60 ทุนรัฐบาลสวีเดนเรียนต่อปริญญาตรี-โท

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111226155834.jpg" /></p> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;<br /> <strong>&nbsp; รัฐบาลสวีเดนประกาศมอบทุนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพประจำปีศึกษา 2012 </strong>เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของสวีเดน&nbsp; โดยส่วนใหญ่เป็นทุนระดับปริญญาโท มีทุนระดับปริญญาตรีให้บางส่วน<br /> &nbsp;<br /> &nbsp; สำหรับนักศึกษาชาวไทยมีสิทธิสมัครขอทุนประเภท Category 2 ซึ่งมีทั้งหมด 60 ทุน<br /> ทุนนี้บริหารจัดการโดย Swedish Institute ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสวีเดน ที่มุ่งดำเนินการในการให้ความสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศสวีเดนกับชาติอื่นๆ ทั่วโลก<br /> &nbsp;<br /> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วัตถุประสงค์ของการให้ทุน</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มุ่งสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มพูนความสามารถพิเศษ โดยขึ้นอยู่กับบุคลากรของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้เรื่องของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอทุน จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัยของสวีเดนเป็นกรณีไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ไม่มีการจำกัดอายุผู้รับทุน จำนวนทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ทำให้การแข่งขันสมัครชิงทุนเป็นไปอย่างเข้มข้น และผู้ขอทุนจะต้องมีหนังสือตอบรับเข้าเรียนต่อจากมหาวิทยาลัยในสวีเดนแล้ว<br /> &nbsp;<br /> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สิทธิประโยชน์</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน (จ่ายให้มหาวิทยาลัยโดยตรง) และค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตต่างๆ ในสวีเดน มูลค่าทุนละ 8,000 โครนาสวีเดนต่อเดือน (ประมาณ 36,000 บาท อัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/โครนาสวีเดน)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เงินจำนวนนี้จะสามารถครอบคลุมค่าครองชีพของนักศึกษาในสวีเดน ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายให้สมาชิกในครอบครัว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ระยะเวลาการรับทุนเริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2012 (เปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมปี 2012) เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 2 เทอม อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสวีเดนได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางไปสวีเดนและกลับสู่ประเทศตนหลังจบการศึกษา ซึ่งเป็นเงินก้อนที่ได้รับเพียงครั้งเดียว โดยนักศึกษาจากประเทศไทยจะได้รับเงินมูลค่า 10,000 โครนาสวีเดน (ประมาณ 45,000 บาท)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้รับทุนจะได้รับสิทธิประกันคุณภาพจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของผู้รับทุนในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศสวีเดน<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เงื่อนไขในการสมัคร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ต้องไม่เคยพักอาศัยในประเทศสวีเดนอย่างน้อย 2 ปีก่อนสมัครขอรับทุน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ต้องไม่มีถิ่นพำนักถาวรและไม่มีใบอนุญาตทำงานในสวีเดน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ไม่เคยสมัครรับทุนนี้และไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยของสวีเดนมาก่อน ปัจจุบันไม่ได้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสถาบันต่างๆ ของสวีเดน<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขั้นตอนการสมัคร</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ก่อนสมัครขอรับทุน ผู้สนใจต้องติดต่อสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ในสวีเดนผ่านทางเว็บไซต์ www.unive