leadership
ลืมภาพความเป็นผู้นำในแบบเดิมๆ ไปได้เลย เพราะความเป็นผู้นำไม่ได้มาจากการแต่งองค์ทรงเครื่องภายนอก ต้องสวมสูทดำ รองเท้าหนัง หวีผมได้ทรงเป๊ะ แล้วจะดูมีมาดเป็นผู้นำที่ดีก็คงไม่ใช้ซะทีเดียว เพราะสิ่งสำคัญจริงๆ...
by ภาณุรัศมิ์ สุพิชญ์
คนทำงานบางคนกำลังคิด และตั้งคำถามกับตัวเองว่ากำลังจะหมดไฟในการทำงานหรือไม่ เมื่อเริ่มสำรวจตัวเอง เราพบว่าการทำงานในแต่ละวันของเราเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า...
by ภาณุรัศมิ์ สุพิชญ์
เทคนิคในการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา การคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานั้น จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เพื่อหาวิธีที่มีความแตกต่างและหลากหลาย โดยควรจะวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง เสียก่อน...
by ภาณุรัศมิ์ สุพิชญ์
ความเป็นผู้นำมักก่อให้เกิดปัญหาเพราะสถานการณ์ที่ต้องการ ความเป็นผู้นำจะเป็น สถานการณ์ที่จำเป็นต้องมี การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ แนวคิด ความเคยชิน ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผู้คนผูกพัน และไม่อยากเปลี่ยนแปลง...
by ภาณุรัศมิ์ สุพิชญ์
ที่ผ่านมาเมื่อมีการรวมตัวกันทำงานเรามักใช้คำว่า ทำงานเป็นกลุ่ม (Group) แต่ในปัจจุบันการทำงานในลักษณะเดียวกันกลับนิยมพูดว่า ทำงานเป็นทีม (Team) มากกว่าทำงานเป็นกลุ่มนักวิชาการ เช่น ลุสเซอร์ (Lussier,1996: 314) กล่าวว่า...
by ภาณุรัศมิ์ สุพิชญ์
ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ทุกองค์กรธุรกิจต่างมุ่งสร้าง ผลประกอบการให้ได้มากที่สุด เพื่อการเติบโตหรือความอยู่รอด หลายครั้งที่ผู้นำองค์กร ต้องเผชิญ คือ ความกดดันซึ่งเป็นความขัดแย้ง...
by ภาณุรัศมิ์ สุพิชญ์
David Rook และ William Torbert ได้จำแนกประเภทของผู้นำไว้7 ประเภทโดยมุ่งเน้นเรื่อง คุณลักษณะและแนวทางใน การแก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนาจุดเด่นให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น มีประเด็นสำคัญ ดังนี้... 1. ผู้นำประเภทนักฉวยโอกาส...
by ภาณุรัศมิ์ สุพิชญ์
การศึกษาภาวะผู้นำอย่างมีระบบได้ดำเนินการต่อเนื่องมาร่วมร้อยปี เกิดมุมมองและความเชื่อต่าง ๆ ที่พัฒนามาเป็นทฤษฎีภาวะผู้นำ จำนวนมากมาย ในที่นี้จะแบ่งเป็นกลุ่มทฤษฎีและยกมาเป็นตัวอย่างเพียงบางทฤษฎี...
by ภาณุรัศมิ์ สุพิชญ์
คนที่มีลูกน้องเป็นหัวหน้างานอีกที หรือ เจ้าของกิจการที่มีลูกน้องเป็นหัวหน้างาน หรือ ผู้บริหารระดับสูงที่มีลูกน้องเป็นผู้บริหารระดับกลาง มักจะมีมุมมองทางด้านการบริหารแตกต่างจาก มุมมองของผู้บริหารระดับกลาง หรือ...
by IMPRESSION