ปฏิทินกำหนดการรับตรง มช. ปีการศึกษา 2555

ลบ แก้ไข

 UploadImage

ประกาศแล้ว ปฏิทินกำหนดการรับตรง มช.  ปีการศึกษา 2555

เริ่มกันที่ โครงการ การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หรือโควตา มช. ปีนี้  ทางมหาวิทยาลัยยังคงดำเนินการในการจัดสอบเองนะค่ะ ในช่วงเวลาเดิมของทุกปี คือสอบในวันที่ 17-18  ธันวาคม 54 รายระเอียดหลักในการสมัครสอบ ยังคงเหมือนเดิม เพียงแค่เพิ่มการเข้าร่วมระบบการบริหารจัดการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  (Clearing House) ซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างจาก ระบบเดิมที่เคยมี เพียงแต่มีความชัดเจนมากขึ้นในการตัดสิทธ์ และยืนยันสิทธิ์ ในการเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของน้องๆค่ะ
 
ปฏิทินการสอบคัดเลือกโควตา มช.

วัน เดือน ปี กิจกรรม
วันที่ 1-14 กันยายน 2554 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet
วันที่ 15-23 กันยายน 2554 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง Internet
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ประกาศผังห้องสอบทาง Internet ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 6 มกราคม 2555 ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง Internet
วันที่ 9 มกราคม 2555 ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย เอกซเรย์ คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD
วันที่ 16 มกราคม 2555 สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน 
กลุ่มวิทย์ - คณิต รหัส 002 - 
กลุ่มภาษาต่างประเทศ รหัส 060 -
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศผลครั้งสุดท้ายทาง Internet
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยส่งชื่อให้ clearing house ตัดสิทธิ์ Admissions
กลางเดือนมีนาคม 2555 นักเรียนแจ้งยืนยันเลือกที่เรียน 1 สถาบัน กับ Clearing house
ปลายเดือนพฤษภาคม 2555 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 
 
 
ส่วนในโครงการรับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ประกอบด้วย 12 โครงการ ย่อย

โครงการที่  1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียน
โครงการที่  2.  โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา    
โครงการที่  3.  โครงการวิศวะสู่ชุมชน
โครงการที่  4.  โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ สถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการที่  5.  โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน
โครงการที่  6.  โครงการนักคิดเพื่อสังคม
โครงการที่  7.  โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านน
โครงการที่  8.  โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม
โครงการที่  9.  โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท
โครงการที่  10.  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่่อสารมวลชน
โครงการที่  11.  โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์
โครงการที่  12.  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ ( วมว.)
โครงการที่  13.  โครงการเด็กดีมีที่เรียน   
 
ซึ่งในการเกณฑ์พิจารณา จะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม,คะแนน GAT,PAT ,การสอบวิชาเฉพาะ , Portfolio และองค์ประกอบตามที่แต่ละโครงการกำหนด น้องๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ
 
ปฏิทินการคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน

เวลา การดำเนินการ
 กรกฎาคม  2554 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
 8-11  ตุลาคม  2554 สอบ GAT/PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 14  ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2554 นักเรียนดำเนินการสมัคร  ทาง  website http://www.reg.cmu.ac.th    ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา  และส่งใบสมัคร , หลักฐานการชำระเงิน  , Portfolio  ตามที่คณะกำหนด   ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 23  พฤศจิกายน  2554 เฉพะผู้สมัครคณะแพทยศาสตร์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ บูรณาการวิทย์-คณิต   ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th
 27  พฤศจิกายน  2554 เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ทดสอบบูรณาการวิทย์-คณิต  เวลา 9.00-12.00 น. และทดสอบความพร้อม   เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย  202, 203, 402, 403    อาคารราชนครินทร์    คณะแพทยศาสตร์
 29  พฤศจิกายน  2554 เฉพาะผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบเชิงปฏิบัติการ  ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th
 6  ธันวาคม  2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th
เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 10-11  ธันวาคม  2554  - ฝึกปฏิบัติการ  Workshop  ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
 12  ธันวาคม  2555  - ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 11  ธันวาคม  2554 - ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทุกโครงการต้องมาสอบสัมภาษณ์  และ/หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ /ตรวจร่างกาย ตามที่คณะกำหนด   ณ  คณะที่ได้รับการคัดเลือก
 - ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 15  ธันวาคม  2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทาง websitehttp://www.reg.cmu.ac.th
 16 – 22  ธันวาคม  2554 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันเข้าศึกษา  หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th
 มีนาคม  2555 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งยืนยันเข้าศึกษาเพียง 1 สถาบัน ทาง  website   ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท) 
 พฤษภาคม  2555 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 
 
ขณะนี้ ทาง มช. ยังไม่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการออกมา  และอาจจะมีการแก้ไขรายละเอียดปลีกย่อยได้ ทางศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะทำการติดตาม และแจ้งข่าวความเคลื่อนไหว ให้น้องได้ทราบอย่างต่อเนื่องนะค่ะ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.0-539-43071
http://www.reg.cmu.ac.th/
 
ณัฐตินัน วรรณารักษ์
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

 
 
ปฏิทินการคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
 
อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
 โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ก.ค. 54 09:43 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,395 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,395 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Belief title
IP : 118.172.229.***
ผมอยากเรียนที่ มช.มากเลยครับ

จะตั้งจัยที่สุดครับๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย Belief title
IP : 118.172.229.***
ที่เรียนที่อยากเรียนเป็นที่แรกครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่

เรื่องมาใหม่