Eduzones Blog Award 2015

Best Blog Awards 2015 Write & Share

ปัจจุบันนักการศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียนมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสารกันเป็นจำนวนมาก ผ่านสื่อต่างๆเช่น Facebook Twitter Instagram และ Blog เพื่อเป็นการสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักแล้วยอมรับในโลกออนไลน์ โดยสื่อต่างๆเหล่านี้เป็นสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยม รวดเร็ว และง่ายต่อการสื่อสาร ซึ่งถ้าเยาวชนไทยใช้สื่อออนไลน์เหล่านี้โดยไร้จุดหมาย ไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคม และตัวเองในอนาคต ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เปล่าประโยชน์

ด้วยเหตุผลนี้ทาง www.eduzones.com เห็นว่า อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี สามารถใช้ประโยชน์ได้ มากกว่าที่จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารหรือสนทนาเพียงอย่างเดียว แต่เราสามารถที่จะแบ่งปันความรู้และเรื่องราวดีๆ ให้กับบุคคลทั่วไปได้ ผ่านทางการเขียน Blog ซึ่งช่วยให้ผู้เขียนได้ฝึกพัฒนาทักษะในการเขียนเพื่อการสื่อสาร และสามารถเป็น Portfolio ต่อไปในอนาคตได้

ดังนั้นจึงจัดกิจกรรม Best Blog Awards 2015 Write & Share เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารของผู้เรียน ได้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้แบ่งปันเรื่องราวและความรู้ดีๆแก่บุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เขียนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
2. เพื่อแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ความรู้ แก่บุคคลทั่วไป
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้เยาวชนไทย มีโอกาสแสดงผลงานของตนเองในสื่อออนไลน์

ลักษณะโครงการและรางวัล

1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ามาสมัครและเขียนบลอคภายใน www.eduzones.com โดยจะมีหน้าคู่มือบอกทั้งวิธีการสมัครและวิธีการเขียนบลอครวมถึงรายละเอียดของเครื่องมือในการเขียนบลอค
2. เก็บสถิติ Blog ที่มีผู้เข้าชมสูงสุด จะได้รับรางวัลเสื้อ Eduzones และประกาศณียบัตรจาก www.eduzones.com
3. โดยเกณฑ์การให้คะแนน จะนับจาก View ของ Blog นั้นๆ โดยไม่จำกัดเรื่อง ในแต่ละสัปดาห์

สนใจรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ webmaster@eduzones.com
Tel : 02-937-1118-9