กำหนดการ รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 56

ลบ แก้ไข

UploadImage

กำหนดการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท)

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๔ แห่ง  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลำดับ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม
๙ก.ค. – ๓๐ ก.ย.๕๕ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
·        เว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·        วิทยุจุฬา รายการ Open House on Air
·        จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา
๑๕ ส.ค. – ๓๐ ก.ย.๕๕ รับสมัครทางออนไลน์  โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013 เข้า Menu มหิดลชนบท
·        ให้ผู้สมัครคีย์ข้อมูลออนไลน์  และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน โดยนำไปชำระเงิน
ค่าสมัคร ๗๐๐ บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ
ธนาคารทหารไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ
·        ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร  และจัดส่งพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ 
ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๕ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
·        เก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการสมัครออนไลน์ไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบให้ใช้รหัสผ่านเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ (หากลืมรหัสผ่านจะสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไม่ได้)
๑ พ.ย. – ๒๓ พ.ย.๕๕ ประกาศสนามสอบและที่นั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินและส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·        ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครเพื่อสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร
·        ผู้สมัครที่ไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๒๔ พ.ย.๕๕ สอบข้อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท  ต้องเข้าสอบทุกวิชา
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.   ฉบับที่ ๑ เคมี และ ฟิสิกส์(รวม ๒ ชม.)
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.   ฉบับที่ ๒ คณิตศาสตร์ (๑ ชม.)
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.   ฉบับที่ ๓ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษากับความรู้ทั่วไป (รวม ๒ ชม.)
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.   ฉบับที่ ๔ ชีววิทยา (๑ ชม.)
·        ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในการเข้าสอบทุกวิชา
หากไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
สนามสอบโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
·        จ.นครปฐม  : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
·        จ.นครสวรรค์ :  รร.นครสวรรค์
·        จ.นครราชสีมา : รร.สุรนารีวิทยา 
·        จ.นครศรีธรรมราช : ศูนย์แพทยศาสตร์ รพม.นครศรีธรรมราช  
๑๓ ธ.ค.๕๕ ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ