ทักษะภาษา... ปัจจัยสำคัญในการศึกษาต่อต่างประเทศ

ลบ แก้ไข

 

                         

ทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนับเป็น ทักษะสำคัญเพราะเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลข่าวสาร การแสวงหาความรู้ การศึกษาต่อ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันพบว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาไทยค่อนข้างมีปัญหา แม้จะมีความพยายามในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาแล้วก็ตาม โดยปัจจุบันผู้เรียนส่วนใหญ่ ยังมีทักษะภาษาอังกฤษไม่มาก ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น พออ่านได้ แต่ไม่สามารถพูด ฟัง และเขียนได้

                              

สภาพวิกฤตด้านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เกิดจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุหลักเกิดจากขาดครูที่เชี่ยวชาญสอน การขาดสื่อการสอนที่น่าสนใจและทันสมัย รวมถึงการที่ผู้เรียนไม่ได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเท่าที่ควร เรียนจบในชั้นเรียนก็พับใส่กระเป๋ากลับบ้าน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนจำนวนมากเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพื้นฐาน ซึ่งมีปัญหามากเมื่อต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่จำเป็นต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง และแม้ผู้เรียนสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ (International English Language Testing System: IELTS) ตามที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศกำหนด แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเรียนได้

ตัวอย่างการสำรวจและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการขาดทักษะภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ จนกลายเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในต่างประเทศ

นักศึกษาที่เข้าเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มีปัญหาความไม่พร้อมด้านภาษา จากการสำรวจนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาทุนใน “โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน” หรือ “ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (เปลี่ยนชื่อในรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่า หากนักศึกษาไทยไม่มีความพร้อมทางภาษาจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน จากผลสำรวจผลการเรียนนักเรียนทุนรุ่น 1 จำนวน 321 คน พบว่า นักเรียนทุนในประเทศแถบยุโรปมีปัญหาการเรียนมากกว่าในแถบเอเชีย อาทิ ประเทศออสเตรีย มีนักเรียนทุน 10 คน ประเทศสเปน 11 คน โดยพบว่าทั้ง 21 คน อยู่ในภาวะย่ำแย่ ประเทศฝรั่งเศสมีนักเรียนทุน 137 คน มีเพียง 16 คน ที่มีผลการเรียนดีเด่น ส่วนใหญ่ 91 คน อยู่ระดับปานกลาง อีก 20 ราย อยู่ในภาวะย่ำแย่ ขณะที่ในจีนและญี่ปุ่นพบปัญหาน้อยมาก ผศ.อัครา อัครนิธิ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์สาเหตุปัญหาการเรียนของนักเรียนทุนในแถบยุโรปไว้ว่า เนื่องจากความยากของภาษา สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม ผู้คนอยู่แบบตัวใครตัวมัน อีกทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัยต้องใช้ Textbook ซึ่งใช้ภาษายาก จึงลำบากสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานภาษาไม่ดี

                                     

นักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีทักษะภาษาอังกฤษไม่พอ จากการศึกษาวิจัยในประเทศออสเตรเลีย เมื่อต้นปี 2007 ของ ดร.บอบ เบอร์เรลล์ (Dr.Bob Birrell) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยประชากรและเมือง (Centre for Population and Urban Research) มหาวิทยาลัยมอแนช (Monash University) ที่พบว่า นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอด้วย จากการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของบัณฑิตต่างชาติ 12,000 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับไม่เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะทำงานต่อในออสเตรเลียหลังจากเรียนจบ นักศึกษาไทยและเกาหลีมากกว่าร้อยละ 50 มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ นั่นหมายความว่า ก่อนเข้ามาศึกษาต่อ นักศึกษาไทยและเกาหลีมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับไม่ดี แม้มีผลสอบ IELTS จะเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำ (5 คะแนน) ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ดร.เบอร์เรลล์ เห็นว่า ควรเพิ่มคะแนนมาตรฐานขั้นต่ำผลสอบ IELTS ของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในออสเตรเลีย จาก 5 คะแนน เป็น 6 คะแนน

นักศึกษาจีนจำนวนมากที่เรียนต่อในสหราชอาณาจักรไม่พร้อมด้านภาษา สหราชอาณาจักรเป็นประเทศหนึ่งที่นักศึกษาทั่วโลกนิยมเข้าไปศึกษาต่อ แต่พบว่านักศึกษาจำนวนมากมีปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ แม้มีผลสอบ IELTS ตามมาตรฐานขั้นต่ำก็ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาจะเรียนได้ดี ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นกับนักศึกษาจีนในสหราชอาณาจักร ศาสตราจารย์วิฟ เอ็ดเวิร์ด (Viv Edwards) ผู้อำนวยการศูนย์ National Centre for Language and Literacy มหาวิทยาลัยเรดดิ่ง (University of Reading) ได้ศึกษาปัญหาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีน โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทขึ้นไป ซึ่งอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า แม้นักศึกษาจีนมีคะแนน IELTS ตามมาตรฐานขั้นต่ำ แต่ไม่มีความพร้อมเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานวิชาการที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดได้สอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เข้าตรวจวิทยานิพนธ์ พบว่า ทักษะเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนอ่อน แม้หัวข้อวิทยานิพนธ์น่าสนใจ แต่ไม่สามารถหาประเด็นหลักของเรื่อง และสื่อไม่ชัดว่าส่วนใดของวิทยานิพนธ์เป็นผลงานวิจัยผู้อื่น หรือเป็นผลวิจัยของนักศึกษาเอง เป็นต้

ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะไปเรียนต่อต่างประเทศ ควรมีระยะเวลาในการพัฒนาทักษะด้านภาษาที่เพียงพอ ไม่เพียงแค่กวดวิชาด้านภาษาเพียงแค่ให้ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศกำหนด แต่ต้องพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ให้ถึงระดับที่ตนเองมีความรู้และสามารถ ฟัง อ่าน เขียน และพูดได้ เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และมีส่วนสนับสนุนการศึกษาและแสวงหาความรู้ได้อย่างเต็มที่ จนสำเร็จการศึกษา

 โดย Dr. Krieng ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ก.ค. 51 14:58 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,246 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,246 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อโนมา
IP : 58.10.102.***
www.excel-english.com อยากเรียนภาษาได้ที่นี้ค่ะราคาไม่แพงค่ะได้ผลสูงสุดค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์