กำหนดการ รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 56

ลบ แก้ไข

UploadImage

กำหนดการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท)

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๔ แห่ง  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลำดับ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม
๙ก.ค. – ๓๐ ก.ย.๕๕ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
·        เว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·        วิทยุจุฬา รายการ Open House on Air
·        จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา
๑๕ ส.ค. – ๓๐ ก.ย.๕๕ รับสมัครทางออนไลน์  โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013 เข้า Menu มหิดลชนบท
·        ให้ผู้สมัครคีย์ข้อมูลออนไลน์  และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน โดยนำไปชำระเงิน
ค่าสมัคร ๗๐๐ บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ
ธนาคารทหารไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ
·        ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร  และจัดส่งพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ 
ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๕ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
·        เก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการสมัครออนไลน์ไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบให้ใช้รหัสผ่านเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ (หากลืมรหัสผ่านจะสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไม่ได้)
๑ พ.ย. – ๒๓ พ.ย.๕๕ ประกาศสนามสอบและที่นั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินและส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·        ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครเพื่อสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร
·        ผู้สมัครที่ไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๒๔ พ.ย.๕๕ สอบข้อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท  ต้องเข้าสอบทุกวิชา
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.   ฉบับที่ ๑ เคมี และ ฟิสิกส์(รวม ๒ ชม.)
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.   ฉบับที่ ๒ คณิตศาสตร์ (๑ ชม.)
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.   ฉบับที่ ๓ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษากับความรู้ทั่วไป (รวม ๒ ชม.)
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.   ฉบับที่ ๔ ชีววิทยา (๑ ชม.)
·        ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในการเข้าสอบทุกวิชา
หากไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
สนามสอบโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
·        จ.นครปฐม  : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
·        จ.นครสวรรค์ :  รร.นครสวรรค์
·        จ.นครราชสีมา : รร.สุรนารีวิทยา 
·        จ.นครศรีธรรมราช : ศูนย์แพทยศาสตร์ รพม.นครศรีธรรมราช  
๑๓ ธ.ค.๕๕ ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·          มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร ส่งเอกสาร และคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
๑๓-๑๖ ธ.ค.๕๕ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบฯ ไปยังศูนย์แพทย์ที่สมัคร
๑๗-๓๐ ธ.ค.๕๕ กิจกรรมกลุ่ม ณ ศูนย์แพทย์ที่สมัคร
 
ลำดับ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม
๑๗-๓๐ ธ.ค.๕๕ สอบสัมภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/ศูนย์แพทย์ที่สมัคร
๘ ม.ค.๕๖ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทางเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/quota2013
๑๐ ๙-๑๘ ม.ค.๕๖ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่  และลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·           กรอกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (E-Profile) หากไม่กรอกข้อมูลระเบียนประวัติฯ นักศึกษาจะไม่ได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษา  และไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  ในวันที่ ๒๙-๓๐ พ.ค.๕๖ ได้
·           ลงทะเบียนเรียนออนไลน์โดยดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงิน (Invoice) ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารทหารไทย  หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑ (ตัวจริง) ๑๔ม.ค.๕๖
(สำรอง) ๑๕-๑๖ ม.ค.๕๖
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว  และทำสัญญาการเป็นนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท  ณ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/ศูนย์แพทย์ที่สมัคร
ผู้ทำสัญญาเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ สถาบันแห่งใดแห่งหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิ์ทำสัญญาซ้ำซ้อนเพื่อเข้าศึกษากับสถาบันอื่นในภายหลัง สัญญาที่ทำครั้งหลังนับเป็นสัญญาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ยกเว้นคู่สัญญายินยอมตกลงยกเลิกสัญญาเดิม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาตามความเหมาะสม
๑๒ ๘ เม.ย.๕๖ นักเรียนส่งหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายพร้อม GPA (๖ ภาคการศึกษา) ไปยังคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  หากส่งไม่ทันตามกำหนดให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ก่อนวันที่ ๘ เม.ย.๕๖  และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที
หมายเหตุ ผู้ที่จบการศึกษาที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด  จะหมดสิทธิ์เข้าศึกษา 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมที่ชำระไว้ให้
๑๓ ๒๙-๓๐ พ.ค.๕๖ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว  ให้ไปขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๑๔ ๓๑ พ.ค.๕๖ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๑๕ ๓ มิ.ย.๕๖ เปิดภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 

ที่มา : http://www.mahidol.ac.th/muthai/_popup/qta-56-22-7-55/index.html

 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ก.ค. 55 13:41 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,240 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,240 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง