อักษรเจริญทัศน์ ยกระดับคุณภาพหนังสือ

ลบ แก้ไข

 

อจท. นำร่องสร้างมาตรฐานใหม่ ยกระดับคุณภาพหนังสือเรียนเพื่อการเรียนรู้ของเด็กไทย

 

 

         อักษรเจริญทัศน์  มุ่งมั่นพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทย  โดยสร้างมาตรฐานใหม่แห่งการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้กับทั้งผู้สอนและผู้เรียน ด้วยการยกระดับคุณภาพหนังสือเรียนด้วยมาตรฐานใหม่ ทั้งในเชิงวิชาการ การออกแบบ รูปลักษณ์ และกระดาษที่ใช้ โดยหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาฉบับอนุญาต/ฉบับประกัน มาตรฐานใหม่ของ อจท.นั้น ครูผู้สอนจะได้รับหนังสือเรียนฉบับผู้สอน (สื่อช่วยสอน) เพื่อเสริมข้อมูลประกอบการสอน ภายใต้แนวคิด สะดวก สอนง่าย รู้จริง มั่นใจ ในขณะที่นักเรียนจะสนุกกับการเรียนด้วยรูปแบบการนำเสนอด้วยด้วยภาพและแผนผังความคิดที่เข้าใจง่าย กระตุ้นการเรียนรู้ โดยพิมพ์บนกระดาษมาตรฐานใหม่ ที่ให้ภาพพิมพ์สี่สีสวยงาม เก็บรักษาได้นานและอ่านสบายตา ทั้งนี้เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ให้กับการศึกษาอย่างแท้จริง

 

        นายตะวัน  เทวอักษร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ผู้ผลิตหนังสือเรียนคุณภาพรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจากสถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียน อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 75ปี เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการยกระดับคุณภาพสื่อการศึกษาและหนังสือเรียนให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากลจึงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยให้เป็น “ตำราเรียนแนวใหม่ ” ภายใต้นโยบายองค์กร “อจท. ผู้นำมาตรฐานการศึกษาใหม่” โดยในปีการศึกษาใหม่นี้ เราได้นำร่องยกระดับมาตรฐานใหม่ของหนังสือเรียน โดยเริ่มจากหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา ฉบับอนุญาต/ฉบับประกัน ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ครูผู้สอนจะได้รับหนังสือเรียนฉบับผู้สอน(สื่อช่วยสอน) ช่วยเสริมเนื้อหาความรู้เพิ่มเติมตลอดทั้งเล่ม โดยมีอรรถบทขยายความทุกหน้าทุกบทเรียน อภิธานศัพท์ เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยกิจกรรม และยังระบุวิธีประเมินผล มีตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชา ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย พร้อมข้อสอบมาตรฐานเพื่อรายงานผลการเรียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน ภายใต้แนวคิด สะดวก สอนง่าย รู้จริง และมั่นใจ

 

         ในส่วนของผู้เรียน อจท.ยังได้พัฒนาหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาในมาตรฐานใหม่  ด้วยการเลือกใช้กระดาษมาตรฐานใหม่ สำหรับหนังสือเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งอจท.ได้ร่วมกับเอสซีจี  เปเปอร์ พัฒนาขึ้นมา โดยกระดาษใหม่ดังกล่าวมีคุณสมบัติที่ให้ภาพพิมพ์สี่สีสวยงามสมจริง เก็บรักษาได้นานโดยไม่เปลี่ยนเฉดสี และมีสีนวลอ่านสบายตา พร้อมทั้งยังปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของหนังสือให้ทันสมัย มีวิธีนำเสนอเนื้อหาด้วยภาพ แผนภูมิและแผนผังความคิด ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่ายขึ้นและทำให้นักเรียนสามารถจำเป็นภาพได้”

 

       นายพรชัย  วิทยาคุณสกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน เอสซีจี เปเปอร์ ผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ของประเทศ กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายของเอสซีจี เปเปอร์ คือการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง นอกจากเราจะมองที่ความต้องการของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการแล้ว เรายังมองไปจนถึงความต้องการของผู้ใช้งานปลายทางว่ากระดาษของเราจะมีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพวกเขาได้อย่างไร กระดาษเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผูกพันกับชีวิตเด็กตั้งแต่เริ่มต้นและการที่เด็กมีความรู้ที่เข้มแข็งขึ้นก็จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาสังคมของเราในอนาคต เอสซีจี เปเปอร์ มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนในการผลิตกระดาษที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทย นับเป็นการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่เริ่มจากการอ่านและการเรียนรู้ของพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้น ”

 

มาตรฐานใหม่ หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา ฉบับอนุญาต (อญ.) / ฉบับประกันคุณภาพ หลักสูตรแกนกลาง 51 สะดวก สอนง่าย รู้จริง  มั่นใจ

            บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ผู้สร้างสรรค์ทางการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ทันสมัย หลากหลายในทุกระดับชั้น ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจากสถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียน อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 75 ปี ได้ปรับหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา ฉบับอนุญาต/ฉบับประกัน มาตรฐานใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลาง 51 สร้างสรรค์จากแนวคิดในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล ด้วยจุดมุ่งหมายของการสร้างมาตรฐานใหม่ทั้งในเชิงคุณภาพทางวิชาการ ความทันสมัย รูปลักษณ์ ความสะดวกต่อการสอน ความน่าสนใจในการเรียน ภายใต้แนวคิด สะดวก สอนง่าย รู้จริง มั่นใจ

  • สะดวก หนังสือเรียนฉบับผู้สอน (สื่อช่วยสอน) สำหรับการเตรียมการสอน พรั่งพร้อมด้วยเอกสารเตรียมความพร้อมสู่การใช้หลักสูตรแกนกลาง 51 ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียน
  • สอนง่าย มีเนื้อหาสำหรับครูผู้สอนขยายความรู้เพิ่มเติมอยู่ในหนังสือเรียนฉบับนักเรียนทุกหัวข้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในชั้นเรียน
  • รู้จริง อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม ตรงตำแหน่งเนื้อหาที่สำคัญตลอดเล่ม เสนอความรู้แบบบูรณาการเสริมสาระ ทุกหน่วยการเรียน อันประกอบด้วย อรรถบทขยายความทุกหน้าทุกบทเรียน อภิธานศัพท์ เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยกิจกรรม
  • มั่นใจ ระบุวิธีประเมินผล พร้อมตัวชี้วัด มีตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชา ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย มีข้อสอบมาตรฐานเพื่อรายงานผลการเรียน

นอกจากนี้หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา ฉบับอนุญาต/ฉบับประกัน มาตรฐานใหม่จาก บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด ยังได้นำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา โดยสร้างมาตรฐานใหม่ที่เหนือชั้นกว่าหนังสือรียนทั่วไปทางด้านรูปลักษณ์ การนำเสนอและความน่าสนใจโดย

  • พิมพ์บนกระดาษปอนด์ออกแบบพิเศษEduCare ด้วยความร่วมมือในการพัฒนากระดาษโดยเฉพาะ จาก บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ ที่พัฒนากระดาษ รุ่น TextPro มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ที่จะทำให้หนังสือเรียนมีความสวยงามและคงทนมากขึ้น รวมทั้งสามารถถนอมสายตาให้แก่นักเรียน
  • พิมพ์ 4 สี มีความสวยงาม สมจริง ตลอดทั้งเล่ม
  • นำเสนอด้วยภาพ แผนภูมิ และแผนผังความคิด เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ สร้างความน่าสนใจ เข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถจำเป็นภาพได้
  • มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่นำสู่แผนการเรียน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ และกิจกรรมรวบยอดอื่นๆอีกหลากหลาย

บริษัท  อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัดมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการยกระดับคุณภาพสื่อการศึกษาและหนังสือเรียนให้ได้มาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานสากล

 

อ.น้อง

 

 

"เรียนไปทำไม๊..บริหาร" ฟรี..ช้าอด

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ก.พ. 53 13:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 19,583 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 19,583 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่