ติดตามและวิเคราะห์เส้นทางรับตรง ปีการศึกษา 2555 by พี่นัท

ลบ แก้ไข

ติดตามและวิเคราะห์เส้นทางรับตรง ปีการศึกษา 2555


            นักเรียนม.6ส่วนใหญ่ ยังคงมีข้อสงสัย และต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับ การสอบตรง การเปิดรับตรง การเปิดรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยต่างๆ  เพราะในขณะนี้ (เดือน พฤษภาคม –มิถุนายน )  มีหลายมหาวิทยาลัย ที่ประกาศ กำหนดการเรื่องการรับสมัคร นักศึกษาในปีการศึกษา 2555แล้ว  แต่หน่วยงานการศึกษากลาง ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สกอ. สทศ.  ทปอ. ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เรื่องการรับตรง หรือการจัดตั้งระบบรับตรงกลาง
ในตอนที่ 1ของการติดตามและวิเคราะห์เส้นทางรับตรง ปีการศึกษา 2555นี้ เรามาดูกันนะค่ะว่า มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ ประกาศกำหนดการ และประกาศการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา  2555แล้วบ้าง

UploadImage
             เริ่มกันที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  (มศว.)  มศว. ได้ประกาศกำหนดการการรับสมัคร โครงการรับตรงปี 2555ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน พฤษภาคม และประกาศกำหนดการอย่างระเอียดแล้ว เมื่อวันที่ 4มิถุนายน  ซึ่งในปีนี้ มศว. เปิดรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เนต ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 18สิงหาคม 2554  จำนวนในการรับสมัคร มีมากกว่า 90คณะสาขา และรับทั้งสิ้น จำนวน 2706 ที่นั่ง  โดยถือเป็น กว่า 40% ของการรับ นศ. ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และมีเงื่อนไขการสมัครเบื้องต้นคือ  นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75และรับสมัคร นักเรียนจากทั่วประเทศ  มีบางคณะ/สาขา ที่มีเงื่อนไขทีแตกต่างและเพิ่มเติม ออกไป ซึ่งสามารถดูได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ
 UploadImage
             
           ต่อไปคือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  เปิดรับสมัครโครงการรับตรงแบบพิเศษ กว่า 20 โครงการ ประกาศกำหนดการแล้ว ในช่วงกลางเดือน พฤษภาคม และเปิดรับสมัครในวันที่ 8-30 มิถุนายน 2554  โครงการรับตรงแบบพิเศษ ของจุฬาฯ  จะเป็นการคัดเลือกนักเรียน ระดับหัวกระทิ เป็นส่วนใหญ่ เช่น เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีเลิศ  พิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.5 ขึ้นไป  เป็นนักเรียนในโครงการพิเศษทางวิชาการ  นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ หรือมีผลงานทางวิชาการรับดับประเทศ  เป็นนักกีฬา ระดับชาติ  ซึ่งจะเห็นได้ว่า จุฬาฯ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ เพื่อที่ต้องการคัดนักเรียนที่มีคุณสมบัติพิเศษ เฉพาะด้านจริงๆ  และต้องผ่านการสอบวิชาเฉพาะ ที่ใช้ในการคัดเลือกโครงการรับตรงทั้งในแบบพิเศษ และรับตรงแบบปกติ  ซึ่งจะมีการจัดสอบวิชาเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม  ก็สามารถอนุมานได้ว่า จุฬาเอง เมื่อเปิดรับตรงก็ต้องการที่จะให้มีการสอบข้อเขียนโดยใช้การจัดสอบของ มหาวิทยาลัยเอง  ส่วนโครงการรับตรง ในแบบปกตินั้น ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดการและการรับแล้ว 1 คณะ  ซึ่งคาดว่า น่าจะมีประกาศในการรับในคณะอื่นๆ ตามมาในเร็วๆนี้

UploadImage

        อีกมหาวิทยาลัยที่ประกาศ กำหนดการการรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรงตลอดทั้งปี คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จะเริ่มรับสมัครโครงการโควตาภาคเหนือเป็นโครงการแรก ในเดือนกรกฎาคม นี้ และเปิดรับสมัครโครงการรับตรงทั่วประเทศ ในเดือน สิงหาคม ซึ่งในปีการศึกษา 2554ที่ผ่านมา ม.แม่ฟ้าหลวง จะมีเกณฑ์การพิจารณาการสมัครเบื้องต้นโดยใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4ภาคเรียน ไม่ตำกว่า 2.5และพิจารณา GPA ในวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.5เช่นเดียวกัน  และมีการจัดสอบข้อเขียน แยกตามคณะสาขาวิชาที่เลือกสอบ แต่มีวิชาหลักคือการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2555 นี้ คงจะต้องรอดูกันว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครหรือไม่น้องๆที่สนใจเรียนต่อม.แม่ฟ้าหลวง อาจะต้องติดตามการประกาศกำหนดการต่างๆอย่างต่อเนื่อง
 
UploadImage

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งคณะที่ประกาศรับตรง ทั้งในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  ซึ่งเปิดรับโครงการแรกคือโครงการกระจายแพทย์ 1ทุน 1ตำบล หรือ  ที่รู้จักกันในชื่อ แพทย์ ODOD  ซึ่งเปิดรับสมัครวันที่ 21-30 มิถุนายนนี้  ส่วนโครงการอื่นๆ เปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคม  ในการรับตรงคณะแพทย์ ของ มข.นั้น แน่นอนว่าเน้นการคัดเลือก นักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อด้านนี้จริงๆ  โดยมีเกณฑ์การพิจาณาเริ่มจากการมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4ภาคเรียน ต้องไม่น้อยกว่า 3.5และต้องผ่านการสอบข้อเขียนในวิชาที่ทางคณะกำหนด  ซึ่งจะต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า 40%
                 ในขณะที่ คณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ก็จะทำการเปิดรับสมัคร โครงการรับตรงเองในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกัน และติดตามมาในเร็วๆนี้ ซึ่งขณะนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอีกมหาวิทยาลัยที่ประกาศรับโครงการรับตรงของขณะแพทยศาสตร์แล้ว คือ โครงการแพทย์ ODOD และแพทย์ CPIRD  หรือโครงการแพทย์ ชนบท  โดยเปิดรับในวันที่ 15-31สิงหาคม 54 นี้

                      น้องๆ จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มทยอยประกาศกำหนดการรับสมัครโครงการรับตรงออกมาอย่างต่อเนื่อง  ในขณะนี้ องค์กรกลาง ทีกำลังจะถูกจัดตั้งขึ้นโดย ทปอ. ยังไม่มีความชัดเจนในทุกภาคส่วน  มีเพียงการประกาศกำหนดการคร่าวๆ ในช่วงเวลาการรับสมัคร และเงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณา แต่ยังไม่มีความชัดเจนอีกว่า จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ที่จะเข้าร่วมในระบบรับตรงกลางนี้  ในตอนต่อไป เราจะมาวิเคราะห์ กันดูนะค่ะ ว่าจะมีเหตุผลอะไร หรือ เงื่อนไข อะไร ที่มหาวิทยาลัยอาจจะนำมาใช้ในการเลือกที่จะเข้าหรือไม่เข้าร่วมในระบบรับตรงกลาง

เว็บไซต์การรับสมัคร
มศว. : http://admission.swu.ac.th/apply/index_apply.php?hidPageSeq=0
จุฬาฯ : http://www.admissions.chula.ac.th/web/normal-match.html
แม่ฟ้าหลวง :http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=231
ม.ขอนแก่น : http://home.kku.ac.th/admismd/
 
 พี่นัท ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 
อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
 โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 มิ.ย. 54 09:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,059 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,059 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่

เรื่องมาใหม่