มทร.ธัญบุรี รับพนักงาน มหาวิทยาลัยฯ 25 อัตรา

ลบ แก้ไข

<img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20120518140041.jpg" /><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>&nbsp; &nbsp; รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 25 อัตรา </strong></span><br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาเอก<br /> สาขา Information Technology, Computer Science, Information Computer Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์หรือภูมิสถาปัตย์ หรือการวางผังเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก<br /> <br /> สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้านคหกรรมศาสตร์ หรือสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้านคหกรรมศาสตร์หรืองานประดิษฐ์ 1 อัตรา คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 3 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาการเงิน การบริหารการเงิน การวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน การเงินและการบัญชี การเงินระหว่างประเทศ วิศวกรรมทางการเงิน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม และสาขาระบบสารสนเทศทางบัญชี 1 อัตรา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาวิชาเครื่องหนัง/ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชางานอุตสาหกรรม 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท<br /> <br /> สาขาออกแบบแฟชั่น การออกแบบศิลปะสิ่งทอ การออกแบบภัสตราภรณ์ การออกแบบลวดลาย งามพิมพ์ งานย้อม 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านนาฏศิลป์ไทย (โขน-ละคร) หรือนาฏศิลป์สากล หรือดุริยางค์ไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้านศิลปศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้องในสาขานาฏศิลป์ หรือการแสดง หรือดุริยางค์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ศ.ม. หรือ สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หรือ ศศ.ม. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วุฒิ วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แขนงโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) บริหารธุรกิจ (สื่อสารการตลาด) เทคโนโลยีการศึกษา วารสารศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วุฒิ นศ.ม. หรือ ว.ม. หรือ ศศ.ม. สาขาการโฆษณา หรือ สื่อสารมวลชน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก นศ.ด. หรือ ปร.ด. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือ ค.ด. สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง<br /> <br /> <strong>&nbsp; &nbsp; พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 7 อัตรา </strong>ได้แก่ ตำแหน่งสถาปนิก<br /> 1 อัตรา สังกัดกองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานเลขานุการอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา สังกัดกองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา นักวิเทศสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 อัตรา<br /> <br /> <strong>ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</strong> สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี <a href="http://www.ped.rmutt.ac.th">http://www.ped.rmutt.ac.th</a>&nbsp;ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2555 หรือขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-549-4913-16, 02-549-4918 เวลา 08.30 - 15.30 (เว้นวันหยุดราชการ)</span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=3171' target='_blank'>มทร.ธัญบุรี รับพนักงาน มหาวิทยาลัยฯ 25 อัตรา</a><br />ที่มา <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</a>&nbsp;<a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 พ.ค. 55 14:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,642 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,642 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง