ปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดตัว สาขาการจัดการธุรกิจการบิน เปิดรับปีการศึกษา 57

ลบ แก้ไข

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) พี ไอ เอ็ม สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (Aviation Business Management : AVI) และ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management : HTM) พร้อมเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มุ่งผลักดันนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ เตรียมการสร้างบัณฑิตมืออาชีพที่มีความเข้าใจรอบรู้ในอุตสาหกรรมการบริการ ทันรับการขยายตัวเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศแห่งอาเซียน รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน วิชาชีพด้านการบริการ การท่องเที่ยว (hotel services and tourism) 1 ใน 8 อาชีพที่เปิดเสรีเป็นการส่งเสริมให้การตลาดและฐานผลิตที่มีการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงานที่ได้มาตรฐานจะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพื่อให้สามารถทำงานใน 10 ประเทศสมาชิกได้

PIM จึงมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง ตามรูปแบบการเรียนการสอน Work-based Learning เน้นการเรียนผนวกการฝึกปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมภาคธุรกิจบริการ (Service sector) อย่างเข้มข้น ตั้งแต่ชั้นปีแรกจนจบหลักสูตรการศึกษา ด้วยปัจจัยเสริมที่มีความสำคัญยิ่ง กล่าวคือสถาบันฯ เป็นCorporate University หรือสถาบันการศึกษาที่เกิดขึ้นจากองค์กรธุรกิจ จึงทำให้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทุกด้าน ตอบสนองรูปแบบการเรียนที่นักศึกษาสามารถมีโอกาสเข้าไปฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตรงกับสาขาที่เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) กล่าวว่า “ทางสถาบันฯพยายามที่จะสร้างทางเลือกให้กับนักศึกษาในการเปิดหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ และครั้งนี้เป็นโอกาสอันดียิ่งที่ PIM เปิดสอนสาขาการจัดการธุรกิจการบิน และ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในเวลาที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และสำคัญขึ้นทวีคูณเมื่อเข้าการเปิดเสรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นอุตสาหกรรมในภาคบริการที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดที่ก่อให้เกิดรายได้มหาศาล เป็นส่วนช่วยในการสร้างเสถียรภาพของประเทศ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้ การจ้างงานที่มากตามไปด้วย ประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว มากด้วยศักยภาพสภาพแวดล้อมเป็นข้อได้เปรียบ และรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ประชากรอย่างกว้างขวาง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีลักษณะเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายประเภท มีองค์ประกอบ คือ นักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาแต่ละส่วนแล้วจึงเป็นที่มาที่ไปถึงความสำคัญที่เราจำเป็นต้องสร้างคนมืออาชีพไปพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งไปกว่านั้น หลายประเทศมีแนวโน้มเดินหน้าเร่งการขยายตัวของภาคบริการ ผันตัวสู่การเป็น Service based Economy เศรษฐกิจแห่งภาคบริการ  ซึ่งมองกลับมาที่ไทยเราเองจะต้องมีบุคลากรที่สามารถรองรับกับภาคธุรกิจบริการดังกล่าวได้  จึงควรจะเริ่มสร้างอาวุธของตนเองและมองหาจังหวะที่เหมาะสมในการยกระดับของธุรกิจให้เข้าถึงตลาดอาเซียน ซึ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ธุรกิจ MICE การประชุมและนิทรรศการ และ 2) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นแรงจูงใจหรือให้รางวัล ซึ่งหน้าที่ของ PIM คือการหล่อหลอมนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในตลาดด้าน Hospitality Industry และมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind) ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญที่ต้องผลิตคนที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการแข่งขันในธุรกิจบริการกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่กำลังขยายตัว

ด้านสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน 2552 – 2558  ด้านการขนส่งทางอากาศ  ประเทศไทยเป็นประตูสู่อาเซียน อีกทั้งการเปิดเสรีการบินภายใต้ความร่วมมือในการจัดตั้งตลาดการบินร่วมของอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market) การเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ     เป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจการบินของไทยในการการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการบินมากขึ้นเพื่อแข่งขันในตลาดการบินภูมิภาคได้ไม่ยาก จากข้อได้เปรียบด้านทำเลเป็นศูนย์กลาง ด้านผู้โดยสารที่ใช้การคมนาคมทางอากาศซึ่งปัจจุบันมีการเติบโตสูงขึ้นควบคู่กันไป

PIM ยืนหยัดเน้นการเรียนการสอน โดยการฝึกปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมการบินอย่างเข้มข้นตลอดหลักสูตร เท่าทันการขยายตัวเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ โดยความร่วมมือ การสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจสายการบินทั้งในและต่างประเทศ และการท่าอากาศยานไทย รวมถึงบริษัทสถานประกอบการพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจบริการที่มีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพและอุปกรณ์ ต่อเนื่องด้วยหลักสูตรภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาจีน, อังกฤษ และ ญี่ปุ่น  ศาสตร์แห่งการบริการด้านต่างๆ เน้นการปฏิบัติงานกับศูนย์ปฏิบัติการครบวงจร ที่ทันสมัยที่สุด สู่ผู้นำ