แนะนำคณะแต่ละคณะในลาดกระบัง

ลบ แก้ไข

หน้าหลักศึกษาต่อ

Admission-01          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอนหลักสูตรในสาขาต่างๆมากมาย ทั้ง ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 7 คณะ อันได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

          หนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย การวิจัยร่วมของของทั้งคณาจารย์และนักศึกษาจึงเกิดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และ ผลงานวิจัยอย่างมากมายในหลากหลายสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตที่จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการของภาครัฐ และ ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน วงการวิจัยวิชาการ ทั้งระดับชาติ และ นานาชาติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          เป็นหน่วยงานการศึกษาวิจัยวิชาสถาปัตยกรรม การออกแบบ การวางแผน และศิลปกรรม จัดการศึกษาโดยบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งทำกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ บริการแก่สังคม ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีก่อนเข้าสู่ระบบทำงานจริงในอนาคต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

          มุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตนักวิชาการ และบุคลากรด้านการศึกษา ด้านบริหารอาชีวะ และเทคนิคศึกษา คณะจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษา ลงมือปฏิบัติจริง และการแสดงออกด้วยการนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ อาจนำไปสู่ด้านความเชื่อมั่น และการพัฒนาตัวเองอย่างมีคุณค่า ควบคู่กับการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาสังคมต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์

          สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ด้วยการเรียนการสอนของคณาจารย์ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ประกอบการเรียนรู้ด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคู่กันตลอดหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์จึงสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

          ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการเกษตร ผลจากแนวทางการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริง ควบคู่กับการเรียนรู้ การวิจัยของคณาจารย์ ทำให้บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถนำความรู้ ใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ต่อวงการเกษตรของประเทศ และนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลผลิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรของไทย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ในปัจจุบันถือว่าการศึกษา และวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการพัฒนาประเทศ คณะได้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม บัณฑิตที่จบจากคณะ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนสำคัญ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

          มุ่งมั่นและเสริมสร้างการผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ให้บริการทางวิชาการ ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ จากการจัดการเรียนการสอนของคณะที่ มุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ ควบคู่กับการเรียนภาคปฏิบัติและทฤษฎี ทำให้บัณฑิตที่ได้มา สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองแบบยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าแบบเสรี นับเป็นความภาคภูมิใจ ที่บัณฑิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีส่วนสำคัญ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรของประเทศ ให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

          เน้นผลิตบัณฑิต บนหลักการสหวิทยาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมต่างชาติ มีนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ เรียนรู้ และวิจัยร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ รวมทั้งบัณฑิตสองปริญญา

วิทยาเขตชุมพร

          เป็นศุนย์กลางทางการศึกษาและวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการกระจายโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพมาตรฐานประยุกต์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผสมผสานการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน รวมทั้งได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ในระดับประเทศ และระดับสากล

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

          การจัดตั้ง “วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี” จะเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขานาโนเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับแผนนโยบายของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ผลักดันการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แนวทางการพัฒนานาโนเทคโนโลยีออกเป็น 4 สาขา คือ สาขาวัสดุนาโน (Nanomaterial) สาขาเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ (Nanobiotechnology) สาขานาโนอิเล็กทรอนิกส์ (Nanoelectronics) ซึ่งรวมถึง สาขาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Nanoeducation) ภารกิจหลัก คือ การดำเนินการศึกษาสถานภาพด้านนาโนเทคโนโลยีทั้งของไทยและของโลก เพื่อจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีภายในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2547-2556) ตามวัตถุประสงค์ของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน

          เป็นหนึ่งในสามศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทาง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดตั้งและดำเนินการศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน ที่จัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ที่มา.http://www.kmitl.ac.th/admission.main.php
 โดย B-o-@-T ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 เม.ย. 52 13:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 30,651 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 30,651 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์