รับสมัคร ป.โท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ลบ แก้ไข


 

รับสมัคร ป.โท  วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

UploadImage  ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา  วิทยาลัยการจัดการ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555
 

 
 
 

 ด้วยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้ กาหนดการ
1.1 การรับสมัคร
1.1.1 จาหน่ายใบสมัคร อาทิตย์ ที่8 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
1.1.2 รับสมัครสอบคัดเลือก (รอบที่ 1) จันทร์ ที่9 กรกฎาคม –เสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2555
1.1.3 สอบคัดเลือก
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
อาทิตย์ ที่5 สิงหาคม 2555
เวลา09.00 – 11.00 น.
เวลา11.00 -13.00 น.
1.1.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พุธ ที่8 สิงหาคม 2555
1.1.5 รายงานตัวและชาระเงินค่าลงทะเบียน พุธ ที่8 สิงหาคม – เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2555
1.2 เปิดภาคเรียน
1.2.1 กลุ่มเรียนภาคค่า 1 ตุลาคม 2555
1.2.2 กลุ่มเรียนวันเสาร์ -อาทิตย์ 6 ตุลาคม 2555
ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก
1. ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรปริญญาโท
M.B.A. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.A. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอก การเงินการธนาคาร (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
การสื่อสารการตลาด M.Ed. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
การจัดการพลังงานทดแทน (การบริหารการศึกษา)
การจัดการธุรกิจสุขภาพ
การจัดการธุรกิจ
การตลาด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
           
 
หลักสูตรปริญญาโท(ปริญญาโทใบที่ 2)
M.A. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต M.Ed. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) (การบริหารการศึกษา)
กลุ่มเรียน
กลุ่มภาษาไทย: ทุกวิชาสอนเป็นภาษาไทย ยกเว้น วิชาภาษาอังกฤษ
หลักฐานในการสมัครสอบ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุดพร้อมลงนามรับรอง
2. สาเนาใบปริญญาบัตร
หรือ หนังสือรับรอง กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร
1 ชุดพร้อมลงนามรับรอง
3. สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 1 ชุดพร้อมลงนามรับรอง
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง 3 รูป
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ชุดพร้อมลงนามรับรอง
สถานที่รับสมัคร สถานที่สอบคัดเลือก และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่53 อาคารศิวาเทล ชั