เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo EduzonesExpo2009
EduzonesExpo2009
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 309 เรื่อง
  • ผู้ชม : 1,759,889 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 20 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนสอศ.เผยร่างเงินบำรุงการศึกษาห้ามเรียกเก็บน.ศ.25รายการ

ลบ แก้ไขเมื่อวันที่ 12 มีนาคม นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 ภาคปกติ เสร็จแล้ว โดยอยู่ระหว่างให้วิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศช่วยกันพิจารณา คาดว่าภายในวันที่ 16 มีนาคมนี้ ตนจะลงนามในประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ โดยเบื้องต้นได้กำหนดรายละเอียด เช่น 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้ จำนวน 25 รายการ ที่สถานศึกษาไม่สามารถจัดเก็บหรือขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง/นักเรียนได้ ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าวัสดุการศึกษาไม่รวมอุปกรณ์การเรียนส่วนตัวของนักศึกษาที่จะต้องจัดหาเอง เงินอุดหนุนชดเชยเงินบำรุงการศึกษา ค่าอุดหนุนเกษตรเพื่อชีวิต ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค้าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าบริการห้องสมุดพื้นฐาน ค่าบริการห้องพยาบาล ค่าอุปกรณ์กีฬา

2.ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดบริการกิจกรรมพิเศษพัฒนาคุณภาพ คุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นอกเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดเก็บจากผู้ปกครอง/นักศึกษาได้ อาทิ รายการค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ที่สถานศึกษาจัดให้เป็นการเฉพาะราย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยและได้ประกาศให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบล่วงหน้า เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ค่าประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ค่าตรวจหาสารเสพติด ค่ารักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมรายการที่จัดเก็บต้องไม่เกิน 500 บาท/คน/ภาคเรียน 3.สถานศึกษาสามารถขอรับบริจาคหรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการกิจกรรมพิเศษพัฒนาคุณภาพ คุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับบริจาคจากหน่วยงาน สมาคม ประชาชน สถานประกอบการและสถาบันทางสังคม โดยการระดมทรัพยากรเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องเสนอโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในรายการการจัดบริการนอกเหนือหลักสูตร ปวช. การจัดบริการกิจกรรมเสริมคุณภาพชีวิต การจัดบริการกิจกรรมพิเศษ การเพิ่มมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา

ทั้งนี้ การขอรับบริจาคหรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง/นักศึกษาต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และไม่ลิดรอนสิทธิของนักศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับความเสมอภาค อีกทั้งการขอรับบริจาคเพื่อจัดบริการเสริมพิเศษต้องเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง เป็นต้น


ที่มาหนังสือพิมพ์มติชน

 โดย EduzonesExpo2009 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 มี.ค. 52 11:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,217 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,217 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ