ศาสนาของพวกเปรูโบราณ

ลบ แก้ไข


ศาสนาของพวกเปรูโบราณ หรือ ชนเผ่าอินคานั้น ถือศาสนาที่นับถือพระอาทิตย์ และคำว่า อินคา นั้น เป็นชื่อสกุลของชนที่มีอำนาจในการปกครอง เป็นพวกที่ดำรงตำแหน่งสำคัญทางศาสนา (เช่น เป็นหัวหน้าพระ) ทางรัฐบาล ทางกองทัพ และทางสังคม ข้อสำคัญที่สุดคือ ถือว่าบุคคลผู้เกิดในสกุลอินคาเป็นผู้สืบสายมาจากพระอาทิตย์
        กล่าวตามนิยายของศาสนานี้ พระอาทิตย์ซึ่งเป็นพระบิดาใหญ่ ได้ทรงส่งโอรสชื่อ มังโก คาปัก กับธิดา มานะ โอเอลโล ฮัวโก ลงมาสู่โลกเพื่อสอนศิลปะแห่งอารยธรรมแก่ประชาชนของพระองค์ โดยทรงมอบลิ่มสลักทองอันใหญ่ให้ สั่งให้ท่องเที่ยวไปจนกว่าลิ่มสลักทองนั้นจะจมลงไปในพื้นดินเอง ณ จุดนั้น จึงตั้งศูนย์กลางแห่งประชาชาติขึ้น ลิ่มสลักทองนั้นได้จมหายไป ณ หุบเขาคัสโก (ซึ่งแปลว่า สะดือหรือใจกลาง) ใกล้ทะเลสาปชื่อติติกากา ในภาคกลางของเปรู ณ ที่นั้นมีโบสถ์พระอาทิตย์ซึ่งเป็นตึกงามสง่า ประดับด้วยสิ่งมีค่าและวิจิตรบรรจงที่สุดในอเมริกา สามารถแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับสิ่งยิ่งใหญ่ใดๆ ในโลกสมัยโบราณและสมัยกลางได้เป็นอย่างดี
        โอรสและธิดาของพระอาทิตย์ได้สมรสกัน มีผู้สืบสกุลซึ่งได้นามว่า อินคา เป็นผู้ปกครองแผ่นดินนั้น โดยสิทธิทางเทพเจ้าเพราะมีกำเนิดเดิมมาจากเทพเจ้า และเพื่อที่จะถนอมรักษาเชื้อสายแห่งเทพเจ้า ชายชาวอินคาทุกคน ถ้าสามารถจะทำได้ ก็จะต้องแต่งงานกับพี่สาวหรือน้องสาวคนโต เพื่อให้ผู้สืบสกุลได้สืบต่อครอบครองบัลลังก์ต่อไป
        พระราชินีที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเรียกกันว่าโกยา โอรสทุกพระองค์ของพระนางมีสิทธิพิเศษได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ จากผลแห่งการวัดกะโหลกศีรษะของซากศพชนเผ่าอินคา แสดงว่าการแต่งงานกันเองในสกุลนี้ทำให้เกิดชายที่มีความสามารถทางจิตใจสูงมาก แม้ว่าจะมีพระราชินีที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงพระองค์เดียว แต่การมีชายามากก็อนุญาตไว้อย่างไม่จำกัดจำนวน ฉะนั้น โอรสธิดาของกษัตริย์อินคาจึงมีจำนวนถึง 300 ก็เคยมี ส่วนองค์กษัตริย์อินคาเองดำรงตำแหน่งเป็นประมุขของพระ เป็นประมุขผู้พิพากษาและเป็นจอมทัพ
        คนเผ่าอินคาหรือชนชั้นปกครองนั้น เทียบด้วยผู้กำเนิดในสกุลกษัตริย์ ผู้ครองบัลลังก์ หรือนัยหนึ่งพระมหากษัตริย์เมื่อสวรรคตจะมีพิธีฝังศพ โดยนำอวัยวะภายในออก แล้วอาบน้ำยาไม่ให้เน่า ฝั่งในท่านั่ง ณ เบื้องขวาของทางเดินด้านข้างในโบสถ์ ณ หลุมฝังศพนั้น คนใช้และนางสนมเป็นอันมากจะถูกบูชายัญ เพื่อให้ตามไปรับใช้และเป็นนางสนม พิธีสตีแบบอินเดียก็ใช้ปฏิบัติกันมา คือ ชายาที่ดีของกษัตริย์อินคา ยกเว้นพระราชินีที่เรียกกันว่า โกยา จะต้องถูกฝังทั้งเป็น ส่วนโกยาหรือพระราชินีเมื่อสวรรคตก็มีการใส่น้ำยา และฝังในท่านั่งเช่นเดียวกัน โดยให้หันพระพักตร์เข้าหากษัตริย์อินคา เป็นแต่ฝัง ณ เบื้องซ้ายของทางเดินด้านข้างภายในโบสถ์ โดยนัยนี้ประชาชนเผ่าอินคาได้รักษาพระศพกษัตริย์ของตน ซึ่งสืบต่อตามลำดับกันมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้เห็นเป็นหลักฐาน
        มีเทพเจ้าชั้นนำอีก 2 คือ ปะจะกะมัค เทพเจ้าแห่งความร้อน และวิระโกจะ เทพเจ้าแห่งความชื้น ทั้ง 2 องค์นี้เป็นเทพผู้สร้างสรรค์ บางคนสันนิษฐานว่า เทพทั้ง 2 นี้ หมายถึงการเกี่ยวพันหรือผสมกันระหว่างชน 2 เผ่า แต่บางคนก็เห็นว่าเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงเพศหญิงและเพศชาย เทพเจ้าประจำฟ้าผ่า ฟ้าร้องก็ได้รับการบูชาในฐานะเป็นมุขมนตรีของพระอาทิตย์ สายรุ้งได้รับการบูชาในฐานะเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว และดาวพระศุกร์ก็ได้รับการบูชาในฐานะเป็นเทพเจ้าต่างหากออกไป มีการบูชาไฟ คือ จุดไฟไว้ที่แท่นบูชาเป็นประจำ และจะทำพิธีเปลี่ยนไฟใหม่เมื่อครบปี โดยใช้กระจกโค้งรวมแสงแดดให้เกิดไฟ
        มีลัทธิพิธีหลายอย่างในศาสนาอินคาที่คล้ายของคริสต์ เช่น พิธีล้างบาปให้แก่เด็ก พิธีสารภาพบาป พิธีบูชายัญเด็กโดยเพียงกรีดเอาเลือดออก เทียบด้วยพิธีสุหนัดในศาสนายิวและศาสนาอิสลาม แม้ในศาสนาคริสต์ พระเยซูเองก็ได้รับพิธีเมื่อเกิดได้ 8 วัน มีร่องรอยของการใช้ลูกบูชายัญเพื่อถ่ายบาปของพ่อในศาสนาอินคาว่าตรงกันกับเรื่องของอับราฮัม และไอแซก ในคัมภีร์ โอลด์ เทสตเมนต์ ของศาสนายิว และศาสนาคริสต์
       นอกจากนั้นยังมีพิธีกรรมที่คล้ายกับของคริสต์มากอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การกินขนมปังศักดิ์สิทธิ์ อันประพรมด้วยเลือดแกะที่ถูกฆ่าบูชายัญของพวกอินคา ซึ่งมีคำสวดในพิธีกรรมว่า ผู้ใดกินซังกุ คือขนมปังศักดิ์สิทธิ์นี้ในบาป มีใจไม่แน่นอน พระบิดาคือพระอาทิตย์ก็จะลงโทษให้ประสบความลำบากยากแค้น แต่ผู้ใดกินขนมปังอย่างมีใจเดียว (ในพระบิดา) พระอาทิตย์และเทพเจ้าแห่งสายฟ้าก็จะแสดงความพอพระหฤทัย จะประทานลูกเต้าและความสุขสำราญตลอดปีทั้งหลาย รวมทั้งสิ่งที่ต้องการด้วย ที่ว่าพิธีนี้คล้ายพิธีในศาสนาคริสต์นั้น คือ ในศาสนาคริสต์ มีพิธีกินขนมปังกับเหล้าองุ่น ด้วยถือว่า ขนมปังเป็นร่างกาย เหล้าองุ่นเป็นเลือดของพระเยซู ภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Holy Communion ซึ่งคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกใช้คำไทยว่า ศีลมหาสนิท นอกจากนั้นยังมีคำใกล้เคียงกันอีก 2 คำ คือ The Holy Eucharist และ The Lord's Supper ซึ่งทั้งฝ่ายโปรแตสแตนต์และฝ่ายโรมันคาทอลิกต่างก็มีพิธีนี้ด้วยกัน
        ชนเผ่าอินคานั้นเป็นเผ่ามนุษย์กินคน แต่เท่าที่ชาวผิวขาวได้รุกรานเข้าไปยึดครอง ก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเป็นชนเผ่าที่มีอารยธรรมสูงสุดในบรรดาชนเผ่าโบราณในโลกซีกตะวันตก มีหลักฐานทางโบราณคดีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าประชาชนยุคเดียวกันในยุโรป อาฟริกา และตะวันออกใกล้
        ศาสนานี้เป็นประเภท พหุเทวนิยม คือนับถือเทพเจ้าหลายองค์


Credit >>> 
http://www.religions.mbu.ac.th/html/part1/p1821.htm
 โดย JeanZal2 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ก.ย. 54 19:56 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,135 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,135 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ