สทศ. เปิดทดสอบสมรรถนะครู ป.1 - ม.6 และบุคคลทั่วไป

ลบ แก้ไข

<img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20120528171835.jpg" /><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 16px;">สทศ.เปิดทดสอบสมรรถนะครู เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะครูอาจารย์ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้&nbsp; และเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน ส าหรับการรองรับนโยบายในการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)&nbsp; เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555<br /> <br /> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)&nbsp; ได้ดำเนินการให้บริการการทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553&nbsp; โดยมีครูและผู้สนใจสมัครเพื่อเข้าทำการทดสอบ&nbsp; และผ่านเกณฑ์การทดสอบ (ร้อยละ 60) เป็นจ านวนน้อย ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สทศ.<br /> จึงได้จัดทำโครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้&nbsp; โดยจะด าเนินการจัดการทดสอบ&nbsp; 3&nbsp; ครั้ง&nbsp; โดยมีรายละเอียดดังนี้<br /> <br /> <strong>1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ</strong><br /> <br /> ครูอาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6<br /> และผู้สนใจทั่วไป<br /> <br /> <strong>2. กำหนดการรับสมัครสอบ</strong><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.niets.or.th">http://www.niets.or.th</a><br /> ตามกำหนดการ </span><br /> <br /> &nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ สามารถสมัครสอบได้ทาง&nbsp;<a href="http://www.niets.or.th">http://www.niets.or.th</a> <strong>โดยครั้งที่ 1/2555</strong><br /> ลงทะเบียนรับสมัคร วันที่ 1-20 มิถุนายน 2555 ชำระเงินและเลือกจังหวัดที่จะไปสอบ วันที่ 1-21 มิถุนายน 2555 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และ สถานที่สอบ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 กำหนดการสอบ วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 และ<br /> ประกาศผลสอบ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>ครั้งที่ 2/2555 </strong>วันที่ 11-30 กรกฎาคม 2555 ชำระเงินและเลือกจังหวัดที่จะไปสอบ 11-31 กรกฎาคม 2555 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ วันที่ 7 สิงหาคม 2555 กำหนดการสอบ วันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศผลสอบวันที่ 24 สิงหาคม 2555<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> และครั้งที่ 3/2555 </strong>วันที่ 1-5 กันยายน 2555 ไม่เก็บค่าสมัครสอบสำหรับผู้สอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของการสอบครั้งที่ 1 และ 2 เท่านั้น โดยเลือกจังหวัดที่จะไปสอบวันที่ 1-5 กันยายน 2555 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ<br /> 10 กันยายน 2555 กำหนดการสอบ วันที่ 15 กันยายน 2555 และประกาศผลสอบ วันที่ 21 กันยายน 2555<br /> <br /> *หมายเหตุ.-&nbsp; กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*<br /> <br /> <strong>การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ</strong><br /> <br /> สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ&nbsp; ตั้งแต่เวลา&nbsp; 09.00&nbsp; น. ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบและปิดระบบการรับสมัครสอบ&nbsp; ในเวลา&nbsp; 23.59&nbsp; น. ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบการเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน&nbsp; ตั้งแต่เวลา&nbsp; 09.00&nbsp; น.&nbsp; ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน<br /> และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา&nbsp; 23.59&nbsp; น.&nbsp; ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน<br /> <br /> <strong>3. เงื่อนไขการสมัครสอบ</strong><br /> <br /> 3.1 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบในครั้งการสอบที่&nbsp; 1/2555&nbsp; หรือครั้งการสอบที่&nbsp; 2/2555&nbsp; ก็ได้ &nbsp;<br /> <br /> 3.2 การสอบครั้งที่ 3/2555&nbsp; เป็นการสอบสำหรับผู้ที่ สอบไม่ ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 ในการสอบครั้งที่ 1/2555&nbsp; หรือการสอบครั้งที่&nbsp; 2/2555&nbsp; เท่านั้น&nbsp; โดยการลงทะเบียนสมัครสอบในครั้งที่ 3/2555 จะไม่เสียค่าสมัครสอบ</span><br /> <br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>4.การชำระเงิน</strong><br /> <br /> 4.1 ค่าสมัครสอบ&nbsp; 200&nbsp; บาทต่อครั้งการสอบ<br /> <br /> <strong>5. สนามสอบ</strong><br /> <br /> สทศ. จะเปิดสนามสอบในจังหวัด<br /> <br /> 5.1 กรุงเทพมหานคร<br /> 5.2 เชียงใหม่<br /> 5.3 สงขลา<br /> 5.4 ขอนแก่น<br /> 5.5 สนามสอบในจังหวัดอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติม<br /> <br /> <strong>6. เกณฑ์คะแนน</strong><br /> <br /> ผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ&nbsp; 60&nbsp; และจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบัน&nbsp; โดยส่งทางไปรษณีย์หลังจากประกาศผลสอบ ในการสอบครั้งที่ 3/2555</span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=3302' target='_blank'>สทศ. เปิดทดสอบสมรรถนะครู ป.1 - ม.6 และบุคคลทั่วไป</a><br />ที่มา <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</a>&nbsp;<a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 พ.ค. 55 17:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,954 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,954 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่