เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo dissiiiii
dissiiiii
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 592 เรื่อง
  • ผู้ชม : 9,979,264 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 109 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนมรดก

ลบ แก้ไข

ผู้จัดการมรดก

หลายครั้งที่คนทั่วไปมักเข้าใจกันว่า เมื่อบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นเจ้าที่ดินหรือโฉนดที่ตนอาศัยอยู่ได้ตายไป บรรดาลูก ๆ ก็อาศัยกันไปโดยไม่ได้ไปเปลี่ยน แปลงชื่อในโฉนดให้แก่ทายาท ที่มีสิทธิรับมรดก ปัญหาจึงยุ่งยากตามมาเสมอ เพราะสำหรับคดีมรดกนั้นต้องระวังเกี่ยวกับอายุความให้ดี เพราะมีอายุความเพียง 1 ปี นับแต่วันที่เจ้ามรดกตาย หรือนับแต่ทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกแต่ต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย และผู้ที่ครอบครองทรัพย์มรดกไว้ก็ไม่มีสิทธิได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น เพราะถือว่าเป็นการครอบครองไว้แทนทายาทที่มีสิทธิรับมรดกทั้งหลาย

เราจะเห็นชัดจากทรัพย์มรดกที่เป็นเรื่องที่ดินหรือเงินในบัญชีธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานที่ดินหรือธนาคาร เขาก็จะไม่เปลี่ยนชื่อผู้ตายในโฉนดที่ดินหรือสมุดบัญชีธนาคารให้แก่ทายาท เว้นแต่จะมีผู้จัดการมรดกมาเป็นผู้ดำเนินการ

ผู้จัดการมรดกโดยทั่วไปจะมี 2 ประเภท คือ ผู้จัดการมรดกที่ตั้งขึ้นโดยคำสั่งศาล และผู้จัดการมรดกที่จัดตั้งขึ้นโดยพินัยกรรม และสำหรับผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนั้น ในทางปฏิบัติ ก็ต้องร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกแบบมีพินัยกรรม โดยศาลตั้งอีกชั้นหนึ่งด้วย เพราะเราไม่อาจจะทราบได้ว่า พินัยกรรมฉบับที่แต่งตั้งไว้นั้นได้ทำถูกต้องสมบูรณ์ใช้บังคับได้หรือไม่

ผู้จัดการมรดกที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งศาล ผู้ที่เป็นผู้จัดการมรดกอาจจะไม่ใช่ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายก็ได้ กฎหมายกำหนดไว้แต่เพียงว่า ถ้าผู้ตายไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ผู้ที่จะมาร้องขอให้จัดการมรดกได้มีบุคคลเพียง 3 ประเภท คือ ทายาทผู้มีส่วนได้เสียและพนักงานอัยการ

ดังนั้นเมื่อมีบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งใน 3 ประเภท ร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกเข้ามา เขาอาจจะร้องขอให้ตั้งตัวเขาเอง หรือขอให้ตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกเข้ามา หรือศาลอาจจะใช้ดุลพินิจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือตั้งหลายคนให้เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันก็ได้ หรือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกสำหรับกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ กฎหมายกำหนดคุณสมบัติของ ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกไว้ว่า จะต้องเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะแล้ว จะต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย

ปัญหาที่ถามกันมามากคือว่า สำหรับผู้หญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามี หรือภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหลาย จะมีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่นั้น โดยทั่วไปภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหลาย ไม่ใช่คู่สมรสที่เป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย แต่ถ้าหากภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ได้อยู่ร่วมกันกับสามีและทำมาหากินได้ ร่วมกันเกิดทรัพย์สินขึ้นจำนวนหนึ่ง ปะปนทรัพย์สินเข้าด้วยกัน เช่นนี้ถือได้ว่า ภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น อยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย ที่สามารถร้องขอเข้ามา ขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกได้ ภริยานอกสมรสบางรายอาจถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินร่วมกับสามี ภริยาประเภทนี้ก็อยู่ในฐานะเจ้าของร่วมในทรัพย์สินที่เป็นของผู้ตายด้วย จึงอยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นกัน

มิใช่ดิฉันจะเชียร์ภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่หลายครั้งที่ดิฉันรู้สึก เห็นใจภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหลาย ที่มักเข้าใจว่าตนไม่มีสิทธิในทรัพย์สินเลย เมื่อภริยาชอบด้วยกฎหมายทั้งหลาย เอาอะไรมาให้เซ็น ก็ต้องยอมเซ็นให้ เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งมรดกมาบ้าง ทั้ง ๆ ที่หลายรายถูกหลอกให้เซ็น เพราะในความเป็นจริง เธอมีสิทธิได้รับมรดก ของสามีที่เกิดจากการที่เธอและสามี ทำมาหาได้ร่วมกันมามากกว่าที่ได้รับจากเขาแบ่งมาให้หลายเท่า หากเธอได้ร้องขอเข้าไปให้ศาลตั้งเธอเป็นผู้จัดการมรดกในฐานะที่เธอเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหลายก็ไม่ต้องตกใจ เพราะก่อนที่จะมีการแบ่งมรดกของสามีที่ตาย จะต้องแบ่งทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสตามกฎหมายครอบครัวให้ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายครึ่งหนึ่งก่อน ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจึงตกได้แก่ทายาททั้งหมด ซึ่งภริยาชอบด้วยกฎหมายก็จะได้รับส่วนแบ่งในส่วนครึ่งหลังนี้ด้วย อัตราส่วนครึ่งหลังจะเป็นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับผู้ตายมีทายาทที่มีสิทธิรับมรดกในลำดับเดียวกับตนกี่คน สรุปง่าย ๆ คือ ภริยา ลูก บิดา มารดา ต่างมีสิทธิได้รับมรดกในส่วนครึ่งหลังอย่างเท่า ๆ กัน จึงต่างเป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดกที่สามารถร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกได้เช่นกัน

และถ้าผู้มีสิทธิได้รับมรดกเป็นผู้เยาว์หรือเป็นคนวิกลจริตหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งไม่มีใครทำการแทน พนักงานอัยการในฐานะเป็นผู้รักษาประโยชน์ของผู้ด้วยโอกาสเหล่านี้ก็จะเข้ามาร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ โดยทำหน้าที่เป็นทนายของแผ่นดินหรือทนายของรัฐที่มาคุ้มครองดูแลประโยชน์ของประชาชนทั่วไป

แหล่งที่มา=www.judiciery.go.th

 โดย dissiiiii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 มี.ค. 51 14:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,284 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,284 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์