เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo คุณชายขี้เหงา
คุณชายขี้เหงา
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 632 เรื่อง
  • ผู้ชม : 6,045,120 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 124 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนสุดยอด 10 มหาวิทยาลัยใน สหรัฐอเมริกา

ลบ แก้ไข

 

สุดยอด 10 มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
“USA TOP 10 UNIVERSITY 2008”


          

        ฉบับนี้ STUDY ABROAD ขอตบท้ายใกล้สิ้นปีใหม่ด้วยสถิติต่างๆและการจัดอันดับที่สุดมหาวิทยาลัยแห่งปี 2008 ให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะ  สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา การประเมินคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกานั้น มี 3 ระบบใหญ่ ๆ คือ การประเมินโดยสมาคมรับรองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา การประเมินโดยสมาคมรับรองมาตรฐานสถาบันวิชาชีพเฉพาะทางและการประเมินโดยสื่อมวลชน U.S.News - World Report ซึ่งเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ได้ดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เช่นเดียวกับที่หนังสือพิมพ์ Times จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอังกฤษ การประเมินจัดอันดับของ U.S. News & World Report เป็นที่ยอมรับทั้งในวงวิชาการและประชาชนว่าเชื่อถือได้ และเป็นต้นแบบที่ Asiaweek นำมาใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเซียเป็นครั้งแรกเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบมาถึงอุดมศึกษาไทย คราวนี้เราจะมาดูกันว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาโดย U.S.News & World Report นั้น เขามีวิธีการในการจัดอันดับกันอย่างไร? และใช้อะไรเป็นดัชนีวัดสำหรับองค์ประกอบการให้คะแนน พี่แพทขอนำเสนอสาระที่น่าสนใจจาก America's Best Colleges (2008) ตามนี้ค่ะ


องค์ประกอบในการให้คะแนน
        U.S.News ได้เลือกสำรวจมหาวิทยาลัยหลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 1,422 แห่ง โดยจำแนกกลุ่มตามวิธีการแบ่งประเภทของมูลนิธิคาร์เนกี้ เพื่อการส่งเสริมการสอน (Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching) ซึ่งเป็นมาตรฐานการแบ่งประเภทที่ยอมรับกันในวงการอุดมศึกษาและกำหนดการให้น้ำหนักคะแนนบางข้อไม่เท่ากันระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยภูมิภาค เพื่อลดความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากสภาพเป็นจริงที่แตกต่างกัน
        

องค์ประกอบในการให้คะแนนประกอบด้วยชื่อเสียงทางวิชาการและตัวบ่งชี้คุณภาพทางวิชาการอื่น ๆ อีก 6 ข้อ รวมเป็น 100 คะแนน ดังนี้
        

1.ชื่อเสียงทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของคะแนนรวม โดย U.S. News ได้ส่งแบบสำรวจด้านชื่อเสียงทางวิชาการไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัย คณบดี และเจ้าหน้าที่รับนักศึกษา รวม 4,200 คนทางไปรษณีย์ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ให้คะแนนทุกมหาวิทยาลัยประเภทเดียวกับตนโดยใช้ค่าสถิติ Quartile ซึ่งการสำรวจครั้งล่าสุดได้รับคำตอบกลับมาร้อยละ 65
        

2. โอกาสเลือกสรรนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15 ของคะแนนรวม โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2007 ดังต่อไปนี้
        ก. อัตราการรับผู้สมัคร
        ข. ร้อยละของผู้ลงทะเบียนเรียน จากจำนวนที่มหาวิทยาลัยรับเข้าแล้ว
        ค. คะแนนทดสอบความถนัดทางการเรียน (SAT I) โดยเฉลี่ย
        ง. อันดับในชั้นเรียนมัธยมปลาย ของนักศึกษาปีที่ 1 (มหาวิทยาลัยแห่งชาตินับจาก 10% แรกของชั้นเรียนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยภูมิภาคนับจาก 25% แรก)
        

3. ทรัพยากรด้านคณาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนรวม โดยคำนวณจากข้อมูลของปีการศึกษา 1995 ดังนี้
        ก. อัตราส่วนของนักศึกษาที่เทียบเท่าเต็มเวลา (full-time-equivalent students) ต่อคณาจารย์ที่เทียบเท่าเต็มเวลาโดยไม่รวมบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นเอกเทศ
        ข. ร้อยละของคณาจารย์เต็มเวลา ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาสูงสุดอื่น
        ค. ร้อยละของคณาจารย์ที่สอนไม่เต็มเวลา
        ง. เงินเดือนโดยเฉลี่ย รวมทั้งสิ่งตอบแทนอื่น ๆ สำหรับคณาจารย์เต็มเวลา
        จ. ขนาดของชั้นเรียน
        

4. ทรัพยากรด้านการเงิน คิดเป็นร้อยละ 10 ของคะแนนรวม โดยนำค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2007 (การสอน บริการ นักเรียน งานส่งเสริมด้านวิชาการและสถาบันห้องสมุด คอมพิวเตอร์และงานบริหาร) มาหารด้วยการเข้าเรียนที่เทียบเท่าเต็มเวลา สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (การวิจัยเงินอุดหนุน บริการสาธารณะ งานดำเนินการ และงานซ่อมบำรุง) คำนวณเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่อหัว)
        

5.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนรวมสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติและร้อยละ 25 สำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยระหว่างปี 1998-2001 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาภายในเวลา 6 ปี
       

 6. มูลค่าเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ ของคะแนนรวมสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ โดยคาด
        คะเนอัตราการเรียนจบสำหรับแต่ละมหาวิทยาลัย จากคะแนนทดสอบของนักศึกษาที่เข้าเรียนในปี 2001 และค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย แล้วนำมาเปรียบเทียบกับอัตราการสำเร็จการศึกษาจริงในเวลา 6 ปีของชั้นเรียนเดียวกันนี้
       

 7. ศิษย์เก่าบริจาค คิดเป็นร้อยละ 5 ของคะแนนรวมโดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยร้อยละของ
        ศิษย์เก่าผู้จบปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งได้บริจาคตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอเรี่ยไรในระหว่างปี 2007 และหรือปี 2008

 

TOP TEN UNIVERSITIES IN USA  2008

 

According to America's Best Colleges, US News, 2008: ที่มาจากนิตยสารของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงในเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

 

  Rank  

University

1

  Princeton University

2

  Harvard University

3

  Yale University

4

  Stanford University

5

  California Institute of Technology

6

  University of Pennsylvania  

7

  Massachusetts Institute of Technology  

8

  Duke University

9

  University of Chicago

10

  Columbia University

 โดย คุณชายขี้เหงา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 เม.ย. 52 15:49 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,108 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,108 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์