รับตรงม.พะเยา ปี55 หลายโครงการ ฉบับปรับปรุง!

ลบ แก้ไข

<span style="font-size: 14px"><strong><u><img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20110803173213.jpg" /><br /> <br /> รับตรงม.พะเยา ประจำปีการศึกษา </u></strong><strong><u>2555 </u></strong><strong><u>หลายโครงการ</u></strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มาแล้วค่ะโครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งประกาศนี้เป็นประกาศฉบับล่าสุดอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย 5 โครงการดังนี้ค่ะ<br /> 1.โครงการนักเรียนเรียนดี รับหลายคณะ รับจำนวน4,205 คน<br /> 2.โควตาทั่วประเทศ รับหลายคณะเช่นกัน รับจำนวน 4,354 คน<br /> 3.โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต รับจำนวน 8 คน<br /> 4.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท---หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(แนวใหม่) รับจำนวน 15 คนและ<br /> 5.โครงการผลิตนักวิศวกรไอที สำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 30 คน<br /> &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สำหรับวันเปิดรับสมัคร และรายละเอียดต่างๆ แต่ละโครงการจะไม่เหมือนกัน มาดูรายละเอียดกันค่ะ ....<br /> <br /> <span style="font-size: 18px"><strong><u><span style="background-color: #ee82ee">1.โครงการนักเรียนเรียนดี</span></u></strong></span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2555ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอนและพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 4,205 คน<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>การรับสมัครเข้าศึกษา</u></strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ <a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>ตั้งแต่วันที่ 4สิงหาคม &ndash; 23กันยายน2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง ติดรูปผู้สมัคร ตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200บาท ตามธนาคารที่กำหนด และส่งเอกสารการสมัคร พร้อมหลักฐานไปยัง<br /> <strong><em>มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า </em></strong><br /> <strong><em>ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา </em></strong><strong><em>56000</em></strong><br /> <em>ภายในวันที่ </em><em>23กันยายน 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)</em><br /> <strong><em>หมายเหตุ</em></strong><em>(วงเล็บมุมซอง </em><em>&ldquo;สมัครโครงการนักเรียนเรียนดี ปี 2555&rdquo;)</em><br /> &nbsp;<br /> <strong>ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร</strong><strong>/ สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ </strong>โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก ทั้งนี้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่23 &ndash; 25พฤศจิกายน2554 (<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน</u></strong><br /> 1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้<br /> 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 4 ภาคเรียน<br /> กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับผลการเรียนจากมากไปหาน้อย<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>วันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร</u></strong><strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)</strong><br /> วันที่26 &ndash; 28 กันยายน 2554<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์</u></strong><strong>(www.admission.up.ac.th)</strong><br /> วันที่7 ตุลาคม 2554<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา</u></strong><br /> วันที่15 ตุลาคม 2554<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา</u></strong><br /> วันที่15 ตุลาคม 2554<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา</u></strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> วันที่ 20ตุลาคม 2554<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ขึ้นทะเบียนขอสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา</u></strong><br /> ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามธนาคารที่กำหนดวันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2554<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: #0000ff"><strong><em>*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศการรับตรงโครงการเรียนดีม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ</em></strong></span></span><br /> <div> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></div> <span style="font-size: 14px">&nbsp;<br /> <br /> <span style="font-size: 18px"><strong><u><span style="background-color: #ffa500">2.โควตาทั่วประเทศ</span></u></strong></span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2555 ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น4,354 คน<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>การรับสมัครเข้าศึกษา</u></strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม &ndash; 3 ตุลาคม 2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร200 บาท ตามธนาคารที่กำหนด และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง<br /> <strong><em>มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า </em></strong><br /> <strong><em>ต</em></strong><strong><em>.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 </em></strong><br /> <em>ภายในวันที่</em><em>3 ตุลาคม 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)</em><br /> <strong><em>หมายเหตุ </em></strong><em>(วงเล็บมุมซอง &ldquo;สมัครโควตาทั่วประเทศ ปี 2555&rdquo;)</em><br /> &nbsp;<br /> <strong>ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร</strong><strong>/ สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ </strong>โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก ทั้งนี้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่23 &ndash; 25พฤศจิกายน2554 (<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน</u></strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ3 ส่วน ได้แก่<br /> 1) ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 4 ภาคเรียน มีค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 20<br /> 2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ำหนักตามสาขาวิชากำหนด<br /> 3) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) มีค่าน้ำหนักตามสาขาวิชากำหนดรวมกันแล้วนำค่านํ้าหนักคะแนนรวมทั้งสิ้นมาพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลำดับที่จากมากไปหาน้อย<br /> หมายเหตุ: ใช้ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) เดือนตุลาคม 2554<br /> <strong><u>ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร</u></strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> วันที่ 23 &ndash; 25พฤศจิกายน 2554<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์</u></strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> วันที่ 30พฤศจิกายน 2554<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>การตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา</u></strong><br /> จะแจ้งให้ทราบภายหลัง<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>วันสอบสัมภาษณ์</u></strong><br /> จะแจ้งให้ทราบภายหลัง<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (</u></strong><strong><u>www.admission.up.ac.th)</u></strong><br /> จะแจ้งให้ทราบภายหลัง<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ขึ้นทะเบียนขอสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</u></strong><br /> <strong><u>พร้อมชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนของสิทธิ์ตามธนาคารที่กำหนดวันที่</u></strong><br /> 9 - 16 มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา</u></strong><br /> วันที่20 มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: #0000ff"><strong><em>*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศการรับตรง โควตาทั่วประเทศม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ</em></strong></span></span><br /> <div> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></div> <span style="font-size: 14px">&nbsp;<br /> <span style="font-size: 18px"><strong><u><span style="background-color: #daa520">3.โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต</span></u></strong></span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียน 17จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่านแม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี<br /> &nbsp;&nbsp;<br /> <strong><u>จำนวนรับ</u></strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2555จำนวนทั้งสิ้น 15คน ดังนี้<br /> 1) โรงเรียนในเขต 8จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน จำนวน 8คน<br /> 2) โรงเรียนในเขต 17จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี จำนวน 7 คน<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>การรับสมัครเข้าศึกษา</u></strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ <a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>ตั้งแต่วันที่ 4สิงหาคม &ndash; 3ตุลาคม 2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท ตามธนาคารที่กำหนดและส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง<br /> <strong><em>มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า </em></strong><br /> <strong><em>ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 </em></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)</em><br /> <strong><em>หมายเหตุ</em></strong><em>(วงเล็บมุมซอง </em><em>&ldquo;สมัครนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2555&rdquo;)</em><br /> กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล</u></strong><br /> องค์ประกอบในการคัดเลือก คือ<br /> 1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5ภาคเรียน (GPA) 20%<br /> 2) ความถนัดทั่วไป (GAT) 20%<br /> 3) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 10%<br /> 4) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 30%<br /> 5) วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 20%<br /> ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครสอบ GAT PAT1และ PAT2ทาง <a href="http://www.niets.or.th">www.niets.or.th</a>ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>เกณฑ์การตัดสินผลการสอบคัดเลือก</u></strong><br /> ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 4ส่วน ได้แก่<br /> 1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5ภาคเรียน (GPA) มีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด<br /> 2) ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด<br /> 3) ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพที่กำหนด (PAT) โดยมีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด คือ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และPAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์<br /> 4) ผลการสอบจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)<br /> น้ำหนักตามที่กำหนด<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร</u></strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> วันที่14 &ndash; 16 ธันวาคม 2554<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์</u></strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> วันที่6 มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา</u></strong><br /> วันที่13 &ndash; 14 มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>สอบสัมภาษณ์</u></strong><br /> วันที่15 มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา</u></strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> วันที่20 มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</u></strong><strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)</strong><br /> วันที่28 มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขอสิทธิ์เข้าศึกษา</u></strong><br /> วันที่30 มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: #0000ff"><strong><em>*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศโครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิตม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ</em></strong></span></span><br /> <div> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></div> <span style="font-size: 14px">&nbsp;<br /> <br /> <span style="font-size: 18px"><strong><u><span style="background-color: #40e0d0">4.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท</span></u></strong></span>---หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(แนวใหม่)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2555จำนวนรับ15 คน<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>การรับสมัครเข้าศึกษา</u></strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4สิงหาคม &ndash; 3ตุลาคม 2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 1,000บาท ตามธนาคารที่กำหนด และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง<br /> <strong><em>มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า </em></strong><br /> <strong><em>ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา </em></strong><strong><em>56000</em></strong><br /> <em>ภายในวันที่ </em><em>3ตุลาคม 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)</em><br /> <strong><em>หมายเหตุ</em></strong><em>(วงเล็บมุมซอง </em><em>&ldquo;สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) ปี 2555&rdquo;)</em><br /> กรณีมีใบสมัครที่ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้หรือหมดสิทธิ์ในการสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครสอบให้<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล</u></strong><br /> <strong>องค์ประกอบในการคัดเลือก คือ</strong><br /> 1) ความถนัดทั่วไป (GAT) 30%<br /> 2) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 10%<br /> 3) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 30%<br /> 4) วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 30%<br /> หมายเหตุ ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครสอบ GAT PAT1และ PAT2ทาง www.niets.or.th ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดำเนินการสมัครสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ทาง <a href="http://www9.si.mahidol.ac.th">http://www9.si.mahidol.ac.th</a><br /> &nbsp;<br /> <strong><u>เกณฑ์การตัดสินผลการสอบคัดเลือก</u></strong><br /> ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 4ส่วน ได้แก่<br /> 1) ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด<br /> 2) ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพที่กำหนด (PAT) โดยมีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด คือ PAT 1ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และPAT 2ความถนัดทางวิทยาศาสตร์<br /> 3) ผลการสอบจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) นํ้าหนักตามที่กำหนดจากนั้นนำค่านํ้าหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อยและผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธ์ตรวจร่างกาย ทดสอบจิตเวช และสอบสัมภาษณ์<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร</u></strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> วันที่ 14 &ndash; 16ธันวาคม 2554<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์</u></strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> วันที่ 6มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา</u></strong><br /> วันที่ 13 &ndash; 14มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>สอบสัมภาษณ์</u></strong><br /> วันที่ 15มกราคม 2555<br /> <br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา</u></strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> วันที่ 20มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</u></strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> วันที่ 28มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา</u></strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> วันที่ 30 มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: #0000ff"><strong><em>*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ</em></strong></span></span><br /> <div> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span><br /> <span style="font-size: 14px">&nbsp;<br /> <span style="font-size: 18px"><strong><u><span style="background-color: #ffa07a">5.โครงการผลิตนักวิศวกรไอที สำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา</span></u></strong></span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการผลิตนักวิศวกรไอที สำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา2555 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนรับ 30 คน<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร</u></strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ช่างโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>การรับสมัครเข้าศึกษา</u></strong><br /> 1) สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ <a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>&nbsp;ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม &ndash; 3 ตุลาคม 2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามธนาคารที่กำหนด และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง<br /> <em><strong>มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า<br /> ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000</strong><br /> ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2554<br /> (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)<br /> <strong>หมายเหตุ </strong>(วงเล็บมุมซอง &ldquo;สมัครโครงการผลิตนักวิศวกรไอที ปีการศึกษา 2555&rdquo;)</em><br /> &nbsp;<br /> <strong>ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร</strong><br /> ตั้งแต่วันที่ 23&ndash; 25 พฤศจิกายน 2554 (<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน<br /> ค่าสมัคร<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน</u></strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 4 ภาคเรียนกรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับผลการเรียนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร</u></strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> วันที่23 &ndash; 25 พฤศจิกายน 2554<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์</u></strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> วันที่30 พฤศจิกายน 2554<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา</u></strong><br /> จะแจ้งให้ทราบภายหลัง<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>สอบสัมภาษณ์</u></strong><br /> จะแจ้งให้ทราบภายหลัง<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา</u></strong>(<a href="http://www.admission.up.ac.th">www.admission.up.ac.th</a>)<br /> จะแจ้งให้ทราบภายหลัง<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ตามธนาคารที่กำหนด</u></strong><br /> วันที่9-16 มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา</u></strong><br /> วันที่20 มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: #0000ff"><strong><em>*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศโครงการผลิตนักวิศวกรไอทีม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ</em></strong></span></span><br /> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></div> <span style="font-size: 14px">&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: #0000ff"><strong><span style="background-color: #add8e6">***สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง</span></strong></span><br /> <br /> <strong>หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์หลักการรับสมัคร </strong><strong><a href="http://www.up.ac.th/admission/">http://www.up.ac.th/admission/</a></strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</strong><br /> <strong>งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000</strong><br /> <strong>โทร 0-5446-6666 ต่อ 1020</strong><strong>,1027</strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (</strong><strong>ENN) 3 ส.ค. 54</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=655' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ส.ค. 54 10:55 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 139,591 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 139,591 ครั้ง ตอบ 12 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Poochompo
IP : 124.121.23.***
จะถามว่าโควตา 10% ที่สมัครกับโรงเรียน(ที่ไม่ใช่ 8 จังหวักภาคเหนือตอนบน)นะค่ะ จะประกาศผลวันไหนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Poochompo
IP : 124.121.23.***
อยากจะถามว่าโควตาโรงเรียน 10% ที่สมัครกับโรงเรียนที่ไม่ใช่ 8 จังหวัดภาดเหนือตอนบน จะประกาศรายชื่อวันไหนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย สวรรยา
IP : 223.205.92.***
คือ วันนี้เพิ่งรู้เรื่องโครงการ 10% อ่าค่ะ แต่ว่าโอนเงินโครงการโควต้าทั่วประเทศไปแล้วจะมีสิทธิสมัครได้ไม๊คะ ?
ถ้าจะยอมเสียค่าสมัครโควต้าทั่วประเทศไปเลย แล้วมาสมัครแบบ 10%
ช่วยตอบทีนะคะ ร้อนใจมากค่ะ ...
ลบ แจ้งลบ
โดย jeab
IP : 183.88.249.***
ถ้า สมัครโควต้าทั่วประเทศแล้ว ยังสมัคร โควต้าเรียนดี ได้อีกมั้ยค่ะ ตอบหน๋อยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ayeweb
IP : 202.12.97.***
แวะมาเยี่ยมครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย TaEJiiNZ
IP : 180.180.134.***
พี่ครับ แพทย์ มใพะเยานี่ รับคนที่จบ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิยาศาสตร์ มาใชาป๊ะครับหรือ ยังงัย ผมอยู๋ม.6 อยู๋พะเยาอยากเรียนแต่มันสมัครไม่ได้อ่าครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มารุต
IP : 118.175.29.***
ม.พะเยามีวิทยาฐานะเท่า ม.เนเรศวร ใช้ไหมครับ

แล้วสาธารณสุขจบแล้วมีงานทำเลยใช้ป่าวครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย l*u*k
IP : 61.7.235.***
กรอกข้อมูลผิดแก้ไขยังไงคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ธนิท
IP : 118.173.142.***
ถ้าเป็นนักเรียน ม.6 อยู่ที่เชียงใหม่ ต้องการสอบเข้าคณะแพทย์ มีสิทธิเลือกสอบเข้าโครงการนิสิตแพทย์ โครงการแพทยศาสตร์บัณฑิตแนวใหม่ และสอบคัดเลือกส่วนกลางแบบแรกด้วยใช่หรือไม่? และโครงการแพทย์ที่กล่าวถึง 2 แบบมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? /ธนิท soi_thanith@yahoo.com
ลบ แจ้งลบ
โดย ผู้บูชาเทพีอโพไดร์
IP : 180.183.199.***
เวบนี้ติวฟรีนะจ๊ะ
http://www.clickforclever.com/?id=mqpc9h201107231124
ลบ แจ้งลบ
โดย ผู้บูชาเทพีอโพไดร์
IP : 180.183.199.***
ติวได้ที่เวบนี้ฟรี
http://www.clickforclever.com/?id=mqpc9h201107231124
ลบ แจ้งลบ
โดย ผู้บูชาเทพีอโพไดร์
IP : 180.183.199.***
ติวได้ที่เวบนี้ฟรี
http://www.clickforclever.com/?id=mqpc9h201107231124

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง