ตัวอย่างข้อสอบวิชาเคมี o-net a-net

ลบ แก้ไข

ตัวอย่างข้อสอบวิชาเคมี o-net a-net

รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 3

คำสั่ง

ไม่ได้ระบุ
ข้อที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 36 ข้อ
1
คำถาม :
ละลายน้ำมัน A, B, C และ D ในแฮกเซนให้มีความเข้มข้นเท่ากัน แล้วทดสอบการฟอกสีกับ Br_2
น้ำมัน
A
B
C
D
จำนวนหยดของสารละลาย Br_2
37
45
74
90


ข้อสรุปใดผิด

1.น้ำมัน D มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากที่สุด
2.น้ำมัน C มีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าในน้ำมัน B
3.น้ำมัน A มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวน้อยที่สุด
4.น้ำมัน D และ C มีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นสองเท่าของที่มีในน้ำมัน B และ A ตามลำดับ


ผู้เยี่ยมชม : 1602
2
คำถาม :
สารในข้อใดที่ไม่ใช่กรดอะมีโนจากโปรตีน
1.10600
2.10601
3.10602
4.167552


ผู้เยี่ยมชม : 1508
3
คำถาม :
สมการที่เกี่ยวข้องกับการถลุงแร่พลวง มีดังนี้
2Sb_2S_3 + 9O_2 
ightarrow 2Sb_2O_3 + 6SO_2 ………….(สมการ 1)
2C + O_2 
ightarrow 2CO ………….(สมการ 2)
Sb_2O_3 + 3CO 
ightarrow 2Sb + 3CO_2 ………….(สมการ 3)

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. แร่พลวงในธรรมชาติ คือ Sb_2S_3 ก่อนนำไปถลุงต้องเปลี่ยนให้เป็นออกไซด์ก่อน เรียกกระบวนการนี้ว่าย่างแร่ (สมการ 1)
ข. ออกไซด์ของพลวงถูก CO รีดิวซ์เป็นพลวง (สมการ 3)
ค. การเผาถ่านหินทุกครั้งจะได้ CO (สมการ 2)
ง. ถ้าแร่พลวงไม่บริสุทธิ์ จะต้องใช้ Na_2CO_3 มาดึงเอาสารปนเปื้อนออกมาเป็นตะกอน
ข้อใดถูก

1.ข้อ ก ข้อ ข และ ข้อ ค
2.ข้อ ข ข้อ ค และ ข้อ ง
3.ข้อ ก ข้อ ข และ ข้อ ง
4.ข้อ ก ข้อ ค และ ข้อ ง


ผู้เยี่ยมชม : 1464
4
คำถาม :
แก๊ส X เป็นแก๊สผสม ประกอบด้วยมีเทนและอีเทน นำแก๊ส X ปริมาตร 25 cm^3 มาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน พบว่าต้องใช้ออกซิเจน
ปริมาตร 72.5 cm^3 จึงจะเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ จงหาว่าในแก๊สผสมมีมีเทนอยู่กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

1.CH_4 10 cm^3
2.CH_4 15 cm^3
3.CH_4 20 cm^3
4.CH_4 25 cm^3


ผู้เยี่ยมชม : 1452
5
คำถาม :
สารประกอบ A, B และ C มีองค์ประกอบของธาตุดังตาราง
สารประกอบ
ร้อยละโดยมวล
มวลโมเลกุล
P
O
H
A
43.66
56.34
-
284
B
-
88.89
11.11
18
C
31.63
65.31
3.06
98


จากการทดลองพบว่าเมื่อผสม A 2 โมล กับ B 5 โมล ได้ผลิตภัณฑ์เป็น C 2โมล จงหาร้อยละของผลได้จากการทดลองนี้

1.C 50%
2.C 60%
3.C 70%
4.C 80%


ผู้เยี่ยมชม : 1437
6
คำถาม :
แก๊ส H_2 ทำปฏิกิริยากับแก๊ส I_2 ได้แก๊ส HI เป็นผลิตภัณฑ์ ถ้าเริ่มต้นด้วยแก๊ส H_2 6 โมล และแก๊ส I_2 6 โมล ในภาชนะขนาด 2 dm^3 ที่สมดุลพบว่า
มีแก๊ส I_2 เหลืออยู่ 2 โมล ถ้ารบกวนสมดุลนี้โดยการเติม HI ลงไป 12 โมล ที่สมดุลใหม่จะมีปริมาณ HI กี่โมล

1.HI 12 mol
2.HI 14 mol
3.HI 16 mol
4.HI 18 mol


ผู้เยี่ยมชม : 1456
7
คำถาม :
เมื่อนำสารละลาย HCI เข้มข้น 0.1 mol/dm^3 ปริมาตร 45 cm^3 มาผสมกับสารละลาย NaOH เข้มข้น 1 mol/dm^3 ปริมาตร x cm^3 จะได้สารละลายที่มี
pH 12 จงคำนวณหาค่า x

1.X = 4.00 cm^3
2.X = 4.04 cm^3
3.X = 5.00 cm^3
4.X = 5.04 cm^3


ผู้เยี่ยมชม : 1441
8
คำถาม :
มนุษย์ใช้พลังงานในการดำรงชีวิตอย่างสะดวกสบายเทียบเท่ากับการเผาไหม้ CH_4 และเกิด CO_2 ประมาณ 250 โมลต่อวัน ส่วนต้นไม้สามารถเปลี่ยน CO_2
ให้เป็นเซลลูโลส ซึ่งมีสูตรโมเลกุล (C_{12}H_{22}O_{11})_{10} ได้ตามสมการ
CO_2 + H_2O 
ightarrow (C_{12}H_{22}O_{11})_{10} + O_2 (ยังไม่ดุล)
ถ้าต้นไม้ 1 ต้น และคน 1 คน มีอายุเฉลี่ยเป็น 80 ปี เท่ากัน โดยต้นไม่สร้างเซลลูโลสได้ 5 kg ต่อปี ถ้าต้องการให้ปริมาณ CO_2 ในโลกคงที่ ชั่วชีวิตคน 1 คน
ควรปลูกต้นไม้โดยเฉลี่ยกี่ต้น (ตัวเลขจำนวนเต็ม) ทั่งนี้กำหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน

1.ต้นไม้ 500 ต้น
2.ต้นไม้ 520 ต้น
3.ต้นไม้ 600 ต้น
4.ต้นไม้ 620 ต้น


ผู้เยี่ยมชม : 1428
9
คำถาม :
ในห้องปฏิกิริยาการเตรียมแก๊สคลอรีนโดยใช้กรด HCl ทำปฏิกิริยากับ K_2Cr_2O_7 ดังสมการ
K_2Cr_2O_7 + HCl 
ightarrow KCl + CrCl_3 + H_2O + Cl_2(g) สมการยังไม่ดุล
ถ้าใช้ K_2Cr_2O_7 ความบริสุทธิ์ร้อยละ 96 โดยมวลหนัก 61.3 g ทำปฏิกิริยากับ HCl คาเข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 365 cm^3
จะได้แก๊ส Cl_2 ปริมาตรเท่าใดที่ STP

1.CO_2 13.44 dm^3 STP
2.CO_2 14.44 dm^3 STP
3.CO_2 14.00 dm^3 STP
4.CO_2 15.44 dm^3 STP


ผู้เยี่ยมชม : 1441
10
คำถาม :
ข้อมูลต่อไปนี้ ได้จากการทดลองสำหรับปฏิกิริยา 2A + B + 3C ightarrow 3D ที่อุณหภูมิ 25^0C
ความเข้มข้นเริ่มต้น (mol . dm^{-3})
อัตราเริ่มต้นของปฏิกิริยา (mol . dm^{-3}S^{-1})
[A]
[B]
[C]
0.1
0.1
0.1
0.3
0.2
0.1
0.1
0.6
0.2
0.2
0.1
1.2
0.2
0.2
0.2
1.2

ข้อใดถูก

1.ถ้าใช้สาร A, B และ C อย่างละ 1 mol จะเกิดสาร D 1 mol เช่นกัน
2.ถ้าใช้สาร A, B และ C อย่างละ 1 mol สาร B จะทำปฏิกิริยาหมดก่อนสารอื่น ๆ
3.ถ้า [A] = 0.2, [B] = 0.2 และ 10572 อัตราเริ่มต้นของปฏิกิริยาจะเท่ากับ 10573
4.สาร C ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา


ผู้เยี่ยมชม : 1436
 โดย ผู้ที่เคลยพลั้งหวังแก้ตัว ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ก.ย. 52 01:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 38,197 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 38,197 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย สุภาพร แสไพศาล
IP : 115.67.201.***
ข้อสอบยากจัง...ทำไม่ได้เลยเพราะยังไม่ได้เรียน
ลบ แจ้งลบ
โดย ...
IP : 113.53.81.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์