" โควตาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง "

ลบ แก้ไข

คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา(รับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551


โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

1. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครทางไปรษณีย์

ระหว่างวันที่ 1 – 23 พฤศจิกายน 2550

    - หลักสูตรปกติ Download ใบสมัครที่นี่
    - หลักสูตรนานาชาติ สมัครที่นี่

ประกาศที่นั่งสอบและห้องสอบ (ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์) วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ทาง http://www.kmitl.ac.th/science/

ดาวน์โหลดขั้นตอนการรับสมัครทางไปรษณีย์

สมัครด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2550

สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2550
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2550
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2550

   - หลักสูตรปกติ

   เวลา 9.00 – 12.00 น.

   - หลักสูตรนานาชาติ

   เวลา 13.00 – 16.00 น.

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2550
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551

2.สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนรับนักศึกษาได้แก่
หลักสูตรปกติ (รับจำนวนสาขาวิชาละ 60 คน)

1. สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์
2. สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชา เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
5. สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม - เครื่องมือวิเคราะห์
6. สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
7. สาขาวิชา จุลชีวิทยาอุตสาหกรรม
8. สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์
9. สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
10. สาขาวิชา สถิติประยุกต์

*ผู้รับสมัครสามารถเลือกได้ 3 สาขาวิชาโดยเรียงตามลำดับความต้องการ (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรนานาชาติ
(รับจำนวนสาขาวิชาละ 30 คน)

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

*ผู้รับสมัครสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา โดยเรียงตามลำดับความต้องการ
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 เป็นผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.2 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. การรับสมัคร
4.1
สมัครทางไปรษณีย์โดยวิธี Download ใบสมัครได้ที่นี่ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 – 23 พฤศจิกายน 2550 โดยดำเนินการ ดังนี้
  4.1.1 Download ใบสมัครและรายละเอียดจาก www.kmitl.ac.th/science
    หลักสูตรนานาชาติ Download ใบสมัครและรายละเอียดจาก www.kmitl.ac.th/cis
  4.1.2 กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ (ส่วนที่1) และบัตรประจำตัวสอบ
(ส่วนที่ 2) พร้อมติดรูปถ่าย สามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา โดยเรียงตามลำดับความต้องการ
ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ และให้ผู้สมัครสอบเก็บส่วนที่ 2 ไว้เพื่อนำมาแสดงในวันสอบ
  4.1.3 ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคาร โดยโอนเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)
ทั้งนี้ ในใบโอนเงินจะต้องลงชื่อผู้สมัครสอบเป็นผู้โอนเท่านั้น ห้ามเป็นชื่อบุคคลอื่น


โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาย่อยเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร
ชื่อบัญชี โครงการสอบคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 088 – 238394 - 1
  4.1.4

ส่งใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ (ส่วนที่ 1) และสำเนาใบโอนเงินธนาคารค่าสมัครสอบ
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ (ตามข้อ 5.2 – 5.3) ใส่ซองส่งไปรษณีย์ กลับมายังคุณสุมิตรา ภู่พลับ
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

4.2
สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2550 ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยดำเนินการ ดังนี้
  4.2.1 Download ใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ และรายละเอียดจาก www.kmitl.ac.th/science
  4.2.2 หลักสูตรนานาชาติ Download ใบสมัครและรายละเอียดจาก www.kmitl.ac.th/cis
  4.2.3 กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ (ส่วนที่1) และบัตรประจำตัวสอบ (ส่วนที่ 2) สามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา โดยเรียงตามลำดับความต้องการ ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ
  4.2.4 ยื่นใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ (ส่วนที่1) และบัตรประจำตัวสอบ (ส่วนที่ 2) ติดรูปถ่าย
พร้อมหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 5.1- 5.3) และค่าสมัครสอบ 500 บาท
ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์
5. หลักฐานการรับสมัคร
5.1
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและใช้รูปที่ถ่ายคราวเดียวกัน) พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุลที่หลังรูปให้ชัดเจน
5.2
ใบระเบียนผลการศึกษาของผู้สมัครหรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
5.3
สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา กรณีสมัครด้วยตนเอง
  (สมัครทางไปรษณีย์ ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารหมายเลข 5.2 และ 5.3 ด้วย)
6. การสอบคัดเลือก
6.1 สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2550 ผู้สมัครต้องสอบวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 

เวลา 09.00 – 10.00 น.

วิชาคณิตศาสตร์
 

เวลา 10.05 – 11.05 น.

วิชาเคมี
 

เวลา 11.10 – 12.10 น.

วิชาฟิสิกส์
 

เวลา 13.10 – 14.10 น.

วิชาชีววิทยา
(เฉพาะผู้ที่เลือกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม)
 

เวลา 14.20 – 15.20 น.

วิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)
 
วันสอบข้อเขียน ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย
สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ ให้นำสำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบมาแสดงด้วย
  6.2 สถานที่สอบ อาคารเรียนรวมฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  6.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2550
ทาง www.kmitl.ac.th/science หรือโทร.0-23264339–53

 

6.4 การสอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2550
- หลักสูตรปกติ เวลา 9.00 – 12.00 น.
- หลักสูตรนานาชาติ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัว ประชาชนมาแสดงด้วย

     
7. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะประกาศให้ทราบในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2550 ทาง www.kmitl.ac.th/science หรือโทร.0-23264339-53
8. การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551 ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
หลักสูตรนานาชาติ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 67,000 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3264339-53 ต่อ 203,205 -210

 

ที่มา:http://www.kmitl.ac.th/science/news/admission2008.html

 โดย benkungzu ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 พ.ย. 50 11:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 32,912 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 32,912 ครั้ง ตอบ 10 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณวิษา
IP : 122.155.5.***
มีคณะสาธารณสุขมั้ยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย สับสน
IP : 125.24.235.***

มีโควตาคณะวิทย์ กับ วิศวะมั้ย

สับสนจังเลย ไม่เก่งซักอย่างทำไงดี

ลบ แจ้งลบ
โดย กุล
IP : 58.147.20.***

จะมีการเปิดรับสมัครรอบ 2 รึเปล่าเจ้า ถ้ามีเค้าจะเปิดรับสมัครกันเมื่อไรเจ้า

ลบ แจ้งลบ
โดย coutoure
IP : 58.147.20.***
เค้าจะมีการรับสมัครรอบ 2 อีกไหม ถ้ามีเค้าจะเปิดรับสมัครเมื่อไรเจ้า
ลบ แจ้งลบ
โดย จันทนา อยู่นุช
IP : 202.5.84.***

สวัสดีคะ

คณะวิทยา สมัครเร็วจัง

ต้องการจะเรียนที่นี้จัง

 เรียนยากม้ยนะ

ลบ แจ้งลบ
โดย pr
IP : 222.123.246.***

ขอบคุณค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย Charida
IP : 202.91.19.***

ตั้งแต่ปี50ยังมาลงอีก

ลบ แจ้งลบ
โดย พิจิตรา
IP : 124.120.37.***

อยากได้โควต้า คณะสถาปัตยกรรม

ลบ แจ้งลบ
โดย TorakongMan
IP : 61.47.30.***

มะมีวิศะเลยอะอดเลย

ลบ แจ้งลบ
โดย 0247542114
IP : 118.173.242.***

ดดดดด+อีอีอีอีอี+มมมมม+อาอาอาอาอา+กกกกก  

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ