วิสัยทัศน์

การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบมากมาย แต่เราขาดศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ เรามีการนำเข้าเทคโนโลยีมากแต่ใช้อย่างขาดประสิทธิภาพ www.eduzones.com อยากเห็นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ เราอยากเห็นเด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ อยากเห็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อย่างเท่าเทียมกัน เราเชื่อว่าในไม่ช้าประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้

พันธกิจ

1.เป็นสื่อกลางในการบริการข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.จัดกิจกรรมทางการศึกษา นิทรรศการ การสัมมนา อบรม ตามสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ
3.เป็นศูนย์รวมของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครองที่จะแลกเปลี่ยนและเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์การศึกษาไทย
4.พัฒนาโปรแกรมด้านการศึกษา และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
5.ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมเพื่อการศึกษาขององค์กรรัฐและเอกชน
6.ดำเนินกิจการด้วยหลักธรรมมาภิบาล โปร่งใส และใช้ทรัพยากรทุกด้านอย่างประหยัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการด้านการศึกษา

จัดโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษาตลอดทั้งปี
เดินทางจัดงานด้านการศึกษา ให้กับครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ ส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนรู้ ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา จัดโครงการด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนมากกว่า 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 800 องค์กร

กิจกรรมด้านการศึกษา

• Eduzones To school เดินทางบรรยายสร้างวิสัยทัศน์นักเรียนไทยไปแล้วกว่า 1,000 โรงเรียน
• Free Net ทดสอบความฟิต พิชิต Admissions นักเรียนเข้าร่วมทดลองสอบฟรีปีละกว่า 1 แสนคน
• Math Tournament การแข่งขันเกมคำนวณคณิตศาสตร์ออนไลน์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
• Eduzones Expo นิทรรศการการศึกษา “เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย เลือกคณะอย่างไรไม่ให้พลาด” ต่อเนื่อง 7 ปี แต่ละปีมีน้องๆ เข้าร่วมงานหลายหมื่นคน
• Freedom Classroom “อิสระแห่งการเรียนรู้” นิทรรศการศึกษารูปแบบใหม่ ใน 15 จังหวัด

กิจกรรมคณะครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร

จัดกิจกรรมให้กับคณะครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อาทิ
• เตรียมตัวอย่างไรให้เด็กไทยก้าวสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต
• เส้นทางมหาวิทยาลัยและเรียนอย่างไรจะไปรุ่ง
• ช่วยลูกอย่างไรในยุค Admissions เปลี่ยน
• การศึกษาต่อและการเตรียมความพร้อมในการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะบัญชี)
• Creative Plus ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ฝึกกันได้
• แนวทางและบทบาทผู้สอน ที่เปลี่ยนไปในยุคปฏิรูปการศึกษา
• ทิศทางการศึกษาปัจจุบันและอนาคต
• การใช้เทคโนโลยีเพื่อการแนะแนว
• ยุคปริญญาล้นประเทศ เลือกเรียนอย่างไร หางานง่าย รายได้สูง
• 2558 อาเซียนเปลี่ยนไป โรงเรียนช่วยเด็กไทยอย่างไรให้รอด

สนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ

• ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาแนวทางการแนะแนวให้สอดคล้องกับอาชีพในทศวรรษหน้าเศรษฐกิจยุคนี้เรียนอะไร......ไม่ตกงาน ให้โรงเรียนทั่วประเทศ
• จัดอบรมกลยุทธ์ในการสร้างเว็บไซต์ทางการศึกษาให้เป็นที่นิยม ให้กับ สพฐ.
• ร่วมโครงการรินน้ำใจสู่ชาวใต้ กับทางสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• ร่วมการปฏิรูปการศึกษา รอบ 2 สู่การปฏิบัติ กับทางสภาการศึกษาแห่งชาติ
• เผยแพร่ข้อมูลของภาครัฐ อาทิ ข้อมูลการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ข้อมูลระบบแอดมิชชั่น สกอ. กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัล

The Most Popular Education Site in Thailand
The best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site Truehits.net Web Award 2004,2005 ,2009,2010,2011
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehits.net Web Award 2009 , 2010