รับตรง ICT ม.มหิดล ปี 55 สมัคร 1 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2554

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center"> <span style="font-size: 14px"><img alt="" src="http://files.unigang.com/pic/1/3963.jpg" style="width: 332px; height: 222px" /></span></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 14px">โครงการรับตรงปีการศึกษา 2555 ค่อยๆ ทยอยออกมาเรื่อยๆ วันนี้ก็มีข่าวดีเช่นกันค่ะ เพราะว่า ทางมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครน้องๆ สอบตรงเข้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครสอบ 1 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2554 น้องๆ สามารถเลือกเรียนในสาขา ต่างๆ ได้ 4 สาขา ดังนี้&nbsp;</span><br /> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 14px"><strong>วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)&nbsp;</strong><br /> เรียนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา&nbsp;(Databases and Intelligent Systems)&nbsp;</strong><br /> เรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)&nbsp;</strong><br /> เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)</strong>&nbsp;<br /> เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia ในงานต่างๆ อาทิการประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหว&nbsp;<br /> &nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><img align="left" alt="" height="96" src="http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/images/banner4.jpg" width="464" /></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><img alt="" src="http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/images/img3.gif" /></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">(รอบแรก<span lang="en-us">)</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px">รับสมัครสอบ <span class="unnamed2">1 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2554</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน <span class="unnamed2"><span lang="en-us">12 ตุลาคม 2554</span></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">สอบข้อเขียน <span class="unnamed2"><span lang="en-us">15 ตุลาคม 2554</span></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสถานที่สอบสัมภาษณ์ <span class="unnamed2"><span lang="en-us">9 พฤศจิกายน 2554</span></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">สอบสัมภาษณ์ <span class="unnamed2"><span lang="en-us">12 พฤศจิกายน 2554</span></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา <span class="unnamed2"><span lang="en-us">13 พฤศจิกายน 2554</span></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา <span class="unnamed2"><span lang="en-us">14 - 19 พฤศจิกายน 2554</span></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">ชำระค่า<span class="style10" style="width: 851px; height: 14px">ลงทะเบียน</span> <span class="unnamed2"><span lang="en-us">19 พฤศจิกายน 2554</span></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">Intensive Courses <span class="unnamed2">มิถุนายน 2554</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">เปิดภาคเรียน <span class="unnamed2">-</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <table align="center" style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td class="style15" colspan="2" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><img alt="" src="http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/images/img5.gif" /></span></td> </tr> <tr> <td class="style2" colspan="2" style="height: 14px"> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></td> </tr> <tr> <td class="style6" style="width: 253px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed1">วิชา</span></span></td> <td class="style6" style="width: 299px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed1">คะแนน</span></span></td> <td class="style16" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><strong>วันสอบ</strong></span></td> <td class="style6" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed1">เวลาสอบ</span></span></td> </tr> <tr> <td class="style17" style="width: 253px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">คณิตศาสตร์</span></span></td> <td class="style17" style="width: 299px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">100</span></span></td> <td class="style17" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">15 ตุลาคม 2554</span></span></span></td> <td class="style17" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">-</span></span></span></td> </tr> <tr> <td class="style7" style="width: 253px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">เคมี</span></span></td> <td class="style7" style="width: 299px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">100</span></span></td> <td class="style6" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">15 ตุลาคม 2554</span></span></span></td> <td class="style6" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">-</span></span></span></td> </tr> <tr> <td class="style17" style="width: 253px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">ฟิสิกส์</span></span></td> <td class="style17" style="width: 299px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">100</span></span></td> <td class="style17" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">15 ตุลาคม 2554</span></span></span></td> <td class="style17" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">-</span></span></span></td> </tr> <tr> <td class="style7" style="width: 253px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">ภาษาอังกฤษ</span></span></td> <td class="style7" style="width: 299px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">100</span></span></td> <td class="style6" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">15 ตุลาคม 2554</span></span></span></td> <td class="style6" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">-</span></span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p> <span style="font-size: 14px"><img alt="" src="http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/images/imgD.gif" /></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p class="style18"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ<br /> ประมาณภาคการศึกษาละ 55,000 บาท<br /> และประมาณ 100,000 บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><img alt="" src="http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/images/imgF.gif" /></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p class="style18"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">คณะ ICT มีทุนการศึกษา (ทุนตลอดหลักสูตรและทุนระหว่างปี)<br /> ให้กับนักเรียนที่เรียนดี โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าหน่วยกิต<br /> และค่าบำรุงการศึกษา<br /> ภาคการศึกษาละประมาณ 50,000 บาท</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px">ประเภทของทุนการศึกษา</span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><strong>เป็นทุนเรียนดี และไม่มีข้อผูกมัดหลังจบการศึกษา</strong></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><span class="style20">ทุนประเภทที่ 1 ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร (ICT Undergraduate Full Scholarship)</span><br class="style20" /> <span class="style20">ทุนประเภทที่ 2 ทุนเรียนดีบางส่วนตลอดหลักสูตร (ICT Undergraduate Partial Scholarship) </span><br class="style20" /> <span class="style20">ทุนประเภทที่ 3 ทุนเรียนดีระหว่างปี (ICT Undergraduate Good Student Scholarship</span>)</span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size: 14px"><span style="color: #0000ff"><em><strong>&nbsp;รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ</strong></em></span> หรือ<br /> &nbsp;<strong><u><a href="http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/" target="_blank">http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/</a></u></strong></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: 14px"><strong>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล<br /> 999ถนนพุทธมณฑลสาย 4ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170<br /> โทรศัพท์ : 02 849-6399 โทรสาร : 02 849-6099</strong><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 28 มิ.ย. 54</strong></span></p> <div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=442' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 มิ.ย. 54 15:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 20,413 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 20,413 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่