ติดตามและวิเคราะห์เส้นทางรับตรง ปีการศึกษา 2555 by พี่นัท

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: left"> <span style="font-size: 14px"><strong>ติดตามและวิเคราะห์เส้นทางรับตรง ปีการศึกษา 2555</strong></span></p> <br /> <span style="font-size: 14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; นักเรียนม.6ส่วนใหญ่ ยังคงมีข้อสงสัย และต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับ การสอบตรง การเปิดรับตรง การเปิดรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยต่างๆ&nbsp; เพราะในขณะนี้ (เดือน พฤษภาคม &ndash;มิถุนายน )&nbsp; มีหลายมหาวิทยาลัย ที่ประกาศ กำหนดการเรื่องการรับสมัคร นักศึกษาในปีการศึกษา 2555แล้ว&nbsp; แต่หน่วยงานการศึกษากลาง ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สกอ. สทศ. &nbsp;ทปอ. ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เรื่องการรับตรง หรือการจัดตั้งระบบรับตรงกลาง<br /> ในตอนที่ 1ของการติดตามและวิเคราะห์เส้นทางรับตรง ปีการศึกษา 2555นี้ เรามาดูกันนะค่ะว่า มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ ประกาศกำหนดการ และประกาศการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา&nbsp; 2555แล้วบ้าง<br /> <br /> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/2011060594234.jpg" /><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;เริ่มกันที่ <strong>มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ&nbsp; (มศว.)</strong>&nbsp; มศว. ได้ประกาศกำหนดการการรับสมัคร โครงการรับตรงปี 2555ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน พฤษภาคม และประกาศกำหนดการอย่างระเอียดแล้ว เมื่อวันที่ 4มิถุนายน &nbsp;ซึ่งในปีนี้ มศว. เปิดรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เนต <span style="color: rgb(0,0,205)">ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน &ndash; 18สิงหาคม 2554</span>&nbsp; จำนวนในการรับสมัคร มีมากกว่า 90คณะสาขา และรับทั้งสิ้น จำนวน 2706 ที่นั่ง &nbsp;โดยถือเป็น กว่า 40% ของการรับ นศ. ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และมีเงื่อนไขการสมัครเบื้องต้นคือ&nbsp; นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75และรับสมัคร นักเรียนจากทั่วประเทศ&nbsp; มีบางคณะ/สาขา ที่มีเงื่อนไขทีแตกต่างและเพิ่มเติม ออกไป ซึ่งสามารถดูได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ<br /> &nbsp;<img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/2011060594251.jpg" /><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ต่อไปคือ<strong>จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย&nbsp;</strong> เปิดรับสมัครโครงการรับตรงแบบพิเศษ กว่า 20 โครงการ ประกาศกำหนดการแล้ว ในช่วงกลางเดือน พฤษภาคม แล<span style="color: rgb(0,0,205)">ะเปิดรับสมัครในวันที่ 8-30 มิถุนายน 2554&nbsp;</span> โครงการรับตรงแบบพิเศษ ของจุฬาฯ&nbsp; จะเป็นการคัดเลือกนักเรียน ระดับหัวกระทิ เป็นส่วนใหญ่ เช่น เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีเลิศ&nbsp; พิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.5 ขึ้นไป&nbsp; เป็นนักเรียนในโครงการพิเศษทางวิชาการ&nbsp; นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ หรือมีผลงานทางวิชาการรับดับประเทศ&nbsp; เป็นนักกีฬา ระดับชาติ&nbsp; ซึ่งจะเห็นได้ว่า จุฬาฯ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ เพื่อที่ต้องการคัดนักเรียนที่มีคุณสมบัติพิเศษ เฉพาะด้านจริงๆ&nbsp; และต้องผ่านการสอบวิชาเฉพาะ ที่ใช้ในการคัดเลือกโครงการรับตรงทั้งในแบบพิเศษ และรับตรงแบบปกติ&nbsp; ซึ่งจะมี<span style="color: rgb(0,0,255)">การจัดสอบวิชาเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม</span>&nbsp; ก็สามารถอนุมานได้ว่า จุฬาเอง เมื่อเปิดรับตรงก็ต้องการที่จะให้มีการสอบข้อเขียนโดยใช้การจัดสอบของ มหาวิทยาลัยเอง &nbsp;ส่วนโครงการรับตรง ในแบบปกตินั้น ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดการและการรับแล้ว 1 คณะ&nbsp; ซึ่งคาดว่า น่าจะมีประกาศในการรับในคณะอื่นๆ ตามมาในเร็วๆนี้<br /> <br /> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/2011060594336.jpg" /><br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; อีกมหาวิทยาลัยที่ประกาศ กำหนดการการรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรงตลอดทั้งปี คือ <strong>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</strong> ที่จะเริ่มรับสมัครโครงการโควตาภาคเหนือเป็น<span style="color: rgb(0,0,205)">โครงการแรก ในเดือนกรกฎาคม นี้ และเปิดรับสมัครโครงการรับตรงทั่วประเทศ ในเดือน สิงหาคม</span> ซึ่งในปีการศึกษา 2554ที่ผ่านมา ม.แม่ฟ้าหลวง จะมีเกณฑ์การพิจารณาการสมัครเบื้องต้นโดยใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4ภาคเรียน ไม่ตำกว่า 2.5และพิจารณา GPA ในวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.5เช่นเดียวกัน&nbsp; และมีการจัดสอบข้อเขียน แยกตามคณะสาขาวิชาที่เลือกสอบ แต่มีวิชาหลักคือการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2555 นี้ คงจะต้องรอดูกันว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครหรือไม่น้องๆที่สนใจเรียนต่อม.แม่ฟ้าหลวง อาจะต้องติดตามการประกาศกำหนดการต่างๆอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp;<br /> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/2011060594358.jpg" /><br /> <br /> <strong>คณะแพทยศาสตร์&nbsp; มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong> เป็นอีกหนึ่งคณะที่ประกาศรับตรง ทั้งในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต &nbsp;ซึ่งเปิดรับโครงการแรกคือโครงการกระจายแพทย์ 1ทุน 1ตำบล หรือ &nbsp;ที่รู้จักกันในชื่อ แพทย์ ODOD &nbsp;ซึ่งเปิดรับ<span style="color: rgb(0,0,205)">สมัครวันที่ 21-30 มิถุนายน</span>นี้&nbsp; ส่วนโครงการอื่นๆ เปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคม&nbsp; ในการรับตรงคณะแพทย์ ของ มข.นั้น แน่นอนว่าเน้นการคัดเลือก นักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อด้านนี้จริงๆ&nbsp; โดยมีเกณฑ์การพิจาณาเริ่มจากการมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4ภาคเรียน ต้องไม่น้อยกว่า 3.5และต้องผ่านการสอบข้อเขียนในวิชาที่ทางคณะกำหนด&nbsp; ซึ่งจะต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า 40%<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ในขณะที่ คณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ&nbsp; ก็จะทำการเปิดรับสมัคร โครงการรับตรงเองในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกัน และติดตามมาในเร็วๆนี้ ซึ่งขณะนี้ <span style="color: rgb(0,0,205)">จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</span> เป็นอีกมหาวิทยาลัยที่ประกาศรับโครงการรับตรงของขณะแพทยศาสตร์แล้ว คือ โครงการแพทย์ ODOD และแพทย์ CPIRD&nbsp; หรือโครงการแพทย์ ชนบท&nbsp; โดยเปิดรับใน<span style="color: rgb(0,0,205)">วันที่ 15-31สิงหาคม 54 นี้</span><br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; น้องๆ จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มทยอยประกาศกำหนดการรับสมัครโครงการรับตรงออกมาอย่างต่อเนื่อง&nbsp; ในขณะนี้ องค์กรกลาง ทีกำลังจะถูกจัดตั้งขึ้นโดย ทปอ. ยังไม่มีความชัดเจนในทุกภาคส่วน&nbsp; มีเพียงการประกาศกำหนดการคร่าวๆ ในช่วงเวลาการรับสมัคร และเงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณา แต่ยังไม่มีความชัดเจนอีกว่า จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ที่จะเข้าร่วมในระบบรับตรงกลางนี้ &nbsp;ในตอนต่อไป เราจะมาวิเคราะห์ กันดูนะค่ะ ว่าจะมีเหตุผลอะไร หรือ เงื่อนไข อะไร ที่มหาวิทยาลัยอาจจะนำมาใช้ในการเลือกที่จะเข้าหรือไม่เข้าร่วมในระบบรับตรงกลาง<br /> <br /> <strong>เว็บไซต์การรับสมัคร</strong><br /> มศว. : <a href="http://admission.swu.ac.th/apply/index_apply.php?hidPageSeq=0">http://admission.swu.ac.th/apply/index_apply.php?hidPageSeq=0</a><br /> จุฬาฯ : <a href="http://www.admissions.chula.ac.th/web/normal-match.html">http://www.admissions.chula.ac.th/web/normal-match.html</a><br /> แม่ฟ้าหลวง :<a href="http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=231">http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=231</a><br /> ม.ขอนแก่น : <a href="http://home.kku.ac.th/admismd/">http://home.kku.ac.th/admismd/</a><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;พี่นัท ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย&nbsp;</span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=272' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 มิ.ย. 54 09:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,178 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,178 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่