ติดตามและวิเคราะห์เส้นทางรับตรง ปีการศึกษา 2555 by พี่นัท

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: left"> <span style="font-size: 14px"><strong>ติดตามและวิเคราะห์เส้นทางรับตรง ปีการศึกษา 2555</strong></span></p> <br /> <span style="font-size: 14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; นักเรียนม.6ส่วนใหญ่ ยังคงมีข้อสงสัย และต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับ การสอบตรง การเปิดรับตรง การเปิดรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยต่างๆ&nbsp; เพราะในขณะนี้ (เดือน พฤษภาคม &ndash;มิถุนายน )&nbsp; มีหลายมหาวิทยาลัย ที่ประกาศ กำหนดการเรื่องการรับสมัคร นักศึกษาในปีการศึกษา 2555แล้ว&nbsp; แต่หน่วยงานการศึกษากลาง ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สกอ. สทศ. &nbsp;ทปอ. ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เรื่องการรับตรง หรือการจัดตั้งระบบรับตรงกลาง<br /> ในตอนที่ 1ของการติดตามและวิเคราะห์เส้นทางรับตรง ปีการศึกษา 2555นี้ เรามาดูกันนะค่ะว่า มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ ประกาศกำหนดการ และประกาศการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา&nbsp; 2555แล้วบ้าง<br /> <br /> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/2011060594234.jpg" /><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;เริ่มกันที่ <strong>มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ&nbsp; (มศว.)</strong>&nbsp; มศว. ได้ประกาศกำหนดการการรับสมัคร โครงการรับตรงปี 2555ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน พฤษภาคม และประกาศกำหนดการอย่างระเอียดแล้ว เมื่อวันที่ 4มิถุนายน &nbsp;ซึ่งในปีนี้ มศว. เปิดรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เนต <span style="color: rgb(0,0,205)">ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน &ndash; 18สิงหาคม 2554</span>&nbsp; จำนวนในการรับสมัคร มีมากกว่า 90คณะสาขา และรับทั้งสิ้น จำนวน 2706 ที่นั่ง &nbsp;โดยถือเป็น กว่า 40% ของการรับ นศ. ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และมีเงื่อนไขการสมัครเบื้องต้นคือ&nbsp; นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75และรับสมัคร นักเรียนจากทั่วประเทศ&nbsp; มีบางคณะ/สาขา ที่มีเงื่อนไขทีแตกต่างและเพิ่มเติม ออกไป ซึ่งสามารถดูได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ<br /> &nbsp;<img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/2011060594251.jpg" /><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ต่อไปคือ<strong>จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย&nbsp;</strong> เปิดรับสมัครโครงการรับตรงแบบพิเศษ กว่า 20 โครงการ ประกาศกำหนดการแล้ว ในช่วงกลางเดือน พฤษภาคม แล<span style="color: rgb(0,0,205)">ะเปิดรับสมัครในวันที่ 8-30 มิถุนายน 2554&nbsp;</span> โครงการรับตรงแบบพิเศษ ของจุฬาฯ&nbsp; จะเป็นการคัดเลือกนักเรียน ระดับหัวกระทิ เป็นส่วนใหญ่ เช่น เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีเลิศ&nbsp; พิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.5 ขึ้นไป&nbsp; เป็นนักเรียนในโครงการพิเศษทางวิชาการ&nbsp; นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ หรือมีผลงานทางวิชาการรับดับประเทศ&nbsp; เป็นนักกีฬา ระดับชาติ&nbsp; ซึ่งจะเห็นได้ว่า จุฬาฯ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ เพื่อที่ต้องการคัดนักเรียนที่มีคุณสมบัติพิเศษ เฉพาะด้านจริงๆ&nbsp; และต้องผ่านการสอบวิชาเฉพาะ ที่ใช้ในการคัดเลือกโครงการรับตรงทั้งในแบบพิเศษ และรับตรงแบบปกติ&nbsp; ซึ่งจะมี<span style="color: rgb(0,0,255)">การจัดสอบวิชาเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม</span>&nbsp; ก็สามารถอนุมานได้ว่า จุฬาเอง เมื่อเปิดรับตรงก็ต้องการที่จะให้มีการสอบข้อเขียนโดยใช้การจัดสอบของ มหาวิทยาลัยเอง &nbsp;ส่วนโครงการรับตรง ในแบบปกตินั้น ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดการและการรับแล้ว 1 คณะ&nbsp; ซึ่งคาดว่า น่าจะมีประกาศในการรับในคณะอื่นๆ ตามมาในเร็วๆนี้<br /> <br /> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/2011060594336.jpg" /><br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; อีกมหาวิทยาลัยที่ประกาศ กำหนดการการรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรงตลอดทั้งปี คือ <strong>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</strong> ที่จะเริ่มรับสมัครโครงการโควตาภาคเหนือเป็น<span style="color: rgb(0,0,205)">โครงการแรก ในเดือนกรกฎาคม นี้ และเปิดรับสมัครโครงการรับตรงทั่วประเทศ ในเดือน สิงหาคม</span> ซึ่งในปีการศึกษา 2554ที่ผ่านมา ม.แม่ฟ้าหลวง จะมีเกณฑ์การพิจารณาการสมัครเบื้องต้นโดยใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4ภาคเรียน ไม่ตำกว่า 2.5และพิจารณา GPA ในวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.5เช่นเดียวกัน&nbsp; และมีการจัดสอบข้อเขียน แยกตามคณะสาขาวิชาที่เลือกสอบ แต่มีวิชาหลักคือการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2555 นี้ คงจะต้องรอดูกันว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครหรือไม่น้องๆที่สนใจเรียนต่อม.แม่ฟ้าหลวง อาจะต้องติดตามการประกาศกำหนดการต่างๆอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp;<br /> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/2011060594358.jpg" /><br /> <br /> <strong>คณะแพทยศาสตร์&nbsp; มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong> เป็นอีกหนึ่งคณะที่ประกาศรับตรง ทั้งในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต &nbsp;ซึ่งเปิดรับโครงการแรกคือโครงการกระจายแพทย์ 1ทุน 1ตำบล หรือ &nbsp;ที่รู้จักกันในชื่อ แพทย์ ODOD &nbsp;ซึ่งเปิดรับ<span style="color: rgb(0,0,205)">สมัครวันที่ 21-30 มิถุนายน</span>นี้&nbsp; ส่วนโครงการอื่นๆ เปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคม&nbsp; ในการรับตรงคณะแพทย์ ของ มข.นั้น แน่นอนว่าเน้นการคัดเลือก นักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อด้านนี้จริงๆ&nbsp; โดยมีเกณฑ์การพิจาณาเริ่มจากการมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4ภาคเรียน ต้องไม่น้อยกว่า 3.5และต้องผ่านการสอบข้อเขียนในวิชาที่ทางคณะกำหนด&nbsp; ซึ่งจะต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า 40%<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ในขณะที่ คณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ&nbsp; ก็จะทำการเปิดรับสมัคร โครงการรับตรงเองในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกัน และติดตามมาในเร็วๆนี้ ซึ่งขณะนี้ <span style="color: rgb(0,0,205)">จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</span> เป็นอีกมหาวิทยาลัยที่ประกาศรับโครงการรับตรงของขณะแพทยศาสตร์แล้ว คือ โครงการแพทย์ ODOD และแพทย์ CPIRD&nbsp; หรือโครงการแพทย์ ชนบท&nbsp; โดยเปิดรับใน<span style="color: rgb(0,0,205)">วันที่ 15-31สิงหาคม 54 นี้</span><br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; น้องๆ จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มทยอยประกาศกำหนดการรับสมัครโครงการรับตรงออกมาอย่างต่อเนื่อง&nbsp; ในขณะนี้ องค์กรกลาง ทีกำลังจะถูกจัดตั้งขึ้นโดย ทปอ. ยังไม่มีความชัดเจนในทุกภาคส่วน&nbsp; มีเพียงการประกาศกำหนดการคร่าวๆ ในช่วงเวลาการรับสมัคร และเงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณา แต่ยังไม่มีความชัดเจนอีกว่า จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ที่จะเข้าร่วมในระบบรับตรงกลางนี้ &nbsp;ในตอนต่อไป เราจะมาวิเคราะห์ กันดูนะค่ะ ว่าจะมีเหตุผลอะไร หรือ เงื่อนไข อะไร ที่มหาวิทยาลัยอาจจะนำมาใช้ในการเลือกที่จะเข้าหรือไม่เข้าร่วมในระบบรับตรงกลาง<br /> <br /> <strong>เว็บไซต์การรับสมัคร</strong><br /> มศว. : <a href="http://admission.swu.ac.th/apply/index_apply.php?hidPageSeq=0">http://admission.swu.ac.th/apply/index_apply.php?hidPageSeq=0</a><br /> จุฬาฯ : <a href="http://www.admissions.chula.ac.th/web/normal-match.html">http://www.admissions.chula.ac.th/web/normal-match.html</a><br /> แม่ฟ้าหลวง :<a href="http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=231">http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=231</a><br /> ม.ขอนแก่น : <a href="http://home.kku.ac.th/admismd/">http://home.kku.ac.th/admismd/</a><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;พี่นัท ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย&nbsp;</span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=272' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 

loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 มิ.ย. 54 09:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 23,083 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 23,083 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง