PBL
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาที่ทำกันทั่วโลก คือการเปลี่ยนการสอนและการวัดผล ให้เป็นการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่สิ่งที่เราได้จากการปฏิรูป...
by อ.วิริยะ