แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

ลบ แก้ไข

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เก็งข้อสอบวิชาการศึกษา 

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เก็งข้อสอบวิชาการศึกษา รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยเพื่อเป็นแนวทางในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

๑) ความหมายของการศึกษาตม พรบ.กศ.2542 หมายถึงข้อใด

ก. การอบรมสั่งสอนให้เกิด ความเจริญงอกงาม
ข. การเห็นตนเองเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
ค. การพัฒนามนุษย์โดยส่งเสริมให้มีความเจริญงอกงามอย่างเป็นอิสระ
ง. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม

 

๒) หลักสูตร ครอบคลุมชีวิตประจำวันครู ไม่เป็นผู้ออกคำสั่ง ทำหน้าที่ในการแนะแนวทางให้แก่ผู้เรียนผู้เรียนจะต้องมีอิสระในการเลือก ตัดสินใจ โรงเรียน ทำหน้าที่เป็นแบบจำลองสังคม การสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child centered)สอดคล้องกับปรัชญาในข้อใด

ก. ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม
ข. ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม
ค. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม
ง. ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม

 

๓) ลักษณะของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือข้อใด

ก. หลักสูตรอิงวิชาการ
ข. หลักสูตรอิงคุณภาพ
ค. หลักสูตรอิงมาตรฐาน
ง. หลักสูตรอิงสาระการเรียนรู้

 

๔) “เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ประชาชนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ”ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องในข้อใด

ก. หลักการของหลักสูตร

ข. จุดหมายของหลักสูตร

ค. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๕) ข้อใดคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้งหมด

ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้

ข. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา และมี จิตสาธารณะ

ค. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

ง. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและ มีจิตสาธารณะ

 

๖) รายวิชาประวัติศาสตร์ กำหนดให้จัดเพิ่มเติมเป็นพิเศษข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ข. จัดเป็นรายวิชาบังคับในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ค. จัดเป็นรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ง. จัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะ

 

๗) ข้อใด ไม่ใช่ จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ก. จุดหมายมี 5 ข้อ

ข. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน

ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย

ง. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้ เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต

 

๘) ข้อใดเกี่ยวข้องกับ “รายวิชาเพิ่มเติม”

ก. มีมาตรฐาน การเรียนรู้ เป็นเป้าหมาย ในการพัฒนาผู้เรียน

ข. มีตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน

ค. มีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน

ง. มีผลการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน

 

๙) ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก. กิจกรรมแนะแนว

ข. กิจกรรมนักเรียน

ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ง. กิจกรรมพิเศษ

๑๐) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานตามข้อใด

ก. ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน

ข. ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ค. ประเมินเพื่อตีคุณค่า

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

๑๑) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบ่งออกเป็นกี่ระดับ

ก. 2 ระดับ

ข. 3 ระดับ

ค. 4 ระดับ

ง. 5 ระดับ

๑๒) ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ก. การประเมินระดับชั้นเรียน

ข. การประเมินระดับสถานศึกษา

ค. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ง. ถูกทุกข้อ

๑๓) ข้อใดไม่เป็นเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนระดับประถมศึกษา

ก. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

ข. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

ค. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

ง. เป็นเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนระดับประถมศึกษาทุกข้อ

๑๔) ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนได้ ตามข้อใด

ก. ระบบตัวเลข

ข. ระบบตัวอักษร

ค. ระบบร้อยละ

ง. ถูกทุกข้อ

๑๕) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินตามข้อใด

ก. ดีเยี่ยม ดี และผ่าน

ข. ดีเยี่ยม ดี และปรับปรุง

ค. ดีเยี่ยม ดี และพอใช้

ง. ผ่าน และ ไม่ผ่าน

๑๖) ข้อใดเป็นเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา

ก. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/

กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนด

ข. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา

กำหนด

ค. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด

วิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด

ง. ถูกทุกข้อ

๑๗) เอกสารหลักฐานการศึกษาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 2 ประเภท คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน

และประกาศนียบัตร

ข. 2 ประเภท คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน

และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

ค. 2 ประเภท คือ ประกาศนียบัตรและแบบ

รายงานผู้สำเร็จการศึกษา

ง. 2 ประเภท คือ เอกสารหลักบานการศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด

 

๑๘) ลักษณะเด่นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ข้อใดกล่าวผิด

ก. เรียนรู้จากสภาพจริง

ข. สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ค. ฝึกกระบวนการกลุ่ม

ง. ทันสมัยก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่

 

๑๙)ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ก. ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์

ข. ผู้เรียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ค. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ง. ถูกทุกข้อ

๒๐) การปฏิรูปการเรียนรู้ตาม พรบ. การศึกษา 42 ข้อใดกล่าวผิด

ก. เน้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

ข. ครูต้องจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้

ค. ให้ความสำคัญการเรียนรู้มากกว่าการสอน

ง. ให้อิสระผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามลำพัง

 

๒๑)“ แนวคิดของเพียเจต์” สอดคล้องกับการเรียนรู้ข้อใด

ก. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้

ค. การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

ง. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยหมวก 6 ใบ

๒๒)การเรียนรู้แบบโครงงานสอดคล้องกับข้อใด

ก. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้

ค. การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

ง. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยหมวก 6 ใบ

 

๒๓)ปัญหาที่นำมาใช้ในบทเรียนมาจากแหล่งใดสำคัญที่สุด

ก. ภาพเหตุการณ์

ข. การเล่าเรื่อง

ค. ข่าวเหตุการณ์

ง. ชีวิตประจำวัน

 

๒๔) สมมติฐานสอดคล้องกับข้อใด

ก. สิ่งที่ต้องการแก้ไข

ข. แนวทางในการแก้ปัญหา

ค. การเดาคำตอบล่วงหน้า

ง. คุณลักษณะของสิ่งที่ศึกษา

 

๒๕) การเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบสอดคล้องกับข้อใด

ก. การเรียนรู้ด้วยการใช้คำถาม

ข. การเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหา

ค. การเรียนรู้แบบโครงงาน

ง. การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

๒๖)หมวกสีขาว เปรียบเทียบกับการคิดในข้อใด

ก. ข้อมูล ตัวเลข ข้อเท็จจริง

ข. ความรู้สึก อารมณ์ ความประทับใจ

ค. เหตุผล ความเหมาะสม

ง. คิดทางบวก การยอมรับ

 

๒๗) บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลองคือใคร

ก. สกินเนอร์

ข. วิลเลี่ยม วุ้นท์

ค. ฟาฟลอฟ

ง. ธอร์นไดค์

 

๒๘)Sigmund Freud อยู่ในกลุ่มนักจิตวิทยาใด

ก. โครงสร้างจิต

ข. หน้าที่จิต

ค.จิตวิเคราะห์

ง. พฤติกรรมนิยม

 

๒๙) Learning by doing เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาใด

ก. Rogers

ข. Maslow

ค. John Dewey

ง. Freud

 

๓๐)ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพ คือนักจิตวิทยาในข้อใด

ก. รุสโซ

ข. ฟรอยด์

ค. ธอร์นไดค์

ง. สกินเนอร์

 

๓๑)มนุษย์ทุกคนเกิดมาเปรียบเสมือนผ้าขาวเป็นแนวคิดของผู้ใด

ก. รุสโซ

ข. เพียเจท์

ค. สกินเนอร์

ง. ฟฟาฟลอฟ

 

๓๒)นวัตกรรม หมายถึงข้อใด

ก. การทำสิ่งใหม่

ข. สิ่งใหม่ๆที่ทำขึ้น

ค. ทำใหม่,เปลี่ยนแปลงโดยนำสิ่งใหม่เข้ามา

ง. ถูกทุกข้อ

 

๓๓) ข้อใดไม่ใช่แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม

ก. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ข. ประหยัดเวลาและแรงงาน

ค. บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา

ง. นวัตกรรมต้องใหม่ทั้งหมด

 

๓๔)ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการศึกษาข้อใดสำคัญที่สุด

ก. เกิดแรงจูงใจในการเรียน

ข. ประหยัดเวลาในการเรียน

ค. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

ง. ช่วยแก้ปัญหาการเรียนช้าของนักเรียน

 

๓๕)“การสอนแบบโครงงาน”เป็นสื่อประเภทใด

ก. วัสดุ

ข. อุปกรณ์

ค. เทคนิควิธีการ

ง. สื่อคอมพิวเตอร์

 

๓๖) จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร

ก. เพื่อสร้างผลงานวิชาการของครู

ข. เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ค. เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียน

ง. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะแก้ปัญหาการเรียน

การสอนในชั้นเรียน

 

๓๗) ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการวิจัยในชั้นเรียนคือข้อใด

ก. การกำหนดปัญหาในการวิจัยชัดเจน

ข. กระบวนการพัฒนาหรือผลิตนวัตกรรม

ค. การนำสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล

ง. การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องหลากหลาย

 

๓๘)ตัวแปรอิสระของการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ข้อใด

 

 

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบ,บรรจุครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย

ขอบคุณ http://www.krupuchoi.com/

 

ขอขอบคุณที่มา http://forum.02dual.com

 

 loading...


โดย eduzones exam ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 พ.ค. 55 11:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,499 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,499 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย โมจิโมจิ โออิชิ
IP : 113.53.140.***
ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง