รับตรงม.พะเยา ปี55 หลายโครงการ ฉบับปรับปรุง!

ลบ แก้ไข

UploadImage

รับตรงม.พะเยา ประจำปีการศึกษา
2555 หลายโครงการ
 
         มาแล้วค่ะโครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งประกาศนี้เป็นประกาศฉบับล่าสุดอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย 5 โครงการดังนี้ค่ะ
1.โครงการนักเรียนเรียนดี รับหลายคณะ รับจำนวน4,205 คน
2.โควตาทั่วประเทศ รับหลายคณะเช่นกัน รับจำนวน 4,354 คน
3.โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต รับจำนวน 8 คน
4.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท---หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(แนวใหม่) รับจำนวน 15 คนและ
5.โครงการผลิตนักวิศวกรไอที สำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 30 คน
  
         สำหรับวันเปิดรับสมัคร และรายละเอียดต่างๆ แต่ละโครงการจะไม่เหมือนกัน มาดูรายละเอียดกันค่ะ ....

1.โครงการนักเรียนเรียนดี
         การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2555ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอนและพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 4,205 คน
 
การรับสมัครเข้าศึกษา
         สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.thตั้งแต่วันที่ 4สิงหาคม – 23กันยายน2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง ติดรูปผู้สมัคร ตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200บาท ตามธนาคารที่กำหนด และส่งเอกสารการสมัคร พร้อมหลักฐานไปยัง
มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ภายในวันที่ 23กันยายน 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หมายเหตุ(วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการนักเรียนเรียนดี ปี 2555”)
 
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/ สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก ทั้งนี้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่23 – 25พฤศจิกายน2554 (www.admission.up.ac.th)
 
เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 4 ภาคเรียน
กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับผลการเรียนจากมากไปหาน้อย
 
วันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร(www.admission.up.ac.th)
วันที่26 – 28 กันยายน 2554
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(www.admission.up.ac.th)
วันที่7 ตุลาคม 2554
 
ตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่15 ตุลาคม 2554
 
สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่15 ตุลาคม 2554
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 20ตุลาคม 2554
 
ขึ้นทะเบียนขอสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามธนาคารที่กำหนดวันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2554
 
*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศการรับตรงโครงการเรียนดีม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ

 
 

2.โควตาทั่วประเทศ
         มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2555 ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น4,354 คน
 
การรับสมัครเข้าศึกษา
         สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร200 บาท ตามธนาคารที่กำหนด และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง
มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า
.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ภายในวันที่3 ตุลาคม 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโควตาทั่วประเทศ ปี 2555”)
 
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/ สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก ทั้งนี้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่23 – 25พฤศจิกายน2554 (www.admission.up.ac.th)
 
เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
         พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ3 ส่วน ได้แก่
1) ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 4 ภาคเรียน มีค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 20
2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ำหนักตามสาขาวิชากำหนด
3) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) มีค่าน้ำหนักตามสาขาวิชากำหนดรวมกันแล้วนำค่านํ้าหนักคะแนนรวมทั้งสิ้นมาพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลำดับที่จากมากไปหาน้อย
หมายเหตุ: ใช้ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) เดือนตุลาคม 2554
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 23 – 25พฤศจิกายน 2554
 
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 30พฤศจิกายน 2554
 
การตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
วันสอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (www.admission.up.ac.th)
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
ขึ้นทะเบียนขอสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนของสิทธิ์ตามธนาคารที่กำหนดวันที่
9 - 16 มกราคม 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่20 มกราคม 2555
 
*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศการรับตรง โควตาทั่วประเทศม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ

 
 
3.โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต
         มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียน 17จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่านแม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี
  
จำนวนรับ
         มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2555จำนวนทั้งสิ้น 15คน ดังนี้
1) โรงเรียนในเขต 8จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน จำนวน 8คน
2) โรงเรียนในเขต 17จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี จำนวน 7 คน
 
การรับสมัครเข้าศึกษา
         สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.thตั้งแต่วันที่ 4สิงหาคม – 3ตุลาคม 2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท ตามธนาคารที่กำหนดและส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง
มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000            
ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หมายเหตุ(วงเล็บมุมซอง “สมัครนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2555”)
กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร
 
การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
องค์ประกอบในการคัดเลือก คือ
1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5ภาคเรียน (GPA) 20%
2) ความถนัดทั่วไป (GAT) 20%
3) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 10%
4) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 30%
5) วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 20%
ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครสอบ GAT PAT1และ PAT2ทาง www.niets.or.thของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
เกณฑ์การตัดสินผลการสอบคัดเลือก
ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 4ส่วน ได้แก่
1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5ภาคเรียน (GPA) มีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด
2) ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด
3) ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพที่กำหนด (PAT) โดยมีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด คือ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และPAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
4) ผลการสอบจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
น้ำหนักตามที่กำหนด
 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร(www.admission.up.ac.th)
วันที่14 – 16 ธันวาคม 2554
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(www.admission.up.ac.th)
วันที่6 มกราคม 2555
 
ตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่13 – 14 มกราคม 2555
 
สอบสัมภาษณ์
วันที่15 มกราคม 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา(www.admission.up.ac.th)
วันที่20 มกราคม 2555
 
รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(www.admission.up.ac.th)
วันที่28 มกราคม 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขอสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่30 มกราคม 2555
 
*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศโครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิตม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ

 
 

4.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท---หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(แนวใหม่)
         การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2555จำนวนรับ15 คน
 
การรับสมัครเข้าศึกษา
         สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4สิงหาคม – 3ตุลาคม 2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 1,000บาท ตามธนาคารที่กำหนด และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง
มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ภายในวันที่ 3ตุลาคม 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หมายเหตุ(วงเล็บมุมซอง “สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) ปี 2555”)
กรณีมีใบสมัครที่ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้หรือหมดสิทธิ์ในการสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครสอบให้
 
การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
องค์ประกอบในการคัดเลือก คือ
1) ความถนัดทั่วไป (GAT) 30%
2) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 10%
3) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 30%
4) วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 30%
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครสอบ GAT PAT1และ PAT2ทาง www.niets.or.th ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดำเนินการสมัครสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ทาง http://www9.si.mahidol.ac.th
 
เกณฑ์การตัดสินผลการสอบคัดเลือก
ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 4ส่วน ได้แก่
1) ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด
2) ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพที่กำหนด (PAT) โดยมีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด คือ PAT 1ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และPAT 2ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3) ผลการสอบจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) นํ้าหนักตามที่กำหนดจากนั้นนำค่านํ้าหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อยและผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธ์ตรวจร่างกาย ทดสอบจิตเวช และสอบสัมภาษณ์
 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 14 – 16ธันวาคม 2554
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 6มกราคม 2555
 
ตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 13 – 14มกราคม 2555
 
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 15มกราคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 20มกราคม 2555
 
รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 28มกราคม 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 30 มกราคม 2555
 
*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ

 
 
5.โครงการผลิตนักวิศวกรไอที สำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
         มหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการผลิตนักวิศวกรไอที สำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา2555 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนรับ 30 คน
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
         เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ช่างโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 
การรับสมัครเข้าศึกษา
1) สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามธนาคารที่กำหนด และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง
มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2554
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการผลิตนักวิศวกรไอที ปีการศึกษา 2555”)

 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร
ตั้งแต่วันที่ 23– 25 พฤศจิกายน 2554 (www.admission.up.ac.th)
หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค่าสมัคร
 
เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
         พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 4 ภาคเรียนกรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับผลการเรียนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร(www.admission.up.ac.th)
วันที่23 – 25 พฤศจิกายน 2554
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(www.admission.up.ac.th)
วันที่30 พฤศจิกายน 2554
 
ตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
สอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา(www.admission.up.ac.th)
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ตามธนาคารที่กำหนด
วันที่9-16 มกราคม 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่20 มกราคม 2555
 
*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศโครงการผลิตนักวิศวกรไอทีม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ

 
 
 
 
***สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง

หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://www.up.ac.th/admission/
 
 
มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร 0-5446-6666 ต่อ 1020,1027
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 3 ส.ค. 54
อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
 โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ส.ค. 54 10:55 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 137,777 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 137,777 ครั้ง ตอบ 12 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Poochompo
IP : 124.121.23.***
จะถามว่าโควตา 10% ที่สมัครกับโรงเรียน(ที่ไม่ใช่ 8 จังหวักภาคเหนือตอนบน)นะค่ะ จะประกาศผลวันไหนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Poochompo
IP : 124.121.23.***
อยากจะถามว่าโควตาโรงเรียน 10% ที่สมัครกับโรงเรียนที่ไม่ใช่ 8 จังหวัดภาดเหนือตอนบน จะประกาศรายชื่อวันไหนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย สวรรยา
IP : 223.205.92.***
คือ วันนี้เพิ่งรู้เรื่องโครงการ 10% อ่าค่ะ แต่ว่าโอนเงินโครงการโควต้าทั่วประเทศไปแล้วจะมีสิทธิสมัครได้ไม๊คะ ?
ถ้าจะยอมเสียค่าสมัครโควต้าทั่วประเทศไปเลย แล้วมาสมัครแบบ 10%
ช่วยตอบทีนะคะ ร้อนใจมากค่ะ ...
ลบ แจ้งลบ
โดย jeab
IP : 183.88.249.***
ถ้า สมัครโควต้าทั่วประเทศแล้ว ยังสมัคร โควต้าเรียนดี ได้อีกมั้ยค่ะ ตอบหน๋อยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ayeweb
IP : 202.12.97.***
แวะมาเยี่ยมครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย TaEJiiNZ
IP : 180.180.134.***
พี่ครับ แพทย์ มใพะเยานี่ รับคนที่จบ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิยาศาสตร์ มาใชาป๊ะครับหรือ ยังงัย ผมอยู๋ม.6 อยู๋พะเยาอยากเรียนแต่มันสมัครไม่ได้อ่าครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มารุต
IP : 118.175.29.***
ม.พะเยามีวิทยาฐานะเท่า ม.เนเรศวร ใช้ไหมครับ

แล้วสาธารณสุขจบแล้วมีงานทำเลยใช้ป่าวครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย l*u*k
IP : 61.7.235.***
กรอกข้อมูลผิดแก้ไขยังไงคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ธนิท
IP : 118.173.142.***
ถ้าเป็นนักเรียน ม.6 อยู่ที่เชียงใหม่ ต้องการสอบเข้าคณะแพทย์ มีสิทธิเลือกสอบเข้าโครงการนิสิตแพทย์ โครงการแพทยศาสตร์บัณฑิตแนวใหม่ และสอบคัดเลือกส่วนกลางแบบแรกด้วยใช่หรือไม่? และโครงการแพทย์ที่กล่าวถึง 2 แบบมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? /ธนิท soi_thanith@yahoo.com
ลบ แจ้งลบ
โดย ผู้บูชาเทพีอโพไดร์
IP : 180.183.199.***
เวบนี้ติวฟรีนะจ๊ะ
http://www.clickforclever.com/?id=mqpc9h201107231124
ลบ แจ้งลบ
โดย ผู้บูชาเทพีอโพไดร์
IP : 180.183.199.***
ติวได้ที่เวบนี้ฟรี
http://www.clickforclever.com/?id=mqpc9h201107231124
ลบ แจ้งลบ
โดย ผู้บูชาเทพีอโพไดร์
IP : 180.183.199.***
ติวได้ที่เวบนี้ฟรี
http://www.clickforclever.com/?id=mqpc9h201107231124

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH370 , เครื่องบินตก  , ประกาศผลเภสัช ม.ศิลปากร , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , วันโกหก , April fool's day , วันจักรี , วันเลิกทาส , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ.Admission 57 , วันคุ้มครองโลก

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57โทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH370 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , เภสัช ม.ศิลปากร , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , April fool's dayวันออมสินวันข้าราชการพลเรือนวันจักรีวันอนุรักษ์มรดกไทย , วันเลิกทาส , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57

เรื่องมาใหม่