วิทยาลัยสื่อ มช.

ลบ แก้ไข

คณะ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

CAMT [College Of Art,Media And Technology]

แยกเป็น 3 เมเจอร์

1.การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลปศาสตร์ บัณฑิต)

MMIT [Modern management and Information Technology]

2.เอนิเมชั่น (วิทยาศาสตร์ บัณฑิต)

ANI [Animation]

3.วิศวกรรมซอฟแวร์ (วิทยาศาสตร์ บัณฑิต)

SE [software engineering]

http://www.camt.info/th/

http://groups.google.com/group/camt-se

ข้อมูลการรับสมัคร Camt มช

ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาแอนนิเมชัน (กรณีพิเศษ)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดใบสมัคร

1. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะทำการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อ
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาแอนนิเมชัน ในปีการศึกษา 2552จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากร ตามโครงการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง โดยสาขาวิชาจะเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการผลิตซอฟต์แวร์แอนนิเมชัน เกม และระบบเสมือนจริง ตามความต้องการในการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อใช้เองภายในประเทศทั้งภาคราชการและภาคเอกชน และสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แอนนิเมชันระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานด้านแอนนิเมชันอย่างต่อเนื่องในวิชาชีพ มีทักษะทางศิลปะและมีจินตนาการ สามารถวางแผนงานผลิตผลงานด้านแอนนิเมชันและเลือกใช้เทคโนโลยี เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ผลิตงานด้านแอนนิเมชันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์เรียนรู้จริงกับภาคอุตสาหกรรมโดยวิธีสหกิจศึกษา กับผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์แอนนิเมชัน
การรับเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีรับตรงนี้ สาขาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง
โดยจะมีการทดสอบความรู้ทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรม และวิชาความถนัดทางแอนนิเมชัน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน และต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและกำลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ หรือ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา โดยมีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ถ้ามีผลงานทางด้านแอนนิเมชัน หรือ แฟ้มสะสมงาน หรือ ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมต่างๆจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. หลักฐานประกอบการสมัคร

ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป(ติดในใบสมัคร 1 รูปและนำมายื่นในวันสมัคร 2 รูป)
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาระเบียนถาวร (Transcript)
- สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ยื่นสำเนาระเบียนถาวร ที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ยื่นสำเนาระเบียนถาวรฉบับสมบูรณ์
ใบรับรองแพทย์

4. การรับสมัคร

ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสารมาที่คณะก็ได้

 โดย bowse ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 พ.ย. 51 13:49 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 40,152 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 40,152 ครั้ง ตอบ 6 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย momoyim
IP : 223.207.62.***
เกณการรับสมัคปี 54เหมือนกับปีก่อนไหม่ครับ........แล้วต้องมีพื้นฐานอะไรไหมครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย monome
IP : 118.175.29.***
อยากไปเรียน สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์
ลบ แจ้งลบ
โดย Penguin__kikak
IP : 118.172.22.***

ไม่เปิดรับ สาขา การจัดการแล้วหรอค่ะ ????

ลบ แจ้งลบ
โดย bowse
IP : 202.28.25.***

ที่ตั้งวิทยาลัย อยู่ใน มช.นั่นแหละค่ะ ตรงข้ามกับ หอสมุด มช.

รู้สึกว่า จะหมดรอบนับตรงภาคเหนือไปเเล้ว

 เหลือแต่รอบ admission แต่จะมีเฉพาะ ของ se กับ animation นะคะ

ไม่มี MMIT ค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าที่ web ของวิทยาลัยได้เลยค่ะ

http://www.camt.cmu.ac.th/th/

ลบ แจ้งลบ
โดย PookLook_001
IP : 117.47.40.***
อยากทราบที่ตั้งของวิทยาลัย วันที่เปิดร้บสมัครค่ะยังไงช่วยบอกด้วยนะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย - -
IP : 114.128.9.***
หมดเขตรับสมัครวันไหนคะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์