อาชีวะ-สพฐ.เฟ้นองค์ความรู้หนุนโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน

ลบ แก้ไข
UploadImage

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) นำเสนอองค์ความรู้ 17 ประเภทกิจกรรม เฟ้นหาโรงเรียนประถมศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่นำเสนอองค์ความรู้ดีเด่นประเภทละ 1 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
 
            นายพินิจ จันทรกระจ่าง ที่ปรึกษาโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนเป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาภาวะทุพลโภชนาในเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อันเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ การจัดนิทรรศการ และการแสดงบนเวที ซึ่งมีโรงเรียนประถมศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมนำเสนอองค์ความรู้ดีเด่นในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน 78 โรงเรียน และ 28 วิทยาลัย
 
              ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกมีดังนี้ ประเภทที่ 1 การบริหารโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ประเภทที่ 2 กิจกรรมการปลูกผัก 2.1 โรงเรียนห้วยยางดำ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ และ 2.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ประเภทที่ 3 กิจกรรมการเลี้ยงสุกร โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ประเภทที่ 4 กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ 4.1 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และ 4.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ประเภทที่ 5 กิจกรรมการเลี้ยงปลา 5.1 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และ 5.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ประเภทที่ 6 กิจกรรมผลิตไม้ผล 6.1 โรงเรียนวัดหนองบัว วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และ 6.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประเภทที่ 7 กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 7.1 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง และ 7.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประเภทที่ 8 กิจกรรมการเพาะเห็ด 8.1 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ และ 8.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ประเภทที่ 9 กิจกรรมเตาเผาถ่านเก็บน้ำส้มควันไม้ 9.1 โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฏร์บำรุง) วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และ 9.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประเภทที่ 10 กิจกรรมธนาคารจุลินทรีย์ 10.1 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง และ 10.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ประเภทที่ 11 กิจกรรมเตาประหยัดพลังงาน โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ประเภทที่ 12 กิจกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนบ้านหลักด่าน วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ประเภทที่ 13 กิจกรรมการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ประเภทที่ 14 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้/คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ประเภทที่ 15 กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประเภทที่ 16 การวิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนบ้านโนนทอง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร และประเภทที่ 17 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านดอนกลาง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
 
              ที่ปรึกษาโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน กล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีศักยภาพและความสามารถด้านเกษตรและโภชนาการเป็นอย่างดี สามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้โรงเรียนประถมศึกษาจัดอาหารที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนและสามารถใช้โรงเรียนประถมศึกษาเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นช่องทางให้ความรู้ไปสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ จำนวน 50 แห่ง ดูแลโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1,700 แห่ง มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ทำหน้าที่กำกับ และนิเทศติดตามการดำเนินการโครงการ
 
                                                                          
ยุวดี ข่าว / เพ็ญนภา ภาพ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ม.ค. 57 13:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,567 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,567 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่