รับตรงม.ขอนแก่น ปี 55 สมัคร 1-15 สิงหาคม 54

ลบ แก้ไข

<p> <img alt="UploadImage" height="668" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20110629165652.jpg" style="width: 262px; height: 496px" width="359" />&nbsp;<br /> <br /> <span style="font-size: 14px"><strong>รับตรงม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2555 </strong><strong>รับสมัคร</strong><strong>&nbsp; 1-15 สิงหาคม&nbsp;54</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>สำหรับน้องๆ ม.6 ปีนี้นะคะ ทางศูนย์ข่าวมีข่าวรับตรงของ ม. ขอนแก่นมาฝาก ปีนี้มีรับตรงหลายคณะเลยนะคะ ยังไงเรามาดูปฏิทินของโครงการรับตรง ม. ขอนแก่นกันก่อน</strong></span></p> <br /> <br /> <table border="1" bordercolor="#004800" cellpadding="2" id="table1" style="border-collapse: collapse; " width="100%"> <tbody> <tr> <td width="169"> <p align="center"> <span style="font-size: 14px; "><b>วันเดือนปี</b></span></p> </td> <td> <p align="center"> <span style="font-size: 14px; "><b>กำหนดการ</b></span></p> </td> </tr> <tr bgcolor="Yellow"> <td align="center" valign="top" width="169"> <p style="text-align: left; "> <span style="font-size: 14px; ">จันทร์ที่ 27 มิ.ย. ถึง</span></p> <p style="text-align: left; "> <span style="font-size: 14px; ">อาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 54</span></p> </td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">แนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง และรับฟังความคิดเห็น ตามโรงเรียนประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">ศุกร์ที่ 1 ถึง<br /> ศุกร์ที่ 29 ก.ค. 54</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">รับสมัครสอบความถนัด (GAT/PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ทาง Website http://www.niets.or.th โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โปรดดูรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครทาง Website http://www.niets.or.th</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">พฤหัสฯที่ 14 ก.ค. 54</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">วันสุดท้ายที่โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">จันทร์ที่ 1 ถึง<br /> จันทร์ที่ 15 ส.ค. 54</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">นักเรียนสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://reg2.kku.ac.th) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบ และศูนย์สอบ(ถ้าประสงค์)</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">อังคารที่ 16 ถึง<br /> ศุกร์ที่ 19 ส.ค. 54</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">- ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ยกเว้นข้อมูลรายวิชาสอบและศูนย์สอบ)<br /> - โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบข้อเขียนฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปี การศึกษา 2555</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">พุธที่ 17 ส.ค. 54</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบข้อเขียน เพื่อสมัครเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ผ่านธนาคาร และ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">พุธที่ 28 ก.ย. 54</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศแผนผังที่นั่งสอบทาง ทาง Website http://www.kku.ac.th , http://reg2.kku.ac.th) และผู้สมัครตรวจสอบแผนผังที่นั่งสอบพร้อมกับพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">เสาร์ที่ 8 ถึง<br /> อังคารที่ 11 ต.ค. 54</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">ดำเนินการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td align="center" valign="top" width="169"> <p style="text-align: left; "> <span style="font-size: 14px; ">เสาร์ที่ 29 ถึง&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; ">จันทร์ที่ 31 ต.ค. 54</span></p> </td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">สอบข้อเขียน (วิชาหลัก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td align="center" valign="top" width="169"> <p style="text-align: left; "> <span style="font-size: 14px; ">เสาร์ที่ 5 ถึง</span></p> <p style="text-align: left; "> <span style="font-size: 14px; ">อาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 54</span></p> </td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">-สอบภาคปฏิบัติวิชาดนตรีไทย วิชาดนตรีสากล และวิชาดนตรีการแสดงพื้นเมือง ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี)<br /> -สอบวิชาวาดเส้น และองค์ประกอบศิลป์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม)<br /> -สอบวิชาความถนัดทางนิเทศศิลป์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์)<br /> -ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษา)<br /> -สอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์ ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (โปรดตรวจสอบวัน และเวลาสอบ ในตารางสอบคัดเลือกฯ)</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">จันทร์ที่ 7 ถึง<br /> พุธที่ 16 พ.ย. 54</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">โรงเรียนต่างๆ ส่ง GPAX 5 ภาคเรียน ของผู้สมัครฯ โดยวิธีรับตรง ให้แก่มหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนดให้ในไฟล์ Excel ซึ่งสามารถ download ได้จากWebsite http://reg2.kku.ac.th แล้ว upload คืนให้มหาวิทยาลัยผ่านทางWebsite</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">จันทร์ที่ 21 พ.ย. 54</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลัก และวิชาภาคปฏิบัติ/ความถนัด (รายบุคคล) ผ่าน Website http://reg2.kku.ac.th, www.kku.ac.th</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">อังคารที่ 22 ถึง<br /> พุธที่ 30 พ.ย. 54</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง Website http://reg2.kku.ac.th) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">เสาร์ที่ 3 ธ.ค. 54</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทย</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">ศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 54</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย(ทาง Website www.kku.ac.th)</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">พฤหัสฯที่ 5 ถึง<br /> ศุกร์ที่ 6 ม.ค. 55</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">เสาร์ที่ 7 ถึง<br /> อาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 55</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">พุธที่ 11 ม.ค. 55</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website www.kku.ac.th</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">พฤหัสฯที่ 12 ถึง<br /> พุธที่ 18 ม.ค. 55</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดทาง Website www.kku.ac.th</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">ศุกร์ที่ 24 ก.พ. 55</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น</span></td> </tr> <tr bgcolor=""> <td style="text-align: left; " valign="top" width="169"> <span style="font-size: 14px; ">ศุกร์ที่ 9 มี.ค. 55</span></td> <td align="left" valign="top"> <span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษา ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในระบบ Admission และระบบรับตรงกลาง</span></td> </tr> </tbody> </table> <br /> <br /> <strong style="font-size: 14px; ">หมายเหตุ</strong><br /> <span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"> -ปฏิทินการสอบคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้</span><br /> <span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"> โครงการนี้รับสมัคร&nbsp; 1 ถึง&nbsp; 15 สิงหาคม&nbsp; 2554&nbsp; สอบ&nbsp; 29-31 ตุลาคม 2554 คณะดัง ๆ ที่เปิดรับ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ทันตะ เภสัช บัญชี มนุษญ์&nbsp; ต้องสอบตรง และใช้ GAT- PAT รอบตุลาคมพิจารณาการรับเข้าด้วยนะคะ</span><br /> <span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"> &nbsp;</span><br /> <span style="font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 255); "><strong><em><u>***ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูสาขาที่เปิดรับสมัครและสัดส่วนการการคิดเกณฑ์รับเข้าดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ</u></em></strong></span><br /> <span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"> &nbsp;</span><br /> <strong style="font-size: 14px; ">มีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ</strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;">ติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043-202660, 043-202661 , 043-202428 , 043-203200 หรือโทร .043- 202222-9 ต่อ 42187</span><strong style="font-size: 14px; ">เว็บไซต์หลักการรับสมัคร</strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;">&nbsp; </span><a href="http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp" style="font-size: 14px; ">http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp</a><br /> <span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"> &nbsp;</span><br /> <span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"> &nbsp;</span><br /> <br /> <span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"> &nbsp;</span><br /> <span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"> &nbsp;</span><br /> <strong style="font-size: 14px; ">โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (</strong><strong style="font-size: 14px; ">ENN) 29 มิ.ย. 54</strong><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=452' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 มิ.ย. 54 17:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,311 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,311 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ

เรื่องมาใหม่