ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว. คร้ังที่9

 

ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว. คร้ังที่9
สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 เปิดรับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560
(
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : Dent SWU first step )

โดยค่ายจัดขึ้นในวัน ศุกร์และเสาร์ ที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ไม่ค้างคืน)
ค่าใช้จ่าย 300 บาท


 

                   มีวัตถุประสงค์เพื่อใหผู้เข้าร่วมโครงการไดเ้รียนรู้เกี่ยวกบัการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ ท้้งในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจจะศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์โดยคัดเลือกจากแบบทดสอบ 64 คน

                 เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับน้องๆที่สนใจหรือกำลังค้นหาตัวเองว่า "ทันตแพทย์" คือ อาชีพที่ใช่สำหรับน้องหรือไม่? กับการกลับมาของค่าย Dent SWU First Step ครั้งที่ 9 (นิสิต)ทันตแพทย์ ชีวิตชิด "Deadline" เปิดสมัครตั้งแต่ วันนี้ - หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2560 นี้
 

ติดตามข่าวสารได้ที่ FB : DENT SWU FIRST STEP

 

 

โดย Eduzones Camping
วันที่ 18 เมษายน 2560
พิมพ์หน้านี้