เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo คุณชายขี้เหงา
คุณชายขี้เหงา
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 632 เรื่อง
  • ผู้ชม : 5,961,022 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 122 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนม.แม่ฟ้าหลวง รับสมัคร - 7 พ.ค. 2552

ลบ แก้ไข

 

รับสมัคร ม.แม่ฟ้าหลวง

 

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2552: ระบบรับเพิ่มเติม
 
 

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาเห็นสมควรประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มจากที่กำหนดไว้เดิม ตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา และจำนวนรับโดยประมาณ

ลำดับที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนรับ (ประมาณ)

1

ศิลปศาสตรบัณฑิต               

ภาษาอังกฤษ                                   

5

2

ศิลปศาสตรบัณฑิต          

ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาอังกฤษ)

3

3

ศิลปศาสตรบัณฑิต         

ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาจีน)

3

4

ศึกษาศาสตรบัณฑิต                  

การสอนภาษาจีน (สอบภาษาอังกฤษ)

3

5

ศึกษาศาสตรบัณฑิต                  

การสอนภาษาจีน (สอบภาษาจีน)

3

6

นิติศาสตรบัณฑิต                          

นิติศาสตร์ (สอบวิทยาศาสตร์)

10

7

นิติศาสตรบัณฑิต                          

นิติศาสตร์ (สอบคณิตศาสตร์)

10

8

นิติศาสตรบัณฑิต                          

นิติศาสตร์ (สอบสังคมศึกษา)

10

9

บัญชีบัณฑิต                  

การบัญชี

20

10

เศรษฐศาสตรบัณฑิต                    

เศรษฐศาสตร์        

20

11

บริหารธุรกิจบัณฑิต                                

บริหารธุรกิจ

20

12

บริหารธุรกิจบัณฑิต              

การจัดการการท่องเที่ยว

20

13

บริหารธุรกิจบัณฑิต                 

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ                  

20

14

บริหารธุรกิจบัณฑิต                 

การจัดการธุรกิจการบิน (สอบวิทยาศาสตร์)                         

10

15

บริหารธุรกิจบัณฑิต                 

การจัดการธุรกิจการบิน (สอบคณิตศาสตร์)                         

10

16

บริหารธุรกิจบัณฑิต                 

การจัดการธุรกิจการบิน (สอบสังคมศึกษา)                         

10

17

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

10

18

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ        

10

19

วิทยาศาสตรบัณฑิต              

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ           

10

20

วิทยาศาสตรบัณฑิต           

วิทยาการคอมพิวเตอร์   

10

21

วิทยาศาสตรบัณฑิต                       

วิศวกรรมซอฟต์แวร์      

10

22

วิทยาศาสตรบัณฑิต             

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

10

23

วิทยาศาสตรบัณฑิต               

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพ)

10

24

วิทยาศาสตรบัณฑิต               

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยาประยุกต์)

10

25

วิทยาศาสตรบัณฑิต               

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

20

26

วิทยาศาสตรบัณฑิต              

เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

10

27

วิทยาศาสตรบัณฑิต              

เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

10

28

วิทยาศาสตรบัณฑิต           

เทคโนโลยีการอาหาร    

15

29

วิทยาศาสตรบัณฑิต           

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ      

15

30

วิทยาศาสตรบัณฑิต             

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง                       

20

31

วิทยาศาสตรบัณฑิต             

เทคโนโลยีความงาม     

20

32

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   

การแพทย์แผนไทยประยุกต์       

2

33

กายภาพบำบัดบัณฑิต       

กายภาพบำบัด

2

34

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต        

สาธารณสุขศาสตร์         

5

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

 2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอน

   2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 เป็นผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ชั้น ม.4 - ม.6 หรือ เทียบเท่า) ดังนี้

·    กลุ่มสาชาวิชาด้านภาษา ศึกษาศาสตร์ และนิติศาสตร์ (ลำดับที่ 1 - 8) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2.00

·    กลุ่มสาขาวิชา ด้านการจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ลำดับที่ 9 – 22)จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

·    กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลำดับที่ 23-34)จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

 

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก

            ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30 % และวิชาอื่นได้คะแนนไม่น้อยกว่า 25 % จึงจะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษา

 

4. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

  4.1 หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)

4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย    พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย

4.2 ใบสมัคร

          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ห้อง 108 อาคารเรียนรวม (C1) หรือ Download ใบสมัครทาง http://www.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

    4.3 การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชา โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถยื่นหลักฐานการสมัครตามข้อ 4.1 โดยวิธี

1. สมัครทางไปรษณีย์

โดยจัดส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 4.1 พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ในรูปของ ไปรษณีย์ธนาณัติ  สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”  ปณ.  สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่  7 พฤษภาคม 2552 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) แล้วจัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้

 

เรียน หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

          .เมือง จ.เชียงราย 57100

     (ใบสมัคร ป.ตรี ระบบรับเพิ่มเติม)

 

 

2. สมัครด้วยตนเอง

      โดยยื่นหลักฐานการสมัครตามข้อ 4.1 พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม (C1) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 . (เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2552)

 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

          วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.00 น. ทาง www.mfu.ac.th ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะทยอยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

          

5. กำหนดการสอบคัดเลือก

          วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

               เวลา  07.30 - 08.30 น.                     ลงทะเบียน (ให้เตรียมดินสอดำ 2B ปากกา และบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย)

               เวลา  08.30 - 10.30 น.                     ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน*

               เวลา  10.30 - 12.30 น.                     ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / สังคมศึกษา /วิทยาศาสตร์

               เวลา  13.30 - 15.30 น.                     วัดแววความเป็นครู**

               เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป       สอบสัมภาษณ์

            * เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาจีน) และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน (สอบภาษาจีน)

            ** เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

           

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552 (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาที่ยังสอบสัมภาษณ์ไม่เสร็จ)

            08.30   -   09.00 น.                 ลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์

          09.00 น. เป็นต้นไป                              สอบสัมภาษณ์

 

ตารางวิชาสอบของแต่ละสาขาวิชา

กลุ่มที่

สาขาวิชา

วิชาสอบ

1

ภาษาอังกฤษ    

ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย

ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาอังกฤษ)

2

การจัดการธุรกิจการบิน (สอบสังคมศึกษา)

                   ภาษาอังกฤษ / สังคมศึกษา

นิติศาสตร์ (สอบสังคมศึกษา)

3

ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาจีน)

ภาษาจีน / ภาษาไทย

4

การสอนภาษาจีน (สอบภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย / วัดแววความเป็นครู

5

การสอนภาษาจีน (สอบภาษาจีน)

ภาษาจีน / ภาษาไทย / วัดแววความเป็นครู

 

 

 

6

 

 

 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษ / วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

เคมีประยุกต์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

เทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ 

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

เทคโนโลยีความงาม

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

กายภาพบำบัด

สาธารณสุขศาสตร์

การจัดการธุรกิจการบิน (สอบวิทยาศาสตร์)

นิติศาสตร์ (สอบวิทยาศาสตร์)

7

การบัญชี

ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์

 

เศรษฐศาสตร์

บริหารธุรกิจ

การจัดการการท่องเที่ยว

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

การจัดการธุรกิจการบิน (สอบคณิตศาสตร์)

นิติศาสตร์ (สอบคณิตศาสตร์)

 

 

*ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ดินสอดำ 2B และปากกา ไปในวันสอบคัดเลือกด้วย

 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

          วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552  เวลา 15.00 น. ทาง www.mfu.ac.th หรือ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6103-6

 

7. กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน และเข้าหอพัก

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน และเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

            *หมายเหตุ   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีความพร้อมและประสงค์จะชำระค่าธรรมการศึกษาและเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

 

8. การเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn o­n Campus

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะต้องเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn o­n Campus เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่    4 มิถุนายน 2552

 

9. กำหนดการเปิดภาคเรียน

          วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552

 

10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

(บาท)

1

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

15,000

2

การบัญชี

3

เศรษฐศาสตร์

4

บริหารธุรกิจ

5

การจัดการการท่องเที่ยว

6

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

7

นิติศาสตร์

8

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

 

 

18,000

 

 

 

 

9

เคมีประยุกต์

10

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

11

วิทยาการคอมพิวเตอร์

12

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

13

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

14

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

15

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

16

เทคโนโลยีการอาหาร

17

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ 

18

สาธารณสุขศาสตร์

19

การสอนภาษาจีน

20

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

22,300

21

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

25,900

22

ภาษาจีนธุรกิจ

25,000 (ปีที่ 1 - 2 )  /

35,000 (ปีที่ 3 – 4)

23

กายภาพบำบัด

28,000

24

เทคโนโลยีความงาม

25

การจัดการธุรกิจการบิน

30,000

 

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และหรือภาษาจีน สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 15 หน่วยกิต และ 60 หน่วยกิต ตามลำดับ หน่วยกิตละ  600 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn o­n Campus  1,800 บาท

3. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ  4,000 บาท ต่อคน

4. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร  2,000 บาท 

5. ค่าบริการสาธารณะภาคการศึกษาละ 400 บาท

               

ประกาศ ณ วันที่   27    มีนาคม พ.. 2552

 

ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 ใบสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบรับเพิ่มเติม [ 130.83 KB]
 โดย คุณชายขี้เหงา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 พ.ค. 52 15:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,070 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,070 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่