ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.โท Cybersecurity Management

ลบ แก้ไข
ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.

ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.โท Cybersecurity Management
สร้างสรรค์สังคมไซเบอร์และส่งเสริมความปลอดภัย
ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.
            ว.เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จับมือ Acis บริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Master of Science in Cybersecurity Management) สร้างสรรค์สังคมไซเบอร์และส่งเสริมความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงที่มาของการเปิดหลักสูตรดังกล่าวว่า แรกเริ่มทางวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสจัดสัมมนาเรื่อง Cyber Security ร่วมกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย (สปท.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการแฮกข้อมูล โดยผลการสำรวจพบว่า ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่โดนแฮกข้อมูลเป็นอันดับสองของโลก ภายหลังจากการจัดสัมมนาได้มีการพูดคุยกันว่าประเทศไทยต้องการทรัพยากรบุคคลทางด้านนี้จำนวนมาก จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งได้แก่ บริษัท Acis บริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ร่วมกันผลิตบุคลากรโดยเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Master of Science in Cybersecurity Management) ขึ้น โดยบริษัท Acis และวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันร่างหลักสูตรให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน โดยพิจารณาร่วมกันถึงสิ่งที่บุคลากรด้านนี้จะต้องเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติงานเพื่อป้องกันข้อมูลในองค์กรและใช้งานด้านไซเบอร์ได้อย่างสร้างสรรค์ เพราะสิ่งสำคัญของการเปิดหลักสูตรคือความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตให้ได้วิชาความรู้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ (Knowledge) จากคณาจารย์ผู้สอน และชำนาญด้านทักษะ (Skill) ซึ่งได้จากผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมนั่นเอง

“การที่เราเปิดหลักสูตรนี้ในระดับปริญญาโทเพราะเรามั่นใจในความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรีที่หลากหลาย อาทิ คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย สารสนเทศการแพทย์ สารสนเทศการลงทุน ระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมและตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ความเข้มแข็งตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่ด้านวิชาการ แต่เราสามารถผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เนื่องจากทางวิทยาลัยฯ มีความร่วมกับบริษัทไอทีชั้นนำกว่า 20 แห่งในการส่งนักศึกษาไปฝึกงานและสหกิจศึกษา สร้างบัณฑิตให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และนำมาต่อยอดในการเปิดหลักสูตรปริญญาโท รวมทั้งหลักสูตรดังกล่าวนี้ด้วย” คณบดีฯ กล่าวเพิ่มเติม

 อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ผู้อำนวยการศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในนามบริษัท Acis ซึ่งมีส่วนร่วมในการเปิดหลักสูตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การป้องกันข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานองค์กรต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งบุคลากรที่ดูแ