวเตอร์ไหม

กรุณาตอบกลับที่ nahm_lee_m@hotmail.com

 ขอบคุณมากค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย glen_fid_dich55@hotmail.com
IP : 203.144.180.***
การที่เราจับเคลื่อนได้แล้วไม่มีรูป กุลแจ หมายความว่าจะเข้าได้ทั้งหมอหรือเปล่าครับ  คนรู้ช่วยตอบT ขอบคุณครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย gu_bad_army@hotmail.com
IP : 61.19.66.***
อยากได้วิที่ประกอบอะครับได้เร็วก็ดี
ลบ แจ้งลบ
โดย gaara_noei@hotmail.com
IP : 118.175.212.***

อยากทราบว่า ถ้าจะติดตั้งนี่โปรแกรมมีส่วนเกี่ยวกับวินโดว์รึป่าวค่ะ

 คือหนูพึ่งอยู่ม.ต้นแร้วพึ่งได้โน๊ตบุคมาเครื่องหนึ่งแต่เล่นwirelessไม่ได้ส่วนของเพื่อนเล่นได้

เอาเครื่องไปทำมาแร้ว2ครั้งพี่ที่ทำให้เค้าบอกหัยลองหาโหลดโปรแกรมมาเอาของเพื่อมาใลงมันก็ยังใช้ไม่ได้

แต่ของเพื่อนใช้ truefaster ส่วนของหนูใช้ vista แต่ของเพื่อนอีกคนเค้าใช้ xp โปรแกรมที่ลงก็ตัวเดียวกัน

แต่ทำไมของหนูเล่นไม่ได้

พอจะตอบได้มั๊ยค่ะ

ช่วยตอบทีค่ะทางเมล์นะ

ลบ แจ้งลบ
โดย aa
IP : 61.7.182.***

เน็ตWirelessจะเร็วหรือไม่  ตัวเครื่องคอมมีส่วนเกี่ยวหรือเปล่าคับ

ตอนนี้ที่ใช้อยู่มันเต่ามาหลายวันแล้ว.....ตัวเครืองก้โอเค

ปัญหาอยู่ที่เน็ตใช่ป่าวคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย ดีจัง
IP : 117.47.96.***
ดีใจจังมีงานส่งอาจารย์แย้ว
ลบ แจ้งลบ
โดย แม
IP : 118.175.209.***
 มีคอมพิวเอตร์ 25 เครื่องที่ต้องการใช้ wireless ความเร็วในการรับส่งข้อมูล
- รัศมีของผลิตภัณฑ์เครือข่ายไร้สายที่ครอบคลุมถึง
- ความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่น
- Access Point หรือผลิตภัณฑ์ไร้สายอื่นมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณและกำลังส่งได้
- ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ
- การติดตั้งที่ง่ายและสะดวกในการใช้งาน
- ฟังก์ชันในการเข้ารหัสสัญญาณที่ใช้เพื่อความปลอดภัย
- ผลิตภัณฑ์มีไฟแสดงสถานะการทำงาน
- ผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายแสดงการผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจาก Wi-Fi Alliance  อยากทราบข้อมูลเหล่านี้? เพื่อใช้ในโรงเรียนที่ทำงานอย่
ลบ แจ้งลบ
โดย xxx
IP : 222.123.189.***

ตอนนี้ มีคอมพิวเอตร์ 2 เครื่องที่ต้องการใช้ wireless ในการเชื่อมต่อ มีเนต adsl ใช้ค่ะ ควรซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างเพื่อให้สามารถใช้อินเตอร์เนตได้พร้อมๆ กันทั้ง 2 เครื่อง

อย่างนี้ ถูกมั้ยคะ

1. access point

2. wireless lan card 2 ตัว

มีวิธีไหนที่ประหยัดตังกว่านี้ไหมคะ เช่น สามารถเอาสาย lan มาเสียบ access point เข้ากับคอมตัวใดตัวหนึ่งได้ไหมคะ

ลบ แจ้งลบ
โดย coutoure
IP : 61.7.170.***
ได้งานไปส่งอาจารย์แร้วววว
ลบ แจ้งลบ
โดย opppspsp
IP : 118.173.150.***
ดีหวะ แต่ขอดีๆอีกดิ จะได้ไม่โดนครูว่า ตีอีก ดีใจ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์