จุฬาฯ รับเรียนต่อปริญญาโท ภาคปลาย เริ่ม 1 ส.ค.นี้

ลบ แก้ไข

UploadImage

   หลักสูตรปริญญาโทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นอย่างมาก อีกทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทที่น่าเชื่อถือมากที่สุดของประเทศ 2 ปีซ้อน (ปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551) และมีผู้ร่วมสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ อีกทั้งในแต่ละหลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง และมีความรู้ความสามารถสูง มีเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนต่างๆที่ทันสมัย และมีโครงการ งานวิจัยต่างๆ ให้นิสิตได้ศึกษาและค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมอย่างครบครัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และยังมีโครงการแลกเปลี่ยนร่วมกับต่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโททั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทมากขึ้น

สำหรับวิธีการรับสมัครในหลักสูตรปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้


หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาไทย
หรือโทร.  02-218-3501
หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ
หรือโทร.  02-218-3501

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ 
http://www.atc.chula.ac.th/  หรือโทร.  02-218-3717

และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่
http://www.grad.chula.ac.th/Edu_Service/news.php หรือโทร.  02-218-3501

กรอกข้อมูลใบสมัคร  ONLINE  ได้ที่  http://www.grad.chula.ac.th  
(เมนู : การเข้าศึกษา เลือก  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา )  

และสามารถสืบค้นข้อมูลหรือ Download  หนังสือคู่มือการรับสมัครเพื่อ ประกอบการรับสมัคร ได้จาก http://www.grad.chula.ac.th  
(เมนู :การเข้าศึกษา  เลือก สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร) 

เปิดรับสมัครวันที่  1  ถึง  วันที่  31 สิงหาคม 2555

กำหนดการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2555

 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.ค. 55 16:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,856 ครั้ง