ม.พายัพ รับตรง เรียนต่อป.ตรี เทอม 2

ลบ แก้ไข

UploadImage

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เมื่อปีการศึกษา 2554
ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555โดยการรับตรง หรือย้ายโอนสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยพายัพ หรือย้ายโอนจากมหาวิทยาลัยอื่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้


สมัครทางอีเมล์ หรือสมัครทางไปรษณีย์

1 สิงหาคม - 12 ตุลาคม 55

สมัครด้วยตนเอง

1 สิงหาคม - 19 ตุลาคม 55  

เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ศูนย์รับนักศึกษา ชั้นล่าง อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 ภาษาอังกฤษ
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 นิติศาสตร์
 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
 จิตวิทยา
 นิเทศศาสตร์
 เศรษฐศาสตร์
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 การตลาด
 การจัดการ
 การจัดการโรงแรม
 ระบบสารสนเทศ
 การบัญชี
 การเงินและการธนาคาร
 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ยกเว้น สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, ดุริยางคศาสตร์, คริสตศาสนศาสตร์, ภาษาและวัฒนธรรมจีน, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปวส.2 หรือเทียบเท่า กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 4 ปี เทียบโอนโดยในระเบียนการศึกษา (ปพ1.) ต้องระบุวันสำเร็จหลักสูตร ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ( วันที่ 22 ตุลาคม 2555)

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ

คุณสมบัติเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

- มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- ผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

รายละเอียดอื่น ๆ
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ก.ค. 55 09:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,640 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,640 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง