รัฐบาลนิวซีแลนด์แจกทุน ป.โท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

ลบ แก้ไข

UploadImage

รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนเพื่อไปศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (Master’s Degree in Teaching English as Second Language : MTESOL) or (Post Graduate Diploma in Teaching English as Second Language) ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๔ ทุน

โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้กำหนดรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศนิวซีแลนด์จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ Victoria University of Wellington, University of Auckland, University of Waikato, Auckland University of Technology และ Massey University

รายละเอียดของทุน ประกอบด้วย
๑. ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือตรวจลงตราเข้าประเทศ
๓. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
๔. ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกถึงเพื่อการปรับตัว (An establishment allowances)
๕. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปและกลับ

ระยะเวลาการรับทุน
ระยะเวลาการรับทุนขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้รับทุน
๑. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

๒. ถือสัญชาติไทยและต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองปีก่อนการสมัคร

๓. เป็นครู/อาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐบาล

๔. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย ในสาขาที่เอื้อต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

๕. ไม่เคยได้รับสัญชาตินิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียและไม่มีคู่สมรสที่ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์หรือเป็นผู้พำนักถาวรในประเทศข้างต้น

๖. ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลใดๆ จากประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียในช่วงเวลา ๒๔ เดือนก่อนการสมัคร

๗. ไม่ใช่ผู้กำลังแสวงหาทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่

๘. ไม่เคยได้รับปริญญาบัตรในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือปริญญาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน

๙. สามารถรับทุนและเดินทางไปศึกษาต่อได้ในปีการศึกษาที่กำหนด

๑๐. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ในแบบวิชาการ (Academic) ในระดับ ๖.๕ ขึ้นไปในคะแนนรวม และมีคะแนนแยกตามแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า ๖  (หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่มหาวิทยาลัยที่สมัครกำหนด) โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๔ เดือน นับจนถึงวันที่สมัคร (อาจยื่นภายหลังได้แต่ต้องก่อนการสัมภาษณ์รอบที่ ๒ กับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์)

๑๑. ผู้สมัครจะต้องได้รับหนังสือตอบรับเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีเงื่อนไข (Offer of Placement)จากมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลนิวซีแลนด์กำหนดก่อนการปิดการรับสมัคร

หลักเกณฑ์ของผู้รับทุน
๑. ผู้สมัครต้องศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในเอกสารการรับทุนซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เว้นแต่จะมีหนังสืออนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของนิวซีแลนด์เท่านั้น

๒.  ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนในระดับที่เป็นที่น่าพึงพอใจตามเกณฑ์การประเมินผลที่ระบุโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของนิวซีแลนด์และมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาต่อ มิฉะนั้นอาจถูกยกเลิกการให้ทุน

๓. ผู้รับทุนจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศนิวซีแลนด์ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์

๔. รัฐบาลนิวซีแลนด์จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้รับทุนในระหว่างการรับทุนการศึกษา

๕. ผู้รับทุนไม่สามารถยื่นคำร้องขอสมัครเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรของนิวซีแลนด์หรือประเทศอื่นๆ ในระหว่างที่รับทุนการศึกษาหรือภายหลังจากที่จบการศึกษาแล้วสองปี

๖. ผู้รับทุนที่ศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จแล้วจะต้องเดินทางกลับประเทศไทย (พร้อมทั้งคู่สมรสและบุตร) และพำนักอยู่ในประเทศเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๒ ปี เพื่อนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปนั้นไปทำประโยชน์ให้แก่ประเทศ ทั้งนี้จะไม่สามารถยื่นคำร้องขอตรวจลงตราเพื่อพำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ได้ภายในระยะเวลา ๒ ปีหลังจากจบการศึกษาแล้ว

ขั้นตอนการรับสมัคร
๑. ผู้ประสงค์จะขอรับทุนต้องส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งใน ๕ แห่งที่กำหนดโดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครของมหาวิทยาลัยนั้นๆ (อาจสมัครมากกว่าหนึ่งมหาวิทยาลัยได้) และทำการกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์พร้อมทั้งส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการสมัครไปยังมหาวิทยาลัยนั้นๆ ด้วยตนเอง (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.bic.moe.go.th)

๒. เมื่อได้รับหนังสือตอบรับเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัยแล้ว (Offer of Placement ) ขอให้ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา NEW ZEALAND ASEAN SCHOLARS AWARDS ฉบับของกระทรวงศึกษาธิการ จากเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th แล้วทำการกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย และจัดส่งทางโทรสารมาที่หมายเลข ๐๒ ๒๘๑ ๐๙๕๓ หรือนำส่งด้วยตัวเองที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนขั้นต้นในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ และจะทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีสิทธิ์รับทุนขั้นต้นในที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

๔. ผู้สมัครรับทุนที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในรอบที่ ๒ กับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเพื่อคัดเลือกหาผู้เหมาะสมที่จะได้รับทุนจริงจำนวน ๔ คน ต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร
๑. สำเนาสูติบัตร (ภาษาอังกฤษ)
๒. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ถ้ามี
๓. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง
๔. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)
๕. สำเนาใบปริญญาบัตร (ภาษาอังกฤษ)
๖. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
๗. เอกสารประวัติย่อ (Curriculum Vitae) ที่ระบุประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานโดยย่อ (ภาษาอังกฤษ)
๘. หนังสือแนะนำและรับรองความประพฤติของผู้รับทุนที่ออกอย่างเป็นทางการ จำนวน ๓ ฉบับ โดยผู้รับรองควรเป็นหัวหน้างานปัจจุบันหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (ภาษาอังกฤษ) หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน ๒๔ เดือนก่อนการสมัคร
๙. สำเนาหนังสือตอบรับเข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข (Offer of Placement) จากมหาวิทยาลัยที่กำหนดข้างต้น
๑๐. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (ในแบบวิชาการ) ที่มีผลคะแนนตามที่ระบุข้างต้นและต้องมีอายุไม่เกิน ๒๔ เดือน ก่อนการสมัคร (ถ้ามี)
๑๑. ความเรียงภาษาอังกฤษที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คำ โดยให้เขียนในหัวข้อทักษะความรู้ที่คาดหวังจากการได้รับทุนและการนำความรู้ที่ได้มาใช้ประกอบและส่งเสริมการทำงานและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียด ( word )
- หลักเกณฑ์การรับสมัคร ( pdf )
- รายชื่อผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ (word )

- ใบสมัครกระทรวงศึกษาธิการ ( word )
- ใบสมัครของรัฐบาลนิวซีแลนด์ ( pdf )
- หลักเกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ แห่ง ( excel )
- ใบสมัคมหาวิทยาลัย AUT ( pdf )
- ใบสมัครมหาวิทยาลัย Massey ( pdf )
- ใบสมัครมหาิวิทยาลัย Auckland (www.auckland.ac.nz)
- 
ใบสมัครมหาวิทยาลัย Victoria ( pdf )
- ใบสมัครมหาวิทยาลัย Waikato ( pdf )


หมายเหตุ
ในกรณีที่เป็นผู้สมรสแล้ว ผู้รับทุนสามารถพาคู่สมรสติดตามไปอาศัยอยู่ด้วยได้หรืออาจะทำงานในระหว่างอาศัยอยู่ด้วยได้ (แต่จำกัดระยะเวลาในช่วงที่รับทุนเท่านั้น) โดยให้ขอตรวจลงตราเข้าประเทศนิวซีแลนด์ในแบบ Working Visa

------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๗ – ๑๑๘
หรือที่เว็บไซด์ www.bic.moe.go.th
e-mail : bic@moe.go.th
หรือสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ติดต่อคุณจุฑาทิพ ศุภสวัสดิ์กุล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔ ๒๕๓๐ ต่อ ๒๗
e-mail: juthathip.subhaswasdikul@mfat.govt.nz
 โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 มิ.ย. 55 09:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,724 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,724 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่

เรื่องมาใหม่