เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo dissiiiii
dissiiiii
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 592 เรื่อง
  • ผู้ชม : 10,011,594 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 109 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนสุลักษณ์ ศิวรักษ์

ลบ แก้ไข

สุลักษณ์ ศิวรักษ์

จาก Eduzones Elibrary, สารานุกรมฟรี

ภาพ:180px-Sulak.jpg

สุลักษณ์ ศิวลักษ์ หรือ ส. ศิวรักษ์ เป็นนักคิด นักเขียนชั้นแนวหน้าของประเทศไทย มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องการวิจารณ์อย่างไม่เกรงใจใคร ไม่เกรงอำนาจผู้ใด ได้รับ รางวัลอัลเทอเนทีฟโนเบล ในปี พ.ศ. 2538


ประวัติ

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2475 ที่กรุงเทพมหานคร มีชื่อเล่นว่า แป๊ะ หรือ เหม่ เป็นบุตรคนเดียวของ นายเฉลิม - นางสุพรรณ. สมรสกับ นางนิลฉวี มีบุตร 3 คน เป็นชาย 1 คน และ หญิง 2 คน


การศึกษาพ.ศ. 2495 จบชั้นมัธยมปีที่ 8 จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ซึ่งเป็น โรงเรียนคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก โดยเข้าเรียนครั้งแรกในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2486 แล้วต้องพักการเรียน เพราะภัยจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เกือบ 3 ปี ในระหว่างนี้ จึงได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่ วัดทองนพคุณ อันเป็นช่วงที่ได้รับประสบการณ์จากระบบการศึกษาของวัดในพุทธศาสนา แล้วกลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญในชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 ในปี พ.ศ. 2489 จนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2500 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านปรัชญาประวัติศาสตร์ และวรรณคดี จากวิทยาลัยเซนต์เดวิด เมืองแลมปีเตอร์ ในแคว้นเวลส์ พ.ศ. 2503 เนติบัญฑิตอังกฤษ จากสำนักเดอะมิดเดิ้ล เทมเปิล 
พื้นฐานทางครอบครัว

ครอบครัวของ ส. ศิวรักษ์ มีเชื้อสายไทย-จีน โดยบรรพบุรุษทั้งหมดมาจากเมืองจีนเดินทางเข้ามาตั้งรกราก และแต่งงานกับคนไทยตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แม้พื้นฐานครอบครัวจะได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนก็ตาม แต่ก็ได้ผสมผสานจนกลายเป็นครอบครัวคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทเป็นหลัก ส่วนพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นตระกูลที่ประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงส่วนน้อยที่รับราชการในส่วนกลาง แต่ในช่วงที่สุลักษณ์เกิดนั้น เป็นช่วงที่ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในช่วงตกต่ำเกือบถึงขีดสุด จึงแยกครอบครัวมาอยู่ที่ ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ อันเป็นบ้านที่สุลักษณ์อาศัยอยู่ในปัจจุบัน

หลังจากที่บิดาถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2489 สุลักษณ์ ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในช่วงมัธยมต้น ก็ต้องช่วยตัวเอง และต่อมาก็ได้รับการอุปการะจากมารดาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาผลงานหนังสืออาจารย์ป๋วยกับสังคมไทย 2543 สถาบันพระมหากษัตริย์กับอนาคตของประเทศไทย 2539 แหวกแนวคิด 2538 ความเข้าใจในเรื่องพระพุทธเจ้า และมหาสาวิกาสมัยพุทธกาล 2534 อโปโลเกีย (โสกราตีสแก้คดี) 2534 ยูไทโฟร (วิธีการของโสกราตีส) 2534 ศิลปะแห่งการแปล 2534 ที่สุดแห่งยั่วให้แย้ง 2534 ที่สุดแห่งสังคมสยาม 2533 มนุษย์ที่แท้ มรรควิถีของจางจื๊อ 2533 สี่สัปดาห์ในออสเตรเลีย หรือไปออสเตรเลียกับพระยาอนุมานราชธน 2532 ควายไม่ฟังเสียงซอ 2532 ปาฐกถาเรื่อง แนวคิดทางปรัชญาไทย 2532 แนวคิดทางปรัชญาการเมืองซอ อริสโตเติล 2532  คำประกาศความเป็นไท หรือลายไทกับปัญญาชนสยาม 2531 ซากผ่าขวาน 2531 คันฉ่องส่องวรรณกรรม 2531 ดังทางด่า 2531 ทิศทางใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน 2531 ลอกคราบวัฒนธรรมไทย (มาเข้าใจวัฒนธรรมกันดีกว่า) 2531 เสฐียรโกเศศตามทัศนะ ส.ศิวรักษ์ 2531 ภูฐาน สวรรค์บนดิน 2531 คันฉ่องส่องบุคคลร่วมสมัย 2531 ภาษาไทยกับคนรุ่นใหม่ 2530 ทหารกับการเมืองไทย 2530 ศาสนากับการพัฒนา 2530 บันทึกของคนเดินทาง 2530 สยามวิกฤต 2530 ต่างฟ้า ต่างฝัน 2529 ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง 2528 ลอกคราบสังคมไทยเพื่ออนาคต 2528 ลอกคราบสังคมเพื่อครู 2528 เรื่อง กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์ 2528 ก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง รวมเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตก 2526 ศิลปะแห่งการแปล 2526 สัมภาษณ์ ม.จ.จงจิตรถนอม ดิศกุล 2529 ศิลปะแห่งการพูด 2526 ศาสนากับสังคมไทย 2525 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตามทัศนะของ ส. ศิวรักษ์ ในช่วง 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2493-พ.ศ.2523 2525 รวมคำอภิปราย บทความและบทสัมภาษณ์ ส.ศิวรักษ์ ที่เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในศตวรรษที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2525 อยู่อย่างไทย ในสมัยศตวรรษที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมปาฐกถา ส. ศิวรักษ์ ที่แสดงใน ร.ศ.199 2525 พูดไม่เข้าหูคน 2524 คันฉ่องส่องครู 2524 ผู้ใหญ่ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (ทั้งที่กะล่อนและไม่กะล่อน) 2524 โสกราตีส บุคคลิกลักษณะ ประวัติและปรัชญา 2523 บุคคลร่วมสมัยในทัศนะ ส.ศิวรักษ์ 2523 ห้าชีวประวัติในทัศนะ ส.ศิวรักษ์ 2523 ศาสนากับสังคมไทย 2523 อนาคตของไทยในสายตา ส. ศิวรักษ์ 2522 อนาคตและอุดมคติสำหรับไทย 2522 คันฉ่องส่องพระ 2522 คันฉ่องส่องศาสนา 2522 พระผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน พระธรรมเจดีย์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก 2522 ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน นายป๋วย อึ้งภากรณ์ ที่ข้าพเจ้ารู้จัก 2522 คุยกับกรมหมื่นพิทยลาภฯ 2520 ศาสนากับการพัฒนา 2519 นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง 2519 คุณความดีสอนกันได้หรือไม่ - แปลจากเมโน 2518 จดหมายเหตุจากถนอมถึงคึกฤทธิ์ (ผ่านสัญญา และเสนีย์) 2518 ตายประชดป่าช้า 2516 กินน้ำเห็นปลิง 2516 อดีตของอนาคต 2516 ปรัชญาการศึกษา 2516 ปีแห่งการอ่านหนังสือของ ส. ศิวรักษ์ 2515 สมุดข้างหมอน 2514 จากยุววิทยา ถึงวิทยาสารปริทัศน์ 2514 ตามใจผู้เขียน 2514 วาระสุดท้ายของโสกราตีส 2514 โสกราตีสในคุก 2514 วิธีการของโสกราตีส 2514 คุยคนเดียว ของส. ศิวรักษ์ 2513 ปัญญาชนสยาม 2512 นอนต่างแดน 2512 สัมภาษณ์เสฐียรโกเศศ 2512 ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ ของส. ศิวรักษ์ 2512 สัมภาษณ์เสฐียรโกเศศและพระยาอนุมานราชธนที่ข้าพเจ้ารู้สึก 2512 ไทยเขียนฝรั่ง 2511 แนะหนังสือสำหรับผู้หญิง ของ ส.ศิวรักษ์ 2513 สรรพสาระ ของ ส. ศิวรักษ์ 2511 ลายสือสยาม 2510 ความคิด-ความอ่าน และ นานาสังวาส ส.ศิวรักษ์ 2510 พระดีที่น่ารู้จัก 2510 ฝรั่งอ่านไทย และแบบอย่างการแปลหนังสือ กับเรื่องแปลต่าง ๆ 2510 ของดีจากธิเบต รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาในธิเบต 2510 หนังสือสนุก 2508 จดหมายรักจากอเมริกา 2508 คันฉ่องส่อง ส.ศิวรักษ์ 2508 โสกราตีส บุคคลิกลักษณะ ประวัติและปรัชญาโดยบริบูรณ์ 2507 ทฤษฎีแห่งความรัก 2507 ช่วงแห่งชีวิตของ ส.ศิวรักษ์ แต่ก่อนเกิดจนจบการศึกษาจากเมืองอังกฤษ 2507 ศิวพจนาตถ์ 2506 เสด็จอังกฤษ 2505 มาพูดภาษาไทยกันดีกว่า 2504 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 2501 


แหล่งที่มาจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ขอบคุณคะ -janawasaki- รายงาน

 
 โดย dissiiiii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 มี.ค. 51 09:49 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,609 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,609 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ