งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561 Science Week 2018

ลบ แก้ไข
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561 Science Week 2018

"วิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่วิถีดิจิ ทัล" พบกับนิทรรศการที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์นั้นมีส่วนช่วยใน การเปลี่ยนผ่านวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์เราเข้าสู่วิถีดิจิทัล ชมนิทรรศการจากทุกภาควิชา นิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี -โท-เอก พร้อมนิทรรศการจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) งานเปิดบ้าน Open House ผลงานวิจัยคณาจารย์ การเสวนา การบรรยายพิเศษ กิจกรรมร่วมสนุก และกิจกรรมการแข่งขันมากมายภายในงาน งานดี งานฟรี งานใหญ่แบบนี้ ไม่ควรพลาด

วันจัดกิจกรรม
• 27 - 29 ส.ค. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
• บุคคลทั่วไป
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม
 
01 - 29 ส.ค. 61
27 - 29 ส.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี