Upcoming IAAI event! (Camp 2018)

ลบ แก้ไข
Upcoming IAAI event! (Ca
 

Upcoming IAAI event! (Camp 2018)
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561(Camp 2018)
       
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะจัดให้มีงาน “ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2561” ณ หอประชุม อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รวมทั้งหลักสูตรต่างๆ ในวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยมีกำหนดการ และจำนวนรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี้
 
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 ประวัติการศึกษา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

ก) สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
ข) สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนมัธยมปลายหรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ
ค) ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2561

1.2 คุณสมบัติอื่นๆ

ก ) สายตาไม่บอดสี
ข ) เพศชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ เพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 163 เซนติเมตร

2. ขั้นตอนสมัคร ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

Upcoming IAAI event! (Ca
หมายเหตุ
1. ค่ายแต่ละครั้งรับจำนวนจำกัด
2. ระบบลงทะเบียนจะแจ้งผลการสมัครในวัน และเวลาราชการถัดไปหลังจากการลงทะเบียนแล้ว
3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครก่อน และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้

3. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน http://aviation.kmitl.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย  ทาง http://aviation.kmitl.ac.th/

4. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

Upcoming IAAI event! (Ca

ณ หอประชุม 3 ตึกอาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารที่ต้องเตรียม ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร (สำเนา 1ชุด)

2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบแสดงว่าสำเร็จการศึกษา

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป รูปไม่เกิน 6 เดือน

4. แฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)(ถ้ามี)

5. ติดต่อสอบถาม

          หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อโดยตรงที่หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท์ 02-329 8000 ต่อ 2317, 2318 หรืออีเมล aviation@staff.kmitl.ac.th โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง http://aviation.kmitl.ac.th
 loading...


โดย Eduzones Camping ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ก.ค. 60 22:49 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 810 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 810 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง