ศูนย์การศึกษานาบินหลา ม.ราชภัฏภูเก็ต

ลบ แก้ไข

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ให้เกียรติ เปิดศูนย์การศึกษานาบินหลา ม.ราชภัฏภูเก็ต อธิการบดี เผย แผนพัฒนาศูนย์ใหม่

      มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดศูนย์ให้การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง ในการนี้ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวแสดงความยินดี มอบโล่เกียรติยศ และร่วมปลูกต้นไม้ ร่วมด้วย   รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  นายเซี่ยง พรหมจรรย์ เจ้าของโรงเรียนทักษิณวิทยา  นายเจริญ  ท่อแก้ว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ  ดร.สัญญา ศรีวิเชียร  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ  อาจารย์สุดจิต มานะสุทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาศึกษา นายชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรีนครตรัง กำนันชะเอม  ดำจุติ  และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 500 คนร่วมพิธี โดยมีพิธีสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคล การมอบโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตร การจัดนิทรรศการและร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์ให้การศึกษาที่เปิดใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 ณ ศูนย์ให้การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ตำบลนาบินหลา  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

      รศ.ดร.ชิรวัฒน์  นิจเนตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้พัฒนาจากวิทยาลัยครูภูเก็ตเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ต และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปัจจุบัน   ได้พัฒนาศักยภาพและสถานภาพมาโดยลำดับ จากระยะแรกเป็นการจัดตั้งวิทยาลัยครูภูเก็ตขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ประสงค์ให้มีวิทยาลัยครู ซึ่งเป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการสอน  การสนับสนุนการสอน และการบริการให้ครบทั้ง 12 เขตการศึกษา ซึ่งขณะนั้น บางเขตการศึกษามีวิทยาลัยครูถึง 2 แห่ง แต่เขตการศึกษา 4 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดตรัง พังงา กระบี่ ระนอง และภูเก็ต ยังไม่มีวิทยาลัยครู กระทรวงศึกษาธิการจึงหาสถานที่ในการจัดตั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 2  และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชย์ครบ 25 ปีด้วย  วิทยาลัยครูภูเก็ตจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี 2514  และเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนได้ในปี 2515  โดยรับผิดชอบพื้นที่เขตการศึกษา 4 ทั้งหมด ซึ่งมี 5 จังหวัด ดังกล่าวแล้ว

      พันธกิจในระยะแรกของวิทยาลัยครูภูเก็ต มีหน้าที่ผลิตครู  พัฒนาครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนภาคปกติ และเรียนภาคนอกเวลาเรียนเฉพาะตอนเย็น วันจันทร์ถึง วันศุกร์  ต่อมาวิทยาลัยครูภูเก็ตพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีครูประจำการซึ่งปฏิบัติงานอยู่แล้วจำนวนหนึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นด้วย  แม้ได้จัดการฝึกอบรมในช่วงภาคเรียนฤดูร้อนแล้วยังไม่เพียงพอ จึงจัดตั้งโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการขึ้น  หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “โครงการ อคป.” เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสพัฒนาคุณวุฒิในวันหยุดทำการ คือเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์  โครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2522  ที่วิทยาลัยครูภูเก็ต  แล้วจึงขยายโครงการนี้ไปที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง ปี 2525  และนับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ไปเปิดศูนย์ให้การศึกษาในสองจังหวัดนี้

      เฉพาะที่จังหวัดตรังเป็นจังหวัดใหญ่ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้สถานที่ที่โรงเรียนวัดควนวิเศษเป็นที่เรียน และเมื่อมีจำนวนนักศึกษาเพิ่ม มากขึ้น จึงขยายไปใช้ที่โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ และในช่วงที่บางภาคเรียนที่มีนักศึกษามากขึ้น   มีความจำเป็นต้องใช้สถานที่อื่น เป็นห้องเรียนด้วย ก็ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนสภาราชินี โรงเรียนวัฒนาศึกษา หรือโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ก็อนุเคราะห์ให้ใช้ห้องเรียนเพื่อมหาวิทยาลัยจัดทำเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นในการศึกษาดูงานของนักศึกษา และเป็นวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษอีกด้วย 

      ที่จังหวัดตรังในระยะแรกยังเป็นโครงการ อคป. อยู่  จนปี 2529 ได้เปลี่ยนเป็นโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ หรือเรียกสั้น ๆ ว่าโครงการ กศ.บป.  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรประจำการของหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากอาชีพครูได้เข้าศึกษาด้วย ในปี 2542  ได้ปรับปรุงโครงการ กศ.บป. เป็นโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป แต่ยังคงเรียกชื่อสั้น ๆ ว่าโครงการ กศ.บป.  เหมือนเดิม

      จากพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการ ณ ศูนย์ให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยจังหวัดตรังมาหลายปี นั้น  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นพ้องว่าน่าจะมีความจำเป็นและถึงเวลาแล้วที่มหาวิทยาลัยควรมีสถานที่ของตนเองเพื่อกิจการนี้โดยเฉพาะ หลังจากที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทุกประการ และได้รับความร่วมมือ อย่างดียิ่งจากผู้มีบทบาทในท้องถิ่นระดับต่าง ๆ และตลอดจนภาคเอกชนบางส่วน มหาวิทยาลัยจึงได้ที่ดินที่ตำบลนาบินหลาเป็นศูนย์ให้การศึกษา โดยได้รับแบ่งที่ดินจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา 52 ไร่เศษ  และมหาวิทยาลัยได้ซื้อเพิ่มเติมจากเอกชนอีก 23 ไร่เศษ  ศูนย์ฯ นี้ จึงมีเนื้อที่ทั้งหมด 76 ไร่เศษ

      ปัจจุบันศูนย์ฯ มีอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานศูนย์ฯ ห้องสมุด ห้องพยาบาล                ห้องประชุมขนาดย่อม  ห้องกิจการนักศึกษา  และมีอาคารศูนย์อาหาร  ลานอเนกประสงค์หรือลานกิจกรรม  รวมทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง  อยู่ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3  การจัดการศึกษาทั้งปวงของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามปรัชญาที่ว่า  “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม”

      รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาของมหาวิทยาลัย  จังหวัดตรัง หรือเรียกภาษาพูดว่า “ศูนย์นาบินหลา” หรือ “วิทยาเขตนาบินหลา” หรืออาจเรียกให้เหมือนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ใช้เรียก คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  วิทยาเขตตรัง” และที่กำหนดวันที่ 14 มิถุนายน  เป็นวันเปิดศูนย์ฯ ซึ่งเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต

      รศ.ดร.ชิรวัฒน์ กล่าวให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนงานและโครงการของศูนย์ให้การศึกษานาบินหลานั้น หลังจากการเปิดใช้ศูนย์ให้การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง แล้ว มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะพัฒนา “ศูนย์นาบินหลา” ต่อไป ตามแผนแม่บท ซึ่งงานก่อสร้างระยะที่สอง คือ การสร้างอาคารแฝดของที่ทำการปัจจุบัน ซึ่งเป็นอาคารรูปทรงตัวแอล (L) ตามแบบในแผนแม่บทจะมีอาคารรูปตัวแอล  2 หลัง ประกบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม อาคารหลังแรกที่เปิดใช้  ก็คือ ตึกรูปตัวแอลหลังแรก อาคารรูปตัวแอลหลังที่สอง  ถ้าสร้างเสร็จจะทำให้มีพื้นที่ใช้สอยต่างๆ สมบูรณ์มากขึ้น  รวมทั้งการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตและศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง (on  line) มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จังหวัดภูเก็ต (เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลในบางรายวิชา) รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เพิ่มเติมจากที่ดำเนินการไปแล้ว

      ในด้านการจัดการเรียนการสอน นอกจากจะเปิดสอนนักศึกษาปริญญาตรีตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (กศ.บป.) ในวันเสาร์ – อาทิตย์ แล้ว  ยังมีการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของบุคลากรเฉพาะหน่วยงาน เช่น จัดสอนระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ให้กับบุคลากรของท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตรฯ ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  การเปิดสอนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูให้แก่ครู อาจารย์ ในสังกัดต่างๆ เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การอบรมผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิทางการบริหารการศึกษา การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่แล้วเป็นปกติ

      แผนระยะที่สาม ก็คือ หากมีตัวป้อน (inputs) ที่เป็นผู้เรียนและผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ มีจำนวนมากขึ้น  มหาวิทยาลัยก็จะสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ เพิ่มเติมตามแผนแม่บทที่กำหนดไว้ แต่ต้องพิจารณาความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นแถบนี้อีกครั้งหนึ่ง จึงจะกำหนดแผนและงบประมาณที่ชัดเจนได้ เช่น ความต้องการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ศูนย์ให้การศึกษาที่นาบินหลาแห่งนี้เป็นเครือข่ายหนึ่งของ “ศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคจังหวัดตรัง” (Regional Centre of Expertise o­n Education for Sustainable Development Trang) ในโครงข่ายของมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (UNU) โดยมีการจัดตั้งและรับรองสถานะของศูนย์จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

อ.น้อง

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

 

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งจองได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ 108EZINE

หรือโทรศัพท์สั่งจองได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660  รับหนังสือปลายเดือน ก.ค.51

วิธีสั่งจองง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ก.ค. 51 16:04 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 62,339 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 62,339 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ภัทร
IP : 223.205.212.***
อยากทราบว่าทางมหาวิทยาลัยรับสมัครเรียนปี2554วันใหนคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ภัทร
IP : 223.207.52.***
อยากทราบว่าทางมหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาใหม่วันใหนคะ ภาคปกตินะคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย สายชล
IP : 118.175.84.***

รบกวนสอบถามหน่อยนะค่ะ

ไม่ทราบว่าที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร

นศ.ป.ตรี 2 ปีต่อเนื่อง เรียน เสาร์-อาทิตย์

รึยังค่ะ ช่วยระบุวันให้หน่อยนะค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ...ไม่เห็นตอบกลับมาเลย

ขอเบอที่ติดต่อได้ด้วยนะค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย สายชล
IP : 118.175.84.***

รบกวนสอบถามหน่อยนะค่ะ

ไม่ทราบว่าที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร

นศ.ป.ตรี 2 ปีต่อเนื่อง เรียน เสาร์-อาทิตย์

รึยังค่ะ ช่วยระบุวันให้หน่อยนะค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย แจน
IP : 125.24.143.***
อยากทราบการรับสมัครน.ศ.ภาคสมทบ คณะพัฒนาชุมชน และรายละเอียด ขอเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ด้วยค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่