มจธ.รับสมัครทุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

ลบ แก้ไข

UploadImage

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครทุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2555 (รอบสอง)

        ทุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นทุนการศึกษาที่บริษัท มูลนิธิและบุคคลทั่วไปบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีจำนวนเงินทุนการศึกษาตั้งแต่ 4,000 – 25,000 บาท มหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ทุนการศึกษาที่เหมาะสมต่อไป

คุณสมบัติของนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณาให้ทุนการศึกษา

1.    เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.    ไม่มีบิดาและ/หรือมารดา หรือบิดามารดาและผู้ปกครองมีฐานะยากจน

3.    ไม่มีแหล่งเงินค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการศึกษาที่แน่นอนและเพียงพอ อันเป็น

        อุปสรรคต่อการศึกษา


4.    ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา

5.    มีความสามารถทางการศึกษาอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตาม
       หลักสูตร

6.    มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

7.    มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
       มหาวิทยาลัย

8.    ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง และไม่ต้องโทษทางกฎหมาย

9.    ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนอื่นๆ ในขณะสมัคร ยกเว้นทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล และทุนเพชรพระจอมเกล้า

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1.    ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอย่างเคร่งครัด

2.    ต้องเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้

2.1    เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย    4    กุมภาพันธ์

2.2    เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทย    18    สิงหาคม

2.3    เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    1    ตุลาคม

2.4    ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคม อย่างน้อย 1 กิจกรรม
    หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ นักศึกษาจะต้องคืนเงินทุนการศึกษา

ขั้นตอนและระยะเวลาการรับสมัคร

1.    Download แบบฟอร์มแบบคำขอรับทุนการศึกษา (แบบ ทกศ. 031)
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือแสดงความคิดเห็นของอนุกรรมการทุนประจำภาควิชา และหนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง
(แบบ ทกศ. 032) ที่ http://www.kmutt.ac.th/financialaid/node/download

2.     กรอกรายละเอียดในแบบคำขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน ชัดเจน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอนุกรรมการทุนประจำภาควิชาแสดงความเห็น และจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

3.    ส่งแบบคำขอรับทุนการศึกษาและเอกสารประกอบ พร้อมรับการสัมภาษณ์ที่งานทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ได้ทุกวัน
จันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภายในวันที่     
ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น.

 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.ค. 55 10:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,568 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,568 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง