ขยายเวลามอบทุนเรียนป.โทธรณีวิทยาในต่างประเทศ

ลบ แก้ไข

UploadImage

ทุนจากกรมเชื้อเพลงธรรมชาติ ขยายเวลาการรับสมัคร โดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

โครงการนี้มอบให้จำนวน 2 ทุน เฉพาะด้านธรณีวิทยาเท่านั้น โดยในปีนี้ไม่ได้ประกาศมอบให้ด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมเหมือนในปี 2556 ที่ผ่านมา (ดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ http://p-dome.eduzones.com/magazine/109052)  แต่จำนวน 2 ทุนที่มอบก็ยังคงให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศเช่นเดิมครับ เข้าไปดูรายละเอียดกันว่ามีคุณสมบัติและระเบียบการต่าง ๆ อย่างไรบ้าง...

ประเทศที่ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนไปเรียนต่อก็คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์โดยมอบให้แก่นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 2 ทุน 

ทุนรับสมัครสอบ จำนวน 2 ทุนประกอบด้วย
ทุนการศึกษา ด้านธรณีวิทยา ณ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  2 ทุน

ข้อผูกพันในการรับทุน

1. ผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับคำตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาในต่าง ประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. ยอมรับ ให้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาธรณีวิทยา โดยให้นำหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาฯ มาแสดงต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายในระยะเวลาที่จะกำหนด

2.ก่อนการเดินทางไปศึกษา ผู้ได้รับทุนต้องทำสัญญาเพื่อฝากนักเรียนทุนให้อยู่ในความดูแลของ สำนักงาน ก.พ. และปฏิบัติตนตามข้อกำหนดสำหรับนักเรียนทุนทุกประการ

3.เมื่อจบการศึกษา ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติงานในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือหน่วยงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เห็นชอบ เป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

4. กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกรม เชื้อเพลิงธรรมชาติ นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
        
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านธรณีวิทยา และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ ต่ำกว่า 2.75 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1,หรือ F=0) หรือร้อยละ 70.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้หรือ

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านธรณีวิทยา ในปีการศึกษา 2556 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75

3.มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
-TOEFL ไม่ต่ำกว่า  500 คะแนน (Paper-Based) หรือ  173  คะแนน (Computer-Based) หรือ 61 คะแนน (Internet-Based)
-IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
-CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
         
2.ผู้สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
         
3. ผู้สมัครสอบที่ได้รับทุนอื่นๆ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือในประเทศและยังมีข้อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ และยินยอมให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุน หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบหรือ เพิกถอนการให้ทุน
         
4. ผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการ ต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอมให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ ได้รับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน
         
5. สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อรับ ทุนฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ผู้ที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dmf.go.th ถ้าหากพร้อมก็แนะนำว่าให้รีบส่งหลักฐานและใบสมัครแต่เนิ่น ๆ เผื่อเกิดปัญหาขัดข้องเช่นหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้องจะได้แก้ไขทันท่วงที เพราะที่ผ่านมาหลาย ๆ คนรอใกล้ ๆ วันปิดรับสมัครแล้วค่อยส่งและเมื่อเกิดความผิดพลาดก็แก้ไขไม่ทันทำให้เสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

..........................................................
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 มี.ค. 58 17:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,369 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,369 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement