สถาบันเทค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีพ๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาคุณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาด๏ฟฝ๏ฟฝะบัง