Eduzones เกิดจากความร่วมมือของคณะอาจารย์ จากโรงเรียนและ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อ นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นโปรแกรมและข้อมูล ให้บริการฟรีกับสมาชิกทุกคน