จุฬาฯ เปิดคัดมอบทุนคนเก่งกีฬาเรียนต่อปริญญาโท

ลบ แก้ไข

UploadImage

   บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับชาติหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยจัดสรรงบประมาณในลักษณะทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ซึ่งกำหนดรายละเอียดการรับสมัครทุน ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน

1.1 เป็นผู้มีสถานภาพนิสิตปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต้องลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

1.2 ต้องมีความสามารถและผลงานด้านกีฬาในรอบปีการศึกษาก่อนการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาในข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

1.2.1 เข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย เยาวชนทีมชาติไทย และนักเรียนไทย

1.2.2 เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

1.2.3 เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

1.2.4 เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

1.3 ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิต

2. หลักฐานประกอบการสมัคร

2.1 ใบสมัครขอรับทุน

2.2 ใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี/โท

2.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วติดใบสมัคร 1 รูป

2.4 ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด

2.5 ใบรับรองความสามารถทางกีฬา

3. ผู้มีสิทธิ์รับทุน

3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1

3.2 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ได้รับทุน

4. เงินทุนและระยะเวลาการรับทุน

จัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง ในอัตรานิสิตชาวไทย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา) ดังนี้

4.1 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต) เป็นเวลา 5 ปี

4.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(สำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต) เป็นเวลา 3 ปี

4.3 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นเวลา 2 ปี

นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแบบตรีภาค ระยะเวลาในการรับทุนจะจ่ายตามระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษา ที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ หากผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาก่อนครบระยะเวลาการรับทุน จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับทุน

5. การพิจารณา

5.1 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครขอรับทุนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ

คณะเสนอชื่อเพื่อขอรับทุนโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตเท่านั้น

5.2 คณะส่งใบสมัครนิสิตผู้สมัครขอรับทุนให้สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิต ภาคการศึกษาปลาย ภายในวันที่ 10 กันยายน 2555

5.3 สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ส่งรายชื่อนิสิตผู้สมัครขอรับทุนในภาคการศึกษาต้น ให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ภายในภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2555

5.4 การคัดเลือกผู้ได้รับทุนเป็นสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

5.5 บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภาคการภาคการศึกษาปลาย ภายในเดือนตุลาคม 2555

กำหนดการรับสมัคร

ภาคการศึกษาปลาย สมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2555

ส่งใบสมัครได้ที่คณะ/วิทยาลัย/สหสาขาวิชา และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
โทร 02-218-3502 - 5
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.ค. 55 16:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,298 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,298 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง