ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 4
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 4
 
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อา    กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 4" เพื่อเรียนรูการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งกิจกรรมพัฒนาในการดํารงชีวิตเปนหมูคณะ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ในการชวยเหลือสังคม ชุมชน โรงเรียนตางๆ และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหแบบหลายมิติ เพือมีการเรียนรูอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2560


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ค่าย
http://ccsr.nida.ac.th/2014/index.php/pr-th/nida-camp-4

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
http://ccsr.nida.ac.th/2014/images/asean_camp3/camp4_form.pdf 
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อา
 


 
โดย Eduzones Camping
วันที่ 30 มีนาคม 2560
พิมพ์หน้านี้